Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "language" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "språk" till svenska språket

EnglishSwedish

Language

[Språk]
/læŋgwəʤ/

noun

1. A systematic means of communicating by the use of sounds or conventional symbols

 • "He taught foreign languages"
 • "The language introduced is standard throughout the text"
 • "The speed with which a program can be executed depends on the language in which it is written"
  synonym:
 • language
 • ,
 • linguistic communication

1. Ett systematiskt sätt att kommunicera med hjälp av ljud eller konventionella symboler

 • "Han undervisade i främmande språk"
 • "Språket som introduceras är standard i hela texten"
 • "Hastigheten med vilken ett program kan köras beror på språket som det är skrivet på"
  synonym:
 • språk
 • ,
 • språklig kommunikation

2. (language) communication by word of mouth

 • "His speech was garbled"
 • "He uttered harsh language"
 • "He recorded the spoken language of the streets"
  synonym:
 • speech
 • ,
 • speech communication
 • ,
 • spoken communication
 • ,
 • spoken language
 • ,
 • language
 • ,
 • voice communication
 • ,
 • oral communication

2. (språk)kommunikation via mun till mun

 • "Hans tal var förvrängt"
 • "Han yttrade ett hårt språk"
 • "Han spelade in det talade språket på gatorna"
  synonym:
 • tal
 • ,
 • talkommunikation
 • ,
 • talad kommunikation
 • ,
 • talat språk
 • ,
 • språk
 • ,
 • röstkommunikation
 • ,
 • muntlig kommunikation

3. The text of a popular song or musical-comedy number

 • "His compositions always started with the lyrics"
 • "He wrote both words and music"
 • "The song uses colloquial language"
  synonym:
 • lyric
 • ,
 • words
 • ,
 • language

3. Texten till en populär låt eller musikkomedinummer

 • "Hans kompositioner började alltid med texterna"
 • "Han skrev både ord och musik"
 • "Låten använder vardagsspråk"
  synonym:
 • lyrisk
 • ,
 • ord
 • ,
 • språk

4. The cognitive processes involved in producing and understanding linguistic communication

 • "He didn't have the language to express his feelings"
  synonym:
 • linguistic process
 • ,
 • language

4. De kognitiva processer som är involverade i att producera och förstå språklig kommunikation

 • "Han hade inte språket att uttrycka sina känslor"
  synonym:
 • språklig process
 • ,
 • språk

5. The mental faculty or power of vocal communication

 • "Language sets homo sapiens apart from all other animals"
  synonym:
 • language
 • ,
 • speech

5. Den mentala förmågan eller kraften i vokal kommunikation

 • "Språk skiljer homo sapiens från alla andra djur"
  synonym:
 • språk
 • ,
 • tal

6. A system of words used to name things in a particular discipline

 • "Legal terminology"
 • "Biological nomenclature"
 • "The language of sociology"
  synonym:
 • terminology
 • ,
 • nomenclature
 • ,
 • language

6. Ett system av ord som används för att namnge saker i en viss disciplin

 • "Juridisk terminologi"
 • "Biologisk nomenklatur"
 • "Sociologins språk"
  synonym:
 • terminologi
 • ,
 • nomenklatur
 • ,
 • språk

Examples of using

Arabic is a simple language.
Arabiska är ett enkelt språk.
English is a language.
Engelska är ett språk.
It's interesting to learn a foreign language.
Det är intressant att lära sig ett främmande språk.