Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "life" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "liv" till svenska språket

EnglishSwedish

Life

[Liv]
/laɪf/

noun

1. A characteristic state or mode of living

 • "Social life"
 • "City life"
 • "Real life"
  synonym:
 • life

1. Ett karakteristiskt tillstånd eller levnadssätt

 • "Socialt liv"
 • "Stadsliv"
 • "Verkliga livet"
  synonym:
 • liv

2. The experience of being alive

 • The course of human events and activities
 • "He could no longer cope with the complexities of life"
  synonym:
 • life
 • ,
 • living

2. Upplevelsen av att vara vid liv

 • Förloppet av mänskliga händelser och aktiviteter
 • "Han kunde inte längre klara av livets komplexitet"
  synonym:
 • liv
 • ,
 • levande

3. The course of existence of an individual

 • The actions and events that occur in living
 • "He hoped for a new life in australia"
 • "He wanted to live his own life without interference from others"
  synonym:
 • life

3. En individs existens

 • De handlingar och händelser som sker i livet
 • "Han hoppades på ett nytt liv i australien"
 • "Han ville leva sitt eget liv utan inblandning från andra"
  synonym:
 • liv

4. The condition of living or the state of being alive

 • "While there's life there's hope"
 • "Life depends on many chemical and physical processes"
  synonym:
 • animation
 • ,
 • life
 • ,
 • living
 • ,
 • aliveness

4. Tillståndet att leva eller tillståndet att vara vid liv

 • "Medan det finns liv finns det hopp"
 • "Livet beror på många kemiska och fysikaliska processer"
  synonym:
 • animation
 • ,
 • liv
 • ,
 • levande
 • ,
 • livlighet

5. The period during which something is functional (as between birth and death)

 • "The battery had a short life"
 • "He lived a long and happy life"
  synonym:
 • life
 • ,
 • lifetime
 • ,
 • life-time
 • ,
 • lifespan

5. Den period under vilken något är funktionellt (som mellan födelse och död)

 • "Batteriet hade kort livslängd"
 • "Han levde ett långt och lyckligt liv"
  synonym:
 • liv
 • ,
 • livstid
 • ,
 • livslängd

6. The period between birth and the present time

 • "I have known him all his life"
  synonym:
 • life

6. Perioden mellan födseln och nutiden

 • "Jag har känt honom hela livet"
  synonym:
 • liv

7. The period from the present until death

 • "He appointed himself emperor for life"
  synonym:
 • life

7. Perioden från nutid till död

 • "Han utnämnde sig själv till kejsare på livstid"
  synonym:
 • liv

8. A living person

 • "His heroism saved a life"
  synonym:
 • life

8. En levande människa

 • "Hans hjältemod räddade ett liv"
  synonym:
 • liv

9. Animation and energy in action or expression

 • "It was a heavy play and the actors tried in vain to give life to it"
  synonym:
 • liveliness
 • ,
 • life
 • ,
 • spirit
 • ,
 • sprightliness

9. Animation och energi i handling eller uttryck

 • "Det var en tung pjäs och skådespelarna försökte förgäves ge liv åt den"
  synonym:
 • livlighet
 • ,
 • liv
 • ,
 • ande
 • ,
 • sprightliness

10. Living things collectively

 • "The oceans are teeming with life"
  synonym:
 • life

10. Levande varelser kollektivt

 • "Haven kryllar av liv"
  synonym:
 • liv

11. The organic phenomenon that distinguishes living organisms from nonliving ones

 • "There is no life on the moon"
  synonym:
 • life

11. Det organiska fenomen som skiljer levande organismer från icke levande

 • "Det finns inget liv på månen"
  synonym:
 • liv

12. An account of the series of events making up a person's life

  synonym:
 • biography
 • ,
 • life
 • ,
 • life story
 • ,
 • life history

12. En redogörelse för den serie av händelser som utgör en persons liv

  synonym:
 • biografi
 • ,
 • liv
 • ,
 • livsberättelse
 • ,
 • livshistoria

13. A motive for living

 • "Pottery was his life"
  synonym:
 • life

13. Ett motiv för att leva

 • "Keramik var hans liv"
  synonym:
 • liv

14. A prison term lasting as long as the prisoner lives

 • "He got life for killing the guard"
  synonym:
 • life sentence
 • ,
 • life

14. Ett fängelsestraff som varar så länge fången lever

 • "Han fick liv för att ha dödat vakten"
  synonym:
 • livstidsstraff
 • ,
 • liv

Examples of using

Tom retired from pubic life.
Tom drog sig tillbaka från blygdlivet.
Tom saved Mary's life.
Tom räddade Marys liv.
Tom's life with Mary was no bed of roses.
Toms liv med Mary var ingen dans på rosor.