Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "low" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "låg" till svenska språket

EnglishSwedish

Low

[Låg]
/loʊ/

noun

1. An air mass of lower pressure

 • Often brings precipitation
 • "A low moved in over night bringing sleet and snow"
  synonym:
 • low
 • ,
 • depression

1. En luftmassa med lägre tryck

 • Ger ofta nederbörd
 • "En låg flyttad in över natten med snöslask och snö"
  synonym:
 • låg
 • ,
 • depression

2. British political cartoonist (born in new zealand) who created the character colonel blimp (1891-1963)

  synonym:
 • Low
 • ,
 • David Low
 • ,
 • Sir David Low
 • ,
 • Sir David Alexander Cecil Low

2. Brittisk politisk serietecknare (född i nya zeeland) som skapade karaktären överste blimp (1891-1963)

  synonym:
 • Låg
 • ,
 • David Low
 • ,
 • Sir David Low
 • ,
 • Sir David Alexander Cecil Low

3. A low level or position or degree

 • "The stock market fell to a new low"
  synonym:
 • low

3. En låg nivå eller position eller grad

 • "Börsen föll till en ny botten"
  synonym:
 • låg

4. The lowest forward gear ratio in the gear box of a motor vehicle

 • Used to start a car moving
  synonym:
 • first gear
 • ,
 • first
 • ,
 • low gear
 • ,
 • low

4. Det lägsta utväxlingsförhållandet framåt i växellådan på ett motorfordon

 • Används för att starta en bil som rör sig
  synonym:
 • första växeln
 • ,
 • först
 • ,
 • låg växel
 • ,
 • låg

verb

1. Make a low noise, characteristic of bovines

  synonym:
 • moo
 • ,
 • low

1. Gör ett lågt ljud, karakteristiskt för nötkreatur

  synonym:
 • moo
 • ,
 • låg

adjective

1. Less than normal in degree or intensity or amount

 • "Low prices"
 • "The reservoir is low"
  synonym:
 • low

1. Mindre än normalt i grad eller intensitet eller mängd

 • "Låga priser"
 • "Reservoaren är låg"
  synonym:
 • låg

2. Literal meanings

 • Being at or having a relatively small elevation or upward extension
 • "Low ceilings"
 • "Low clouds"
 • "Low hills"
 • "The sun is low"
 • "Low furniture"
 • "A low bow"
  synonym:
 • low

2. Bokstavliga betydelser

 • Att vara på eller ha en relativt liten höjd eller uppåtgående förlängning
 • "Lågt i tak"
 • "Låga moln"
 • "Låga kullar"
 • "Solen är låg"
 • "Låga möbler"
 • "En låg båge"
  synonym:
 • låg

3. Very low in volume

 • "A low murmur"
 • "The low-toned murmur of the surf"
  synonym:
 • low
 • ,
 • low-toned

3. Mycket låg volym

 • "Ett lågt sorl"
 • "Det lågtonade sorlet från bränningen"
  synonym:
 • låg
 • ,
 • lågtonad

4. Unrefined in character

 • "Low comedy"
  synonym:
 • low

4. Oraffinerad karaktär

 • "Lågkomedi"
  synonym:
 • låg

5. Used of sounds and voices

 • Low in pitch or frequency
  synonym:
 • low
 • ,
 • low-pitched

5. Används av ljud och röster

 • Låg i tonhöjd eller frekvens
  synonym:
 • låg
 • ,
 • lågmäld

6. Of the most contemptible kind

 • "Abject cowardice"
 • "A low stunt to pull"
 • "A low-down sneak"
 • "His miserable treatment of his family"
 • "You miserable skunk!"
 • "A scummy rabble"
 • "A scurvy trick"
  synonym:
 • abject
 • ,
 • low
 • ,
 • low-down
 • ,
 • miserable
 • ,
 • scummy
 • ,
 • scurvy

