Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lead" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "lead" till svenska språket

EnglishSwedish

Lead

[Leda]
/lɛd/

noun

1. An advantage held by a competitor in a race

 • "He took the lead at the last turn"
  synonym:
 • lead

1. En fördel som innehas av en tävlande i ett lopp

 • "Han tog ledningen vid sista svängen"
  synonym:
 • leda

2. A soft heavy toxic malleable metallic element

 • Bluish white when freshly cut but tarnishes readily to dull grey
 • "The children were playing with lead soldiers"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • Pb
 • ,
 • atomic number 82

2. Ett mjukt tungt giftigt formbart metalliskt element

 • Blåvit när den är nyskuren men mattas lätt till matt grå
 • "Barnen lekte med blysoldater"
  synonym:
 • leda
 • ,
 • Pb
 • ,
 • atomnummer 82

3. Evidence pointing to a possible solution

 • "The police are following a promising lead"
 • "The trail led straight to the perpetrator"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • track
 • ,
 • trail

3. Bevis som pekar på en möjlig lösning

 • "Polisen följer en lovande ledning"
 • "Spåret ledde rakt till gärningsmannen"
  synonym:
 • leda
 • ,
 • spåra
 • ,
 • stig

4. A position of leadership (especially in the phrase `take the lead')

 • "He takes the lead in any group"
 • "We were just waiting for someone to take the lead"
 • "They didn't follow our lead"
  synonym:
 • lead

4. En ledarposition (särskilt i frasen `take the lead')

 • "Han tar ledningen i vilken grupp som helst"
 • "Vi väntade bara på att någon skulle ta ledningen"
 • "De följde inte vår ledning"
  synonym:
 • leda

5. The angle between the direction a gun is aimed and the position of a moving target (correcting for the flight time of the missile)

  synonym:
 • lead

5. Vinkeln mellan riktningen en pistol riktas och positionen för ett rörligt mål (korrigerar för missilens flygtid)

  synonym:
 • leda

6. The introductory section of a story

 • "It was an amusing lead-in to a very serious matter"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • lead-in
 • ,
 • lede

6. Det inledande avsnittet av en berättelse

 • "Det var en underhållande inledning till en mycket allvarlig fråga"
  synonym:
 • leda
 • ,
 • inledning
 • ,
 • lede

7. (sports) the score by which a team or individual is winning

  synonym:
 • lead

7. (sport) poängen med vilken ett lag eller individ vinner

  synonym:
 • leda

8. An actor who plays a principal role

  synonym:
 • star
 • ,
 • principal
 • ,
 • lead

8. En skådespelare som spelar en huvudroll

  synonym:
 • stjärna
 • ,
 • rektor
 • ,
 • leda

9. (baseball) the position taken by a base runner preparing to advance to the next base

 • "He took a long lead off first"
  synonym:
 • lead

9. (baseboll) den position som intagits av en baslöpare som förbereder sig för att gå vidare till nästa bas

 • "Han tog en lång ledning först"
  synonym:
 • leda

10. An indication of potential opportunity

 • "He got a tip on the stock market"
 • "A good lead for a job"
  synonym:
 • tip
 • ,
 • lead
 • ,
 • steer
 • ,
 • confidential information
 • ,
 • wind
 • ,
 • hint

10. En indikation på potentiell möjlighet

 • "Han fick ett tips på börsen"
 • "En bra ledning för ett jobb"
  synonym:
 • tips
 • ,
 • leda
 • ,
 • styra
 • ,
 • konfidentiell information
 • ,
 • vind
 • ,
 • ledtråd

11. A news story of major importance

  synonym:
 • lead
 • ,
 • lead story

11. En nyhet av stor betydelse

  synonym:
 • leda
 • ,
 • huvudberättelse

12. The timing of ignition relative to the position of the piston in an internal-combustion engine

  synonym:
 • spark advance
 • ,
 • lead

12. Tidpunkten för tändning i förhållande till kolvens läge i en förbränningsmotor

  synonym:
 • gnistförskott
 • ,
 • leda

13. Restraint consisting of a rope (or light chain) used to restrain an animal

  synonym:
 • leash
 • ,
 • tether
 • ,
 • lead

13. Fasthållningsanordning bestående av ett rep (eller lätt kedja) som används för att hålla fast ett djur

  synonym:
 • koppel
 • ,
 • tjudra
 • ,
 • leda

14. Thin strip of metal used to separate lines of type in printing

  synonym:
 • lead
 • ,
 • leading

14. Tunn remsa av metall som används för att separera linjer av typ vid tryckning

  synonym:
 • leda
 • ,
 • ledande

15. Mixture of graphite with clay in different degrees of hardness

 • The marking substance in a pencil
  synonym:
 • lead
 • ,
 • pencil lead

15. Blandning av grafit med lera i olika hårdhetsgrader

 • Märkningsämnet i en penna
  synonym:
 • leda
 • ,
 • penna bly

16. A jumper that consists of a short piece of wire

 • "It was a tangle of jumper cables and clip leads"
  synonym:
 • jumper cable
 • ,
 • jumper lead
 • ,
 • lead
 • ,
 • booster cable

16. En bygel som består av en kort bit tråd

 • "Det var en härva av startkablar och klämledningar"
  synonym:
 • bygelkabel
 • ,
 • hopparledning
 • ,
 • leda
 • ,
 • boosterkabel

