Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "living" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "levande" till svenska språket

EnglishSwedish

Living

[Levande]
/lɪvɪŋ/

noun

1. The experience of being alive

 • The course of human events and activities
 • "He could no longer cope with the complexities of life"
  synonym:
 • life
 • ,
 • living

1. Upplevelsen av att vara vid liv

 • Förloppet av mänskliga händelser och aktiviteter
 • "Han kunde inte längre klara av livets komplexitet"
  synonym:
 • liv
 • ,
 • levande

2. People who are still living

 • "Save your pity for the living"
  synonym:
 • living

2. Människor som fortfarande lever

 • "Rädda ditt medlidande med de levande"
  synonym:
 • levande

3. The condition of living or the state of being alive

 • "While there's life there's hope"
 • "Life depends on many chemical and physical processes"
  synonym:
 • animation
 • ,
 • life
 • ,
 • living
 • ,
 • aliveness

3. Tillståndet att leva eller tillståndet att vara vid liv

 • "Medan det finns liv finns det hopp"
 • "Livet beror på många kemiska och fysikaliska processer"
  synonym:
 • animation
 • ,
 • liv
 • ,
 • levande
 • ,
 • livlighet

4. The financial means whereby one lives

 • "Each child was expected to pay for their keep"
 • "He applied to the state for support"
 • "He could no longer earn his own livelihood"
  synonym:
 • support
 • ,
 • keep
 • ,
 • livelihood
 • ,
 • living
 • ,
 • bread and butter
 • ,
 • sustenance

4. De ekonomiska medel varigenom man lever

 • "Varje barn förväntades betala för sitt underhåll"
 • "Han ansökte hos staten om stöd"
 • "Han kunde inte längre försörja sig själv"
  synonym:
 • stöd
 • ,
 • behålla
 • ,
 • försörjning
 • ,
 • levande
 • ,
 • bröd och smör
 • ,
 • näring

adjective

1. Pertaining to living persons

 • "Within living memory"
  synonym:
 • living

1. Hänför sig till levande personer

 • "Inom levande minne"
  synonym:
 • levande

2. True to life

 • Lifelike
 • "The living image of her mother"
  synonym:
 • living

2. Verklighetstrogen

 • Verklighetstrogen
 • "Den levande bilden av hennes mamma"
  synonym:
 • levande

3. (informal) absolute

 • "She is a living doll"
 • "Scared the living daylights out of them"
 • "Beat the living hell out of him"
  synonym:
 • living

3. (informell) absolut

 • "Hon är en levande docka"
 • "Skrämde det levande dagsljuset ur dem"
 • "Slå helvetet ur honom"
  synonym:
 • levande

4. Still in existence

 • "The wollemi pine found in australia is a surviving specimen of a conifer thought to have been long extinct and therefore known as a living fossil"
 • "The only surviving frontier blockhouse in pennsylvania"
  synonym:
 • surviving
 • ,
 • living

4. Fortfarande existerar

 • "Wollemi-tallen som finns i australien är ett överlevande exemplar av ett barrträd som tros ha varit utdött sedan länge och därför känt som ett levande fossil"
 • "Det enda överlevande gränsblockhuset i pennsylvania"
  synonym:
 • överlevande
 • ,
 • levande

5. Still in active use

 • "A living language"
  synonym:
 • living

5. Fortfarande i aktiv användning

 • "Ett levande språk"
  synonym:
 • levande

6. (used of minerals or stone) in its natural state and place

 • Not mined or quarried
 • "Carved into the living stone"
  synonym:
 • living(a)

6. (används av mineraler eller sten) i naturligt tillstånd och plats

 • Inte utvunnen eller bruten
 • "Ristat in i den levande stenen"
  synonym:
 • levande(a)

Examples of using

They have a round table in the living room.
De har ett runt bord i vardagsrummet.
Tom and Mary finished their meal and then went into the living room to watch TV.
Tom och Mary avslutade sin måltid och gick sedan in i vardagsrummet för att titta på TV.
I'm a living proof to that death is possible to win.
Jag är ett levande bevis på att döden är möjlig att vinna.