Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "involve" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "involvera" i svenska språket

EnglishSwedish

Involve

[Involvera]
/ɪnvɑlv/

verb

1. Connect closely and often incriminatingly

 • "This new ruling affects your business"
  synonym:
 • involve
 • ,
 • affect
 • ,
 • regard

1. Anslut nära och ofta inkriminerande

 • "Denna nya dom påverkar ditt företag"
  synonym:
 • involvera
 • ,
 • påverka
 • ,
 • betrakta

2. Engage as a participant

 • "Don't involve me in your family affairs!"
  synonym:
 • involve

2. Engagera som deltagare

 • "Involvera mig inte i dina familjeärenden!"
  synonym:
 • involvera

3. Have as a necessary feature

 • "This decision involves many changes"
  synonym:
 • imply
 • ,
 • involve

3. Ha som en nödvändig funktion

 • "Detta beslut innebär många förändringar"
  synonym:
 • antyda
 • ,
 • involvera

4. Require as useful, just, or proper

 • "It takes nerve to do what she did"
 • "Success usually requires hard work"
 • "This job asks a lot of patience and skill"
 • "This position demands a lot of personal sacrifice"
 • "This dinner calls for a spectacular dessert"
 • "This intervention does not postulate a patient's consent"
  synonym:
 • necessitate
 • ,
 • ask
 • ,
 • postulate
 • ,
 • need
 • ,
 • require
 • ,
 • take
 • ,
 • involve
 • ,
 • call for
 • ,
 • demand

4. Kräv lika användbart, rättvist eller korrekt

 • "Det krävs nerv att göra det hon gjorde"
 • "Framgång kräver vanligtvis hårt arbete"
 • "Det här jobbet kräver mycket tålamod och skicklighet"
 • "Denna position kräver mycket personlig uppoffring"
 • "Den här middagen kräver en spektakulär efterrätt"
 • "Denna intervention postulerar inte en patients samtycke"
  synonym:
 • nödvändiggöra
 • ,
 • fråga
 • ,
 • postulat
 • ,
 • behöver
 • ,
 • kräver
 • ,
 • ta
 • ,
 • involvera
 • ,
 • kalla på
 • ,
 • efterfrågan

5. Contain as a part

 • "Dinner at joe's always involves at least six courses"
  synonym:
 • involve

5. Innehålla som en del

 • "Middag på joe's innebär alltid minst sex kurser"
  synonym:
 • involvera

6. Occupy or engage the interest of

 • "His story completely involved me during the entire afternoon"
  synonym:
 • involve

6. Ockupera eller engagera intresset för

 • "Hans historia involverade mig helt under hela eftermiddagen"
  synonym:
 • involvera

7. Make complex or intricate or complicated

 • "The situation was rather involved"
  synonym:
 • involve

7. Göra komplex eller intrikat eller komplicerad

 • "Situationen var snarare inblandad"
  synonym:
 • involvera

Examples of using

Relationships involve compromise.
Relationer innebär kompromisser.