Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "little" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "lite" till svenska språket

EnglishSwedish

Little

[Lilla]
/lɪtəl/

noun

1. A small amount or duration

 • "He accepted the little they gave him"
  synonym:
 • little

1. En liten mängd eller varaktighet

 • "Han accepterade det lilla de gav honom"
  synonym:
 • liten

adjective

1. Limited or below average in number or quantity or magnitude or extent

 • "A little dining room"
 • "A little house"
 • "A small car"
 • "A little (or small) group"
  synonym:
 • small
 • ,
 • little

1. Begränsad eller under genomsnittet i antal eller kvantitet eller storlek eller omfattning

 • "En liten matsal"
 • "Ett litet hus"
 • "En liten bil"
 • "Lite (eller liten) grupp"
  synonym:
 • liten

2. (quantifier used with mass nouns) small in quantity or degree

 • Not much or almost none or (with `a') at least some
 • "Little rain fell in may"
 • "Gave it little thought"
 • "Little time is left"
 • "We still have little money"
 • "A little hope remained"
 • "There's slight chance that it will work"
 • "There's a slight chance it will work"
  synonym:
 • little(a)
 • ,
 • slight

2. (kvantifierare som används med masssubstantiv) liten i kvantitet eller grad

 • Inte mycket eller nästan ingen eller (med `a') åtminstone några
 • "Lite regn föll i maj"
 • "Gav det lite eftertanke"
 • "Liten tid är kvar"
 • "Vi har fortfarande lite pengar"
 • "Ett litet hopp fanns kvar"
 • "Det finns en liten chans att det kommer att fungera"
 • "Det finns en liten chans att det kommer att fungera"
  synonym:
 • lilla(a)
 • ,
 • lätt

3. (of children and animals) young, immature

 • "What a big little boy you are"
 • "Small children"
  synonym:
 • little
 • ,
 • small

3. (av barn och djur) unga, omogna

 • "Vilken stor liten pojke du är"
 • "Små barn"
  synonym:
 • liten

4. (informal) small and of little importance

 • "A fiddling sum of money"
 • "A footling gesture"
 • "Our worries are lilliputian compared with those of countries that are at war"
 • "A little (or small) matter"
 • "A dispute over niggling details"
 • "Limited to petty enterprises"
 • "Piffling efforts"
 • "Giving a police officer a free meal may be against the law, but it seems to be a picayune infraction"
  synonym:
 • fiddling
 • ,
 • footling
 • ,
 • lilliputian
 • ,
 • little
 • ,
 • niggling
 • ,
 • piddling
 • ,
 • piffling
 • ,
 • petty
 • ,
 • picayune
 • ,
 • trivial

4. (informell) liten och av liten betydelse

 • "En fifflande summa pengar"
 • "En fotgängargest"
 • "Våra bekymmer är lilliputiska jämfört med de i länder som är i krig"
 • "Lite (eller liten) materia"
 • "En tvist om knasande detaljer"
 • "Begränsat till små företag"
 • "Piffling ansträngningar"
 • "Att ge en polis en gratis måltid kan strida mot lagen, men det verkar vara ett picayune-brott"
  synonym:
 • fifflande
 • ,
 • fotfäste
 • ,
 • lilliputian
 • ,
 • liten
 • ,
 • knasande
 • ,
 • piddling
 • ,
 • piffande
 • ,
 • småaktig
 • ,
 • picayune
 • ,
 • trivial

5. (of a voice) faint

 • "A little voice"
 • "A still small voice"
  synonym:
 • little
 • ,
 • small

5. (av en röst) svimma

 • "En liten röst"
 • "En fortfarande liten röst"
  synonym:
 • liten

6. Low in stature

 • Not tall
 • "He was short and stocky"
 • "Short in stature"
 • "A short smokestack"
 • "A little man"
  synonym:
 • short
 • ,
 • little

6. Låg till växten

 • Inte lång
 • "Han var kort och tjock"
 • "Kort till växten"
 • "En kort skorsten"
 • "En liten man"
  synonym:
 • kort
 • ,
 • liten

7. Lowercase

 • "Little a"
 • "Small a"
 • "E.e.cummings's poetry is written all in minuscule letters"
  synonym:
 • little
 • ,
 • minuscule
 • ,
 • small

7. Gemener

 • "Lilla a"
 • "Liten a"
 • "Eecummings poesi är skriven helt med små bokstäver"
  synonym:
 • liten

8. Small in a way that arouses feelings (of tenderness or its opposite depending on the context)

 • "A nice little job"
 • "Bless your little heart"
 • "My dear little mother"
 • "A sweet little deal"
 • "I'm tired of your petty little schemes"
 • "Filthy little tricks"
 • "What a nasty little situation"
  synonym:
 • little

8. Liten på ett sätt som väcker känslor (av ömhet eller dess motsats beroende på sammanhanget)

 • "Ett trevligt litet jobb"
 • "Välsigna ditt lilla hjärta"
 • "Min kära lilla mamma"
 • "En söt liten affär"
 • "Jag är trött på dina små små planer"
 • "Smutsiga små trick"
 • "Vilken otäck liten situation"
  synonym:
 • liten

adverb

1. Not much

 • "He talked little about his family"
  synonym:
 • little

1. Inte mycket

 • "Han pratade lite om sin familj"
  synonym:
 • liten

Examples of using

Aren't you too a little bit romantic, Mary?
Är du inte för lite romantisk, Mary?
Have you ever been to Tom's restaurant? It's a nice little spot.
Har du någonsin varit på Toms restaurang? Det är en fin liten plats.
Round off the edges a little.
Runda av kanterna lite.