Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "land" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "land" till svenska språket

EnglishSwedish

Land

[Mark]
/lænd/

noun

1. The land on which real estate is located

 • "He built the house on land leased from the city"
  synonym:
 • land

1. Marken på vilken fastigheter ligger

 • "Han byggde huset på mark som arrenderats av staden"
  synonym:
 • landa

2. Material in the top layer of the surface of the earth in which plants can grow (especially with reference to its quality or use)

 • "The land had never been plowed"
 • "Good agricultural soil"
  synonym:
 • land
 • ,
 • ground
 • ,
 • soil

2. Material i det översta lagret av jordens yta där växter kan växa (särskilt med hänvisning till dess kvalitet eller användning)

 • "Landet hade aldrig plöjts"
 • "God jordbruksjord"
  synonym:
 • landa
 • ,
 • grund
 • ,
 • jord

3. Territory over which rule or control is exercised

 • "His domain extended into europe"
 • "He made it the law of the land"
  synonym:
 • domain
 • ,
 • demesne
 • ,
 • land

3. Territorium över vilket regel eller kontroll utövas

 • "Hans domän sträckte sig in i europa"
 • "Han gjorde det till landets lag"
  synonym:
 • domän
 • ,
 • demesne
 • ,
 • landa

4. The solid part of the earth's surface

 • "The plane turned away from the sea and moved back over land"
 • "The earth shook for several minutes"
 • "He dropped the logs on the ground"
  synonym:
 • land
 • ,
 • dry land
 • ,
 • earth
 • ,
 • ground
 • ,
 • solid ground
 • ,
 • terra firma

4. Den fasta delen av jordytan

 • "Planet vände sig bort från havet och flyttade tillbaka över land"
 • "Jorden skakade i flera minuter"
 • "Han tappade stockarna på marken"
  synonym:
 • landa
 • ,
 • torr mark
 • ,
 • jord
 • ,
 • grund
 • ,
 • fast grund
 • ,
 • terra firma

5. The territory occupied by a nation

 • "He returned to the land of his birth"
 • "He visited several european countries"
  synonym:
 • country
 • ,
 • state
 • ,
 • land

5. Det territorium som ockuperas av en nation

 • "Han återvände till sitt födelseland"
 • "Han besökte flera europeiska länder"
  synonym:
 • land
 • ,
 • stat
 • ,
 • landa

6. A domain in which something is dominant

 • "The untroubled kingdom of reason"
 • "A land of make-believe"
 • "The rise of the realm of cotton in the south"
  synonym:
 • kingdom
 • ,
 • land
 • ,
 • realm

6. En domän där något är dominerande

 • "Förnuftets obesvärade rike"
 • "Ett land av låtsas"
 • "Uppkomsten av bomullsriket i söder"
  synonym:
 • kungariket
 • ,
 • landa
 • ,
 • rike

7. Extensive landed property (especially in the country) retained by the owner for his own use

 • "The family owned a large estate on long island"
  synonym:
 • estate
 • ,
 • land
 • ,
 • landed estate
 • ,
 • acres
 • ,
 • demesne

7. Omfattande jordegendom (särskilt i landet) som behålls av ägaren för eget bruk

 • "Familjen ägde en stor egendom på long island"
  synonym:
 • egendom
 • ,
 • landa
 • ,
 • lantegendom
 • ,
 • tunnland
 • ,
 • demesne

8. The people who live in a nation or country

 • "A statement that sums up the nation's mood"
 • "The news was announced to the nation"
 • "The whole country worshipped him"
  synonym:
 • nation
 • ,
 • land
 • ,
 • country

8. Människorna som bor i en nation eller ett land

 • "Ett uttalande som sammanfattar nationens humör"
 • "Nyheten tillkännagavs för nationen"
 • "Hela landet dyrkade honom"
  synonym:
 • nation
 • ,
 • landa
 • ,
 • land

9. A politically organized body of people under a single government

 • "The state has elected a new president"
 • "African nations"
 • "Students who had come to the nation's capitol"
 • "The country's largest manufacturer"
 • "An industrialized land"
  synonym:
 • state
 • ,
 • nation
 • ,
 • country
 • ,
 • land
 • ,
 • commonwealth
 • ,
 • res publica
 • ,
 • body politic

