Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "liquid" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "flytande" till svenska språket

EnglishSwedish

Liquid

[Vätska]
/lɪkwəd/

noun

1. A substance that is liquid at room temperature and pressure

  synonym:
 • liquid

1. Ett ämne som är flytande vid rumstemperatur och tryck

  synonym:
 • vätska

2. The state in which a substance exhibits a characteristic readiness to flow with little or no tendency to disperse and relatively high incompressibility

  synonym:
 • liquid
 • ,
 • liquidness
 • ,
 • liquidity
 • ,
 • liquid state

2. Det tillstånd i vilket ett ämne uppvisar en karakteristisk beredskap att flöda med liten eller ingen tendens att spridas och relativt hög inkompressibilitet

  synonym:
 • vätska
 • ,
 • vätskestyrka
 • ,
 • likviditet
 • ,
 • flytande tillstånd

3. Fluid matter having no fixed shape but a fixed volume

  synonym:
 • liquid

3. Flytande material som inte har någon fast form utan en fast volym

  synonym:
 • vätska

4. A frictionless continuant that is not a nasal consonant (especially `l' and `r')

  synonym:
 • liquid

4. En friktionsfri fortsättning som inte är en nasal konsonant (särskilt `l' och `r')

  synonym:
 • vätska

adjective

1. Existing as or having characteristics of a liquid

 • Especially tending to flow
 • "Water and milk and blood are liquid substances"
  synonym:
 • liquid

1. Existerar som eller har egenskaper hos en vätska

 • Särskilt tenderar att flöda
 • "Vatten och mjölk och blod är flytande ämnen"
  synonym:
 • vätska

2. Filled or brimming with tears

 • "Swimming eyes"
 • "Sorrow made the eyes of many grow liquid"
  synonym:
 • liquid
 • ,
 • swimming

2. Fylld eller full av tårar

 • "Simögon"
 • "Sorg fick mångas ögon att växa flytande"
  synonym:
 • vätska
 • ,
 • simning

3. Clear and bright

 • "The liquid air of a spring morning"
 • "Eyes shining with a liquid luster"
 • "Limpid blue eyes"
  synonym:
 • liquid
 • ,
 • limpid

3. Klar och ljus

 • "Den flytande luften från en vårmorgon"
 • "Ögon som lyser med en flytande lyster"
 • "Limpida blå ögon"
  synonym:
 • vätska
 • ,
 • klar

4. Changed from a solid to a liquid state

 • "Rivers filled to overflowing by melted snow"
  synonym:
 • melted
 • ,
 • liquid
 • ,
 • liquified

4. Ndrad från fast till flytande tillstånd

 • "Floder fyllda till att svämma över av smält snö"
  synonym:
 • smält
 • ,
 • vätska
 • ,
 • flytande

5. Smooth and flowing in quality

 • Entirely free of harshness
 • "The liquid song of a robin"
  synonym:
 • liquid

5. Slät och flytande i kvalitet

 • Helt fri från hårdhet
 • "Den flytande sången av en rödhake"
  synonym:
 • vätska

6. Smooth and unconstrained in movement

 • "A long, smooth stride"
 • "The fluid motion of a cat"
 • "The liquid grace of a ballerina"
  synonym:
 • fluent
 • ,
 • fluid
 • ,
 • liquid
 • ,
 • smooth

6. Smidig och obegränsad i rörelse

 • "Ett långt, smidigt steg"
 • "En katts flytande rörelse"
 • "En ballerinas flytande nåd"
  synonym:
 • flytande
 • ,
 • vätska
 • ,
 • slät

7. In cash or easily convertible to cash

 • "Liquid (or fluid) assets"
  synonym:
 • fluid
 • ,
 • liquid

7. Kontant eller lätt att konvertera till kontanter

 • "Flytande (eller flytande) tillgångar"
  synonym:
 • vätska

Examples of using

In Hong Kong there are two types of liquid food which are considered absolutely vital: Cantonese soup and congee. It is curious to note that however "thick and ingredient-filled" the soup is, it's always drunk and however "thin" the congee is, it's always eaten.
I Hong Kong finns det två typer av flytande mat som anses vara helt avgörande: kantonesisk soppa och congee. Det är märkligt att notera att hur "tjock och ingrediensfylld" soppan än är, så är den alltid full och hur "tunn" congee än är så äts den alltid.
Matter can exist as a solid, liquid, or gas.
Materia kan existera som ett fast ämne, vätska eller gas.
But when I tried to turn the shower faucet, this black bubbly liquid came out.
Men när jag försökte vrida duschkranen kom denna svarta bubbliga vätska ut.