17. The playing of a card to start a trick in bridge

 • "The lead was in the dummy"
  synonym:
 • lead

17. Spelandet av ett kort för att starta ett trick i bridge

 • "Ledningen var i dummyn"
  synonym:
 • leda

verb

1. Take somebody somewhere

 • "We lead him to our chief"
 • "Can you take me to the main entrance?"
 • "He conducted us to the palace"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • take
 • ,
 • direct
 • ,
 • conduct
 • ,
 • guide

1. Ta någon någonstans

 • "Vi leder honom till vår chef"
 • "Kan du ta mig till huvudentrén?"
 • "Han ledde oss till palatset"
  synonym:
 • leda
 • ,
 • ta
 • ,
 • direkt
 • ,
 • uppförande
 • ,
 • guide

2. Have as a result or residue

 • "The water left a mark on the silk dress"
 • "Her blood left a stain on the napkin"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • result
 • ,
 • lead

2. Har som resultat eller rest

 • "Vattnet satte spår i sidenklänningen"
 • "Hennes blod lämnade en fläck på servetten"
  synonym:
 • lämna
 • ,
 • resultat
 • ,
 • leda

3. Tend to or result in

 • "This remark lead to further arguments among the guests"
  synonym:
 • lead

3. Tenderar att eller resultera i

 • "Denna anmärkning leder till ytterligare argument bland gästerna"
  synonym:
 • leda

4. Travel in front of

 • Go in advance of others
 • "The procession was headed by john"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • head

4. Resa framför

 • Gå före andra
 • "Tåget leddes av john"
  synonym:
 • leda
 • ,
 • huvud

5. Cause to undertake a certain action

 • "Her greed led her to forge the checks"
  synonym:
 • lead

5. Orsak att vidta en viss åtgärd

 • "Hennes girighet fick henne att förfalska checkarna"
  synonym:
 • leda

6. Stretch out over a distance, space, time, or scope

 • Run or extend between two points or beyond a certain point
 • "Service runs all the way to cranbury"
 • "His knowledge doesn't go very far"
 • "My memory extends back to my fourth year of life"
 • "The facts extend beyond a consideration of her personal assets"
  synonym:
 • run
 • ,
 • go
 • ,
 • pass
 • ,
 • lead
 • ,
 • extend

6. Sträcka ut över ett avstånd, utrymme, tid eller omfattning

 • Springa eller sträcka sig mellan två punkter eller bortom en viss punkt
 • "Tjänsten går hela vägen till cranbury"
 • "Hans kunskap går inte särskilt långt"
 • "Mitt minne sträcker sig tillbaka till mitt fjärde levnadsår"
 • "Fakta sträcker sig bortom en hänsyn till hennes personliga tillgångar"
  synonym:
 • springa
 • ,
 • ,
 • passera
 • ,
 • leda
 • ,
 • förlänga

7. Be in charge of

 • "Who is heading this project?"
  synonym:
 • head
 • ,
 • lead

7. Ha hand om

 • "Vem leder det här projektet?"
  synonym:
 • huvud
 • ,
 • leda

8. Be ahead of others

 • Be the first
 • "She topped her class every year"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • top

8. Vara före andra

 • Bli den första
 • "Hon toppade sin klass varje år"
  synonym:
 • leda
 • ,
 • topp

9. Be conducive to

 • "The use of computers in the classroom lead to better writing"
  synonym:
 • contribute
 • ,
 • lead
 • ,
 • conduce

9. Vara gynnsam för

 • "Användningen av datorer i klassrummet leder till bättre skrivande"
  synonym:
 • bidra
 • ,
 • leda

10. Lead, as in the performance of a composition

 • "Conduct an orchestra
 • Barenboim conducted the chicago symphony for years"
  synonym:
 • conduct
 • ,
 • lead
 • ,
 • direct

10. Bly, som i framförandet av en komposition

 • "Dirigera en orkester
 • Barenboim dirigerade chicagosymfonin i flera år"
  synonym:
 • uppförande
 • ,
 • leda
 • ,
 • direkt

11. Lead, extend, or afford access

 • "This door goes to the basement"
 • "The road runs south"
  synonym:
 • go
 • ,
 • lead

11. Leda, utöka eller ge tillgång

 • "Den här dörren går till källaren"
 • "Vägen går söderut"
  synonym:
 • ,
 • leda

12. Move ahead (of others) in time or space

  synonym:
 • precede
 • ,
 • lead

12. Gå framåt (av andra) i tid eller rum

  synonym:
 • föregå
 • ,
 • leda

13. Cause something to pass or lead somewhere

 • "Run the wire behind the cabinet"
  synonym:
 • run
 • ,
 • lead

13. Få något att passera eller leda någonstans

 • "Kör vajern bakom skåpet"
  synonym:
 • springa
 • ,
 • leda

14. Preside over

 • "John moderated the discussion"
  synonym:
 • moderate
 • ,
 • chair
 • ,
 • lead

14. Presidera över

 • "John modererade diskussionen"
  synonym:
 • måttlig
 • ,
 • stol
 • ,
 • leda

Examples of using

Does this path lead to the train station?
Leder denna stig till tågstationen?
If small mistakes are not corrected at once, they may lead to serious problems.
Om små misstag inte rättas till på en gång kan de leda till allvarliga problem.
May God lead you to the right way.
Må Gud leda dig till rätt väg.