9. En politiskt organiserad grupp människor under en enda regering

 • "Staten har valt en ny president"
 • "Afrikanska nationer"
 • "Studenter som hade kommit till nationens huvudstad"
 • "Landets största tillverkare"
 • "Ett industrialiserat land"
  synonym:
 • stat
 • ,
 • nation
 • ,
 • land
 • ,
 • landa
 • ,
 • samvälde
 • ,
 • res publica
 • ,
 • kroppspolitiska

10. United states inventor who incorporated polaroid film into lenses and invented the one step photographic process (1909-1991)

  synonym:
 • Land
 • ,
 • Din Land
 • ,
 • Edwin Herbert Land

10. Usa:s uppfinnare som inkorporerade polaroidfilm i linser och uppfann den fotografiska enstegsprocessen (1909-1991)

  synonym:
 • Mark
 • ,
 • Din Land
 • ,
 • Edwin Herbert Land

11. Agriculture considered as an occupation or way of life

 • "Farming is a strenuous life"
 • "There's no work on the land any more"
  synonym:
 • farming
 • ,
 • land

11. Jordbruk betraktas som ett yrke eller ett sätt att leva

 • "Jordbruk är ett ansträngande liv"
 • "Det finns inget arbete på marken längre"
  synonym:
 • jordbruk
 • ,
 • landa

verb

1. Reach or come to rest

 • "The bird landed on the highest branch"
 • "The plane landed in istanbul"
  synonym:
 • land
 • ,
 • set down

1. Nå eller komma till vila

 • "Fågeln landade på den högsta grenen"
 • "Planet landade i istanbul"
  synonym:
 • landa
 • ,
 • sätta ner

2. Cause to come to the ground

 • "The pilot managed to land the airplane safely"
  synonym:
 • land
 • ,
 • put down
 • ,
 • bring down

2. Orsak att komma till marken

 • "Piloten lyckades landa flygplanet säkert"
  synonym:
 • landa
 • ,
 • lägga ner
 • ,
 • föra ner

3. Bring into a different state

 • "This may land you in jail"
  synonym:
 • bring
 • ,
 • land

3. Föra in i ett annat tillstånd

 • "Det här kan få dig i fängelse"
  synonym:
 • föra
 • ,
 • landa

4. Bring ashore

 • "The drug smugglers landed the heroin on the beach of the island"
  synonym:
 • land

4. Ta iland

 • "Drogsmugglarna landade heroinet på stranden på ön"
  synonym:
 • landa

5. Deliver (a blow)

 • "He landed several blows on his opponent's head"
  synonym:
 • land

5. Leverera (ett slag)

 • "Han landade flera slag på sin motståndares huvud"
  synonym:
 • landa

6. Arrive on shore

 • "The ship landed in pearl harbor"
  synonym:
 • land
 • ,
 • set ashore
 • ,
 • shore

6. Anlända på land

 • "Skeppet landade i pearl harbor"
  synonym:
 • landa
 • ,
 • sätta i land
 • ,
 • strand

7. Shoot at and force to come down

 • "The enemy landed several of our aircraft"
  synonym:
 • down
 • ,
 • shoot down
 • ,
 • land

7. Skjut på och tvinga att komma ner

 • "Fienden landade flera av våra flygplan"
  synonym:
 • ner
 • ,
 • skjuta ner
 • ,
 • landa

Examples of using

"How soon can you land?" "I can't tell." "You can tell me. I'm a doctor." "No, I mean I'm just not sure!" "Can't you take a guess?" "Well, not for another two hours." "You can't take a guess for another two hours?"
"Hur snart kan du landa?" "Jag kan inte säga." "Du kan berätta för mig. Jag är läkare." "Nej, jag menar att jag bara inte är säker!" "Kan du inte gissa?" "Tja, inte förrän om två timmar." "Du kan inte gissa på ytterligare två timmar?"
Firstly: We, your forebears, cannot help you from the land beyond. Secondly: The slayer of wheelchairs came here incognito and therefore could only have brought a small number of guards with him. And thirdly: there is (supposedly) no beautiful princess. Got all that? Well, then have fun with your task.
För det första: Vi, era förfäder, kan inte hjälpa er från landet bortom. För det andra: Rullstolsmördaren kom hit inkognito och kunde därför bara ha tagit med sig ett litet antal vakter. Och för det tredje: det finns (förmodligen) ingen vacker prinsessa. Har du allt det där? Nåväl, ha kul med din uppgift.
Tom owns a small piece of land in the country.
Tom äger en liten bit mark i landet.