6. Av det mest föraktliga slaget

 • "Abjekt feghet"
 • "Ett lågt stunt att dra"
 • "En låg-down smyg"
 • "Hans eländiga behandling av sin familj"
 • "Din eländiga skunk!"
 • "Ett skumt rabblande"
 • "Ett skörbjuggstrick"
  synonym:
 • absurt
 • ,
 • låg
 • ,
 • lågt ner
 • ,
 • eländig
 • ,
 • skumt
 • ,
 • skörbjugg

7. Low or inferior in station or quality

 • "A humble cottage"
 • "A lowly parish priest"
 • "A modest man of the people"
 • "Small beginnings"
  synonym:
 • humble
 • ,
 • low
 • ,
 • lowly
 • ,
 • modest
 • ,
 • small

7. Låg eller sämre i station eller kvalitet

 • "En ödmjuk stuga"
 • "En ödmjuk kyrkoherde"
 • "En blygsam man av folket"
 • "Liten början"
  synonym:
 • ödmjuk
 • ,
 • låg
 • ,
 • lågmäld
 • ,
 • blygsam
 • ,
 • liten

8. No longer sufficient

 • "Supplies are low"
 • "Our funds are depleted"
  synonym:
 • depleted
 • ,
 • low

8. Inte längre tillräcklig

 • "Tillförseln är låg"
 • "Våra medel är uttömda"
  synonym:
 • utarmat
 • ,
 • låg

9. Subdued or brought low in condition or status

 • "Brought low"
 • "A broken man"
 • "His broken spirit"
  synonym:
 • broken
 • ,
 • crushed
 • ,
 • humbled
 • ,
 • humiliated
 • ,
 • low

9. Dämpad eller bringad låg i tillstånd eller status

 • "Förde lågt"
 • "En trasig man"
 • "Hans trasiga ande"
  synonym:
 • bruten
 • ,
 • krossad
 • ,
 • ödmjuk
 • ,
 • förnedrad
 • ,
 • låg

10. Filled with melancholy and despondency

 • "Gloomy at the thought of what he had to face"
 • "Gloomy predictions"
 • "A gloomy silence"
 • "Took a grim view of the economy"
 • "The darkening mood"
 • "Lonely and blue in a strange city"
 • "Depressed by the loss of his job"
 • "A dispirited and resigned expression on her face"
 • "Downcast after his defeat"
 • "Feeling discouraged and downhearted"
  synonym:
 • gloomy
 • ,
 • grim
 • ,
 • blue
 • ,
 • depressed
 • ,
 • dispirited
 • ,
 • down(p)
 • ,
 • downcast
 • ,
 • downhearted
 • ,
 • down in the mouth
 • ,
 • low
 • ,
 • low-spirited

10. Fylld av melankoli och förtvivlan

 • "Dyster vid tanken på vad han måste möta"
 • "Dystra förutsägelser"
 • "En dyster tystnad"
 • "Tog en dyster bild av ekonomin"
 • "Den mörkare stämningen"
 • "Ensam och blå i en främmande stad"
 • "Deprimerad av förlusten av sitt jobb"
 • "Ett nedstämt och resignerat uttryck i hennes ansikte"
 • "Nedstämd efter hans nederlag"
 • "Att känna sig avskräckt och nedstämd"
  synonym:
 • dyster
 • ,
 • bister
 • ,
 • blå
 • ,
 • deprimerad
 • ,
 • nedstämd
 • ,
 • ner(p)
 • ,
 • nedslagen
 • ,
 • ner i munnen
 • ,
 • låg
 • ,
 • lågmält

adverb

1. In a low position

 • Near the ground
 • "The branches hung low"
  synonym:
 • low

1. I lågt läge

 • Nära marken
 • "Grenarna hängde lågt"
  synonym:
 • låg

Examples of using

Cranes flying low indicate warm weather.
Kranar som flyger lågt indikerar varmt väder.
My money is running low.
Mina pengar börjar ta slut.
Tom has a low tolerance for pain.
Tom har låg tolerans för smärta.