Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "jet" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "jet" till svenska språket

EnglishSwedish

Jet

[Jet]
/ʤɛt/

noun

1. An airplane powered by one or more jet engines

  synonym:
 • jet
 • ,
 • jet plane
 • ,
 • jet-propelled plane

1. Ett flygplan som drivs av en eller flera jetmotorer

  synonym:
 • jet
 • ,
 • jetplan
 • ,
 • jetdrivet plan

2. The occurrence of a sudden discharge (as of liquid)

  synonym:
 • jet
 • ,
 • squirt
 • ,
 • spurt
 • ,
 • spirt

2. Förekomsten av en plötslig urladdning (som av vätska)

  synonym:
 • jet
 • ,
 • spruta
 • ,
 • spurt

3. A hard black form of lignite that takes a brilliant polish and is used in jewelry or ornamentation

  synonym:
 • jet

3. En hård svart form av brunkol som tar ett lysande lack och används i smycken eller ornamentik

  synonym:
 • jet

4. Atmospheric discharges (lasting 10 msec) bursting from the tops of giant storm clouds in blue cones that widen as they flash upward

  synonym:
 • jet
 • ,
 • blue jet
 • ,
 • reverse lightning

4. Atmosfäriska utsläpp (varar 10 msek) som spricker från toppen av gigantiska stormmoln i blå koner som vidgas när de blinkar uppåt

  synonym:
 • jet
 • ,
 • blå stråle
 • ,
 • omvänd blixt

5. Street names for ketamine

  synonym:
 • K
 • ,
 • jet
 • ,
 • super acid
 • ,
 • special K
 • ,
 • honey oil
 • ,
 • green
 • ,
 • cat valium
 • ,
 • super C

5. Gatunamn för ketamin

  synonym:
 • K
 • ,
 • jet
 • ,
 • supersyra
 • ,
 • särskilda K
 • ,
 • honungsolja
 • ,
 • grön
 • ,
 • kattvalium
 • ,
 • super C

6. An artificially produced flow of water

  synonym:
 • fountain
 • ,
 • jet

6. Ett artificiellt producerat flöde av vatten

  synonym:
 • fontän
 • ,
 • jet

verb

1. Issue in a jet

 • Come out in a jet
 • Stream or spring forth
 • "Water jetted forth"
 • "Flames were jetting out of the building"
  synonym:
 • jet
 • ,
 • gush

1. Problem i ett jetplan

 • Kom ut i ett jetplan
 • Ström eller spring fram
 • "Vatten strömmade ut"
 • "Lågor strömmade ut ur byggnaden"
  synonym:
 • jet
 • ,
 • forsa

2. Fly a jet plane

  synonym:
 • jet

2. Flyg ett jetplan

  synonym:
 • jet

adjective

1. Of the blackest black

 • Similar to the color of jet or coal
  synonym:
 • coal-black
 • ,
 • jet
 • ,
 • jet-black
 • ,
 • pitchy
 • ,
 • sooty

1. Av de svartaste svarta

 • Liknar färgen på jet eller kol
  synonym:
 • kolsvart
 • ,
 • jet
 • ,
 • pitchig
 • ,
 • sotig

Examples of using

I've been back home for a week, but I'm still suffering from jet lag.
Jag har varit hemma en vecka, men jag lider fortfarande av jetlag.
I've been back for a week, but I'm still suffering from jet lag.
Jag har varit tillbaka i en vecka, men jag lider fortfarande av jetlag.
Laser printers are generally less expensive to maintain than ink jet printers
Laserskrivare är i allmänhet billigare att underhålla än bläckstråleskrivare