Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "instance" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "instans" till svenska språket

EnglishSwedish

Instance

[Instans]
/ɪnstəns/

noun

1. An occurrence of something

 • "It was a case of bad judgment"
 • "Another instance occurred yesterday"
 • "But there is always the famous example of the smiths"
  synonym:
 • case
 • ,
 • instance
 • ,
 • example

1. En förekomst av något

 • "Det var ett fall av dåligt omdöme"
 • "Ett annat fall inträffade igår"
 • "Men det finns alltid det berömda exemplet på smiths"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • exempel

2. An item of information that is typical of a class or group

 • "This patient provides a typical example of the syndrome"
 • "There is an example on page 10"
  synonym:
 • example
 • ,
 • illustration
 • ,
 • instance
 • ,
 • representative

2. En information som är typisk för en klass eller grupp

 • "Denna patient ger ett typiskt exempel på syndromet"
 • "Det finns ett exempel på sidan 10"
  synonym:
 • exempel
 • ,
 • illustration
 • ,
 • representant

verb

1. Clarify by giving an example of

  synonym:
 • exemplify
 • ,
 • illustrate
 • ,
 • instance

1. Förtydliga genom att ge ett exempel på

  synonym:
 • exemplifiera
 • ,
 • illustrera
 • ,
 • exempel

Examples of using

The English articles are bread-and-butter important. For instance, if I ask my English friend to hold my bag for a while, and then ask to give it back by saying "Give me bag", he'll probably steal the bag of the man standing around because he didn't understand which bag was meant.
De engelska artiklarna är bröd-och-smör viktiga. Till exempel, om jag ber min engelska vän att hålla min väska ett tag och sedan ber om att få ge tillbaka den genom att säga "Ge mig väska", kommer han förmodligen att stjäla väskan till mannen som står runt för att han inte förstod vilken väska som avsågs.
The history of some words is a real masterpiece. For instance, kaput. The original word was the Latin "caput" - "a head"; and the way from "a head" to "the end of everything" is rather long.
Vissa ords historia är ett riktigt mästerverk. Till exempel kaput. Det ursprungliga ordet var latinets "caput" - "ett huvud"; och vägen från "ett huvud" till "slutet på allt" är ganska lång.
Aluminium and glass are important materials in civil construction, even though not as important as steel and wood, for instance.
Aluminium och glas är viktiga material i civil konstruktion, även om de inte är lika viktiga som till exempel stål och trä.