Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "list" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "lista" till svenska språket

EnglishSwedish

List

[Lista]
/lɪst/

noun

1. A database containing an ordered array of items (names or topics)

  synonym:
 • list
 • ,
 • listing

1. En databas som innehåller en ordnad uppsättning objekt (namn eller ämnen)

  synonym:
 • lista

2. The property possessed by a line or surface that departs from the vertical

 • "The tower had a pronounced tilt"
 • "The ship developed a list to starboard"
 • "He walked with a heavy inclination to the right"
  synonym:
 • tilt
 • ,
 • list
 • ,
 • inclination
 • ,
 • lean
 • ,
 • leaning

2. Fastigheten som innehas av en linje eller yta som avviker från vertikalen

 • "Tornet hade en uttalad lutning"
 • "Fartyget utvecklade en lista till styrbord"
 • "Han gick med en tung lutning åt höger"
  synonym:
 • luta
 • ,
 • lista
 • ,
 • lutning
 • ,
 • mager
 • ,
 • lutande

verb

1. Give or make a list of

 • Name individually
 • Give the names of
 • "List the states west of the mississippi"
  synonym:
 • list
 • ,
 • name

1. Ge eller göra en lista över

 • Namnge individuellt
 • Ge namnen på
 • "Lista staterna väster om mississippi"
  synonym:
 • lista
 • ,
 • namn

2. Include in a list

 • "Am i listed in your register?"
  synonym:
 • list

2. Inkludera i en lista

 • "Är jag listad i ditt register?"
  synonym:
 • lista

3. Cause to lean to the side

 • "Erosion listed the old tree"
  synonym:
 • list
 • ,
 • lean

3. Orsak att luta åt sidan

 • "Erosion listade det gamla trädet"
  synonym:
 • lista
 • ,
 • mager

4. Tilt to one side

 • "The balloon heeled over"
 • "The wind made the vessel heel"
 • "The ship listed to starboard"
  synonym:
 • list
 • ,
 • heel

4. Luta åt ena sidan

 • "Ballongen krängde över"
 • "Vinden fick fartyget att kränga"
 • "Fartyget listat styrbord"
  synonym:
 • lista
 • ,
 • häl

5. Enumerate

 • "We must number the names of the great mathematicians"
  synonym:
 • number
 • ,
 • list

5. Räkna upp

 • "Vi måste numrera namnen på de stora matematikerna"
  synonym:
 • nummer
 • ,
 • lista

Examples of using

Your name is definitely not on the list.
Ditt namn finns definitivt inte med på listan.
I actually voted that I'm not a perfectionist, though. I have some of the signs on the list to a high degree but not entirely motivated by perfection.
Jag röstade faktiskt för att jag inte är en perfektionist, men. Jag har några av tecknen på listan i hög grad men inte helt motiverad av perfektion.
Tom made a list of potential problems that we should watch out for.
Tom gjorde en lista över potentiella problem som vi borde se upp med.