Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "maintenance" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "underhåll" till svenska språket

EnglishSwedish

Maintenance

[Underhåll]
/mentənəns/

noun

1. Activity involved in maintaining something in good working order

 • "He wrote the manual on car care"
  synonym:
 • care
 • ,
 • maintenance
 • ,
 • upkeep

1. Aktivitet som går ut på att upprätthålla något i gott skick

 • "Han skrev manualen om bilvård"
  synonym:
 • vård
 • ,
 • underhåll

2. Means of maintenance of a family or group

  synonym:
 • maintenance

2. Medel för underhåll av en familj eller grupp

  synonym:
 • underhåll

3. Court-ordered support paid by one spouse to another after they are separated

  synonym:
 • alimony
 • ,
 • maintenance

3. Domstolsbeordrat stöd som betalas av en make till en annan efter att de separerats

  synonym:
 • underhållsbidrag
 • ,
 • underhåll

4. The act of sustaining life by food or providing a means of subsistence

 • "They were in want of sustenance"
 • "Fishing was their main sustainment"
  synonym:
 • sustenance
 • ,
 • sustentation
 • ,
 • sustainment
 • ,
 • maintenance
 • ,
 • upkeep

4. Handlingen att upprätthålla liv genom mat eller tillhandahålla ett medel för uppehälle

 • "De var i brist på näring"
 • "Fisket var deras främsta försörjning"
  synonym:
 • näring
 • ,
 • susning
 • ,
 • upprätthållande
 • ,
 • underhåll

5. The unauthorized interference in a legal action by a person having no interest in it (as by helping one party with money or otherwise to continue the action) so as to obstruct justice or promote unnecessary litigation or unsettle the peace of the community

 • "Unlike champerty, criminal maintenance does not necessarily involve personal profit"
  synonym:
 • maintenance
 • ,
 • criminal maintenance

5. Obehörig inblandning i en rättslig åtgärd av en person som inte har något intresse av det (som genom att hjälpa en part med pengar eller på annat sätt fortsätta handlingen) för att hindra rättvisa eller främja onödiga rättstvister eller lösa samhällets fred

 • "Till skillnad från champerty innebär brottsligt underhåll inte nödvändigtvis personlig vinst"
  synonym:
 • underhåll
 • ,
 • brottsligt underhåll

Examples of using

The maintenance of the house costs a lot.
Underhållet av huset kostar mycket.