Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inspiration" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "inspiration" till svenska språket

EnglishSwedish

Inspiration

[Inspiration]
/ɪnspəreʃən/

noun

1. Arousal of the mind to special unusual activity or creativity

  synonym:
 • inspiration

1. Upphetsning av sinnet till speciell ovanlig aktivitet eller kreativitet

  synonym:
 • inspiration

2. A product of your creative thinking and work

 • "He had little respect for the inspirations of other artists"
 • "After years of work his brainchild was a tangible reality"
  synonym:
 • inspiration
 • ,
 • brainchild

2. En produkt av ditt kreativa tänkande och arbete

 • "Han hade liten respekt för andra artisters inspiration"
 • "Efter år av arbete var hans idé en påtaglig verklighet"
  synonym:
 • inspiration
 • ,
 • idébarn

3. A sudden intuition as part of solving a problem

  synonym:
 • inspiration

3. En plötslig intuition som en del av att lösa ett problem

  synonym:
 • inspiration

4. (theology) a special influence of a divinity on the minds of human beings

 • "They believe that the books of scripture were written under divine guidance"
  synonym:
 • divine guidance
 • ,
 • inspiration

4. (teologi) ett speciellt inflytande av en gudomlighet på människors sinnen

 • "De tror att skriftens böcker skrevs under gudomlig ledning"
  synonym:
 • gudomlig vägledning
 • ,
 • inspiration

5. Arousing to a particular emotion or action

  synonym:
 • inspiration
 • ,
 • stirring

5. Att väcka till en viss känsla eller handling

  synonym:
 • inspiration
 • ,
 • omrörning

6. The act of inhaling

 • The drawing in of air (or other gases) as in breathing
  synonym:
 • inhalation
 • ,
 • inspiration
 • ,
 • aspiration
 • ,
 • intake
 • ,
 • breathing in

6. Handlingen att andas in

 • Indragning av luft (eller andra gaser) som vid andning
  synonym:
 • inandning
 • ,
 • inspiration
 • ,
 • strävan
 • ,
 • intag
 • ,
 • andas in

Examples of using

Tom is my inspiration.
Tom är min inspiration.
Here’s my flag for Nynorsk. Because the philosophy of Nynorsk is based on the maximum divergence from Danish, Danish background of the flag is to be replaced with Icelandic, because Icelandic served as inspiration for the language creators. The flag is not rectangular in form, because... Well, that Nynorsk is strange after all.
Här är min flagga för nynorsk. Eftersom nynorskans filosofi bygger på maximal avvikelse från danskan, ska dansk bakgrund av flaggan ersättas med isländska, eftersom isländska fungerade som inspiration för språkskaparna. Flaggan är inte rektangulär till formen, eftersom... Jo, att nynorsk trots allt är konstigt.
Genius is one per cent inspiration and ninety-nine per cent perspiration.
Geni är en procent inspiration och nittionio procent svett.