Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "jump" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hoppa" till svenska språket

EnglishSwedish

Jump

[Hoppa]
/ʤəmp/

noun

1. A sudden and decisive increase

 • "A jump in attendance"
  synonym:
 • jump
 • ,
 • leap

1. En plötslig och avgörande ökning

 • "Ett hopp i närvaro"
  synonym:
 • hoppa
 • ,
 • språng

2. An abrupt transition

 • "A successful leap from college to the major leagues"
  synonym:
 • leap
 • ,
 • jump
 • ,
 • saltation

2. En abrupt övergång

 • "Ett framgångsrikt språng från college till de stora ligorna"
  synonym:
 • språng
 • ,
 • hoppa
 • ,
 • saltation

3. (film) an abrupt transition from one scene to another

  synonym:
 • jump

3. (film) en abrupt övergång från en scen till en annan

  synonym:
 • hoppa

4. A sudden involuntary movement

 • "He awoke with a start"
  synonym:
 • startle
 • ,
 • jump
 • ,
 • start

4. En plötslig ofrivillig rörelse

 • "Han vaknade med en början"
  synonym:
 • skrämma
 • ,
 • hoppa
 • ,
 • börja

5. Descent with a parachute

 • "He had done a lot of parachuting in the army"
  synonym:
 • jump
 • ,
 • parachuting

5. Nedstigning med fallskärm

 • "Han hade gjort mycket fallskärmshoppning i armén"
  synonym:
 • hoppa
 • ,
 • fallskärmshoppning

6. The act of jumping

 • Propelling yourself off the ground
 • "He advanced in a series of jumps"
 • "The jumping was unexpected"
  synonym:
 • jump
 • ,
 • jumping

6. Handlingen att hoppa

 • Driver dig själv från marken
 • "Han avancerade i en serie hopp"
 • "Hoppningen var oväntad"
  synonym:
 • hoppa
 • ,
 • hoppning

verb

1. Move forward by leaps and bounds

 • "The horse bounded across the meadow"
 • "The child leapt across the puddle"
 • "Can you jump over the fence?"
  synonym:
 • jump
 • ,
 • leap
 • ,
 • bound
 • ,
 • spring

1. Gå framåt med stormsteg

 • "Hästen avgränsade sig över ängen"
 • "Barnet hoppade över pölen"
 • "Kan du hoppa över staketet?"
  synonym:
 • hoppa
 • ,
 • språng
 • ,
 • bunden
 • ,
 • vår

2. Move or jump suddenly, as if in surprise or alarm

 • "She startled when i walked into the room"
  synonym:
 • startle
 • ,
 • jump
 • ,
 • start

2. Flytta eller hoppa plötsligt, som i överraskning eller larm

 • "Hon skrämde när jag gick in i rummet"
  synonym:
 • skrämma
 • ,
 • hoppa
 • ,
 • börja

3. Make a sudden physical attack on

 • "The muggers jumped the woman in the fur coat"
  synonym:
 • jump

3. Gör en plötslig fysisk attack på

 • "Rånarna hoppade kvinnan i pälsrocken"
  synonym:
 • hoppa

4. Increase suddenly and significantly

 • "Prices jumped overnight"
  synonym:
 • jump

4. Öka plötsligt och avsevärt

 • "Priserna hoppade över natten"
  synonym:
 • hoppa

5. Be highly noticeable

  synonym:
 • leap out
 • ,
 • jump out
 • ,
 • jump
 • ,
 • stand out
 • ,
 • stick out

5. Vara mycket märkbar

  synonym:
 • hoppa ut
 • ,
 • hoppa
 • ,
 • stå ut
 • ,
 • stick ut

6. Enter eagerly into

 • "He jumped into the game"
  synonym:
 • jump

6. Gå ivrigt in i

 • "Han hoppade in i spelet"
  synonym:
 • hoppa

7. Rise in rank or status

 • "Her new novel jumped high on the bestseller list"
  synonym:
 • rise
 • ,
 • jump
 • ,
 • climb up

7. Ökning i rang eller status

 • "Hennes nya roman hoppade högt på bästsäljarlistan"
  synonym:
 • stiga
 • ,
 • hoppa
 • ,
 • klättra upp

8. Jump down from an elevated point

 • "The parachutist didn't want to jump"
 • "Every year, hundreds of people jump off the golden gate bridge"
 • "The widow leapt into the funeral pyre"
  synonym:
 • jump
 • ,
 • leap
 • ,
 • jump off

8. Hoppa ner från en förhöjd punkt

 • "Fallskärmshopparen ville inte hoppa"
 • "Varje år hoppar hundratals människor från golden gate-bron"
 • "Änkan hoppade in i begravningsbålet"
  synonym:
 • hoppa
 • ,
 • språng
 • ,
 • hoppa av

9. Run off or leave the rails

 • "The train derailed because a cow was standing on the tracks"
  synonym:
 • derail
 • ,
 • jump

9. Spring iväg eller lämna rälsen

 • "Tåget spårade ur eftersom en ko stod på spåren"
  synonym:
 • spåra ur
 • ,
 • hoppa

10. Jump from an airplane and descend with a parachute

  synonym:
 • chute
 • ,
 • parachute
 • ,
 • jump

10. Hoppa från ett flygplan och gå ner med fallskärm

  synonym:
 • ränna
 • ,
 • fallskärm
 • ,
 • hoppa

11. Cause to jump or leap

 • "The trainer jumped the tiger through the hoop"
  synonym:
 • jump
 • ,
 • leap

11. Orsak att hoppa eller hoppa

 • "Tränaren hoppade tigern genom bågen"
  synonym:
 • hoppa
 • ,
 • språng

12. Start (a car engine whose battery is dead) by connecting it to another car's battery

  synonym:
 • jumpstart
 • ,
 • jump-start
 • ,
 • jump

12. Starta (en bilmotor vars batteri är dött) genom att ansluta den till en annan bils batteri

  synonym:
 • hoppa igång
 • ,
 • hoppa

13. Bypass

 • "He skipped a row in the text and so the sentence was incomprehensible"
  synonym:
 • jump
 • ,
 • pass over
 • ,
 • skip
 • ,
 • skip over

13. Förbifart

 • "Han hoppade över en rad i texten och så var meningen obegriplig"
  synonym:
 • hoppa
 • ,
 • passera över
 • ,
 • hoppa över

14. Pass abruptly from one state or topic to another

 • "Leap into fame"
 • "Jump to a conclusion"
 • "Jump from one thing to another"
  synonym:
 • leap
 • ,
 • jump

14. Gå abrupt från ett tillstånd eller ämne till ett annat

 • "Hoppa in i berömmelse"
 • "Hoppa till en slutsats"
 • "Hoppa från en sak till en annan"
  synonym:
 • språng
 • ,
 • hoppa

15. Go back and forth

 • Swing back and forth between two states or conditions
  synonym:
 • alternate
 • ,
 • jump

15. Gå fram och tillbaka

 • Sväng fram och tillbaka mellan två tillstånd eller förhållanden
  synonym:
 • alternativ
 • ,
 • hoppa

Examples of using

See how high you can jump.
Se hur högt du kan hoppa.
There's been quite a jump in the temperature.
Det har skett ett stort hopp i temperaturen.
It's quite a jump from one side of the brook to the other.
Det är ett ganska hopp från ena sidan av bäcken till den andra.