Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "label" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "etikett" till svenska språket

EnglishSwedish

Label

[Etikett]
/lebəl/

noun

1. A brief description given for purposes of identification

 • "The label modern is applied to many different kinds of architecture"
  synonym:
 • label

1. En kort beskrivning ges i identifieringssyfte

 • "Etiketten modern appliceras på många olika typer av arkitektur"
  synonym:
 • etikett

2. Trade name of a company that produces musical recordings

 • "The artists and repertoire department of a recording label is responsible for finding new talent"
  synonym:
 • label
 • ,
 • recording label

2. Handelsnamn på ett företag som producerar musikinspelningar

 • "Artisterna och repertoaravdelningen på ett skivbolag ansvarar för att hitta nya talanger"
  synonym:
 • etikett
 • ,
 • skivbolag

3. A radioactive isotope that is used in a compound in order to trace the mechanism of a chemical reaction

  synonym:
 • label

3. En radioaktiv isotop som används i en förening för att spåra mekanismen för en kemisk reaktion

  synonym:
 • etikett

4. An identifying or descriptive marker that is attached to an object

  synonym:
 • label

4. En identifierande eller beskrivande markör som är fäst vid ett objekt

  synonym:
 • etikett

verb

1. Assign a label to

 • Designate with a label
 • "These students were labelled `learning disabled'"
  synonym:
 • label

1. Tilldela en etikett till

 • Beteckna med en etikett
 • "Dessa elever stämplades som `learning disabled'"
  synonym:
 • etikett

2. Attach a tag or label to

 • "Label these bottles"
  synonym:
 • tag
 • ,
 • label
 • ,
 • mark

2. Fäst en tagg eller etikett på

 • "Märk dessa flaskor"
  synonym:
 • tag
 • ,
 • etikett
 • ,
 • markera

3. Pronounce judgment on

 • "They labeled him unfit to work here"
  synonym:
 • pronounce
 • ,
 • label
 • ,
 • judge

3. Uttala dom på

 • "De stämplade honom som olämplig att arbeta här"
  synonym:
 • uttala
 • ,
 • etikett
 • ,
 • domare

4. Distinguish (as a compound or molecule) by introducing a labeled atom

  synonym:
 • label

4. Särskilj (som en förening eller molekyl) genom att introducera en märkt atom

  synonym:
 • etikett

5. Distinguish (an element or atom) by using a radioactive isotope or an isotope of unusual mass for tracing through chemical reactions

  synonym:
 • label

5. Särskilj (ett grundämne eller en atom) genom att använda en radioaktiv isotop eller en isotop med ovanlig massa för att spåra genom kemiska reaktioner

  synonym:
 • etikett

Examples of using

Tom thought his violin was a Stradivarius because the name Stradivarius was on the label inside his violin.
Tom trodde att hans fiol var en Stradivarius eftersom namnet Stradivarius fanns på etiketten inuti hans fiol.
Please stick this label to your baggage.
Vänligen fäst denna etikett på ditt bagage.
The contents of the box are listed on the label.
Innehållet i kartongen anges på etiketten.