Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "involvement" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "engagemang" i svenska språket

EnglishSwedish

Involvement

[Engagemang]
/ɪnvɑlvmənt/

noun

1. The act of sharing in the activities of a group

 • "The teacher tried to increase his students' engagement in class activities"
  synonym:
 • engagement
 • ,
 • participation
 • ,
 • involvement
 • ,
 • involution

1. Handlingen att dela i en grupps aktiviteter

 • "Läraren försökte öka sina elevers engagemang i klassaktiviteter"
  synonym:
 • engagemang
 • ,
 • deltagande
 • ,
 • involution

2. A connection of inclusion or containment

 • "He escaped involvement in the accident"
 • "There was additional involvement of the liver and spleen"
  synonym:
 • involvement

2. En koppling av inneslutning eller inneslutning

 • "Han undgick inblandning i olyckan"
 • "Det var ytterligare inblandning av levern och mjälten"
  synonym:
 • engagemang

3. A sense of concern with and curiosity about someone or something

 • "An interest in music"
  synonym:
 • interest
 • ,
 • involvement

3. En känsla av oro för och nyfikenhet på någon eller något

 • "Ett intresse för musik"
  synonym:
 • ränta
 • ,
 • engagemang

4. A usually secretive or illicit sexual relationship

  synonym:
 • affair
 • ,
 • affaire
 • ,
 • intimacy
 • ,
 • liaison
 • ,
 • involvement
 • ,
 • amour

4. Ett vanligtvis hemlighetsfullt eller olagligt sexuellt förhållande

  synonym:
 • affär
 • ,
 • affaire
 • ,
 • intimitet
 • ,
 • förbindelse
 • ,
 • engagemang
 • ,
 • amour

5. The condition of sharing in common with others (as fellows or partners etc.)

  synonym:
 • participation
 • ,
 • involvement

5. Villkoret att dela gemensamt med andra (som stipendiater eller partners etc.)

  synonym:
 • deltagande
 • ,
 • engagemang