Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "item" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "objekt" till svenska språket

EnglishSwedish

Item

[Artikel]
/aɪtəm/

noun

1. A distinct part that can be specified separately in a group of things that could be enumerated on a list

 • "He noticed an item in the new york times"
 • "She had several items on her shopping list"
 • "The main point on the agenda was taken up first"
  synonym:
 • item
 • ,
 • point

1. En distinkt del som kan specificeras separat i en grupp saker som skulle kunna räknas upp på en lista

 • "Han lade märke till ett föremål i new york times"
 • "Hon hade flera föremål på sin inköpslista"
 • "Huvudpunkten på dagordningen togs upp först"
  synonym:
 • föremål
 • ,
 • punkt

2. A small part that can be considered separately from the whole

 • "It was perfect in all details"
  synonym:
 • detail
 • ,
 • particular
 • ,
 • item

2. En liten del som kan betraktas separat från helheten

 • "Det var perfekt i alla detaljer"
  synonym:
 • detalj
 • ,
 • särskilt
 • ,
 • föremål

3. A whole individual unit

 • Especially when included in a list or collection
 • "They reduced the price on many items"
  synonym:
 • item

3. En hel enskild enhet

 • Särskilt när de ingår i en förteckning eller samling
 • "De sänkte priset på många varor"
  synonym:
 • föremål

4. An isolated fact that is considered separately from the whole

 • "Several of the details are similar"
 • "A point of information"
  synonym:
 • detail
 • ,
 • item
 • ,
 • point

4. Ett isolerat faktum som betraktas separat från helheten

 • "Flera av detaljerna är lika"
 • "En informationspunkt"
  synonym:
 • detalj
 • ,
 • föremål
 • ,
 • punkt

5. An individual instance of a type of symbol

 • "The word`error' contains three tokens of `r'"
  synonym:
 • token
 • ,
 • item

5. En enskild instans av en typ av symbol

 • "Ordet`error" innehåller tre tecken på `r'"
  synonym:
 • token
 • ,
 • föremål

adverb

1. (used when listing or enumerating items) also

 • "A length of chain, item a hook"-philip guedalla
  synonym:
 • item

1. (används vid listning eller uppräkning av poster) även

 • "En längd av kedja, föremål en krok" -philip guedalla
  synonym:
 • föremål

Examples of using

To use an item simply click on its icon in the inventory.
För att använda ett objekt klicka bara på dess ikon i inventeringen.
Did you see the item in the paper about their wedding?
Såg du föremålet i tidningen om deras bröllop?
This ring is a magic item that gives great power to its user.
Denna ring är ett magiskt föremål som ger stor kraft till sin användare.