Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "innocent" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "oskyldig" till svenska språket

EnglishSwedish

Innocent

[Oskyldig]
/ɪnəsənt/

noun

1. A person who lacks knowledge of evil

  synonym:
 • innocent
 • ,
 • inexperienced person

1. En person som saknar kunskap om ondska

  synonym:
 • oskyldig
 • ,
 • oerfaren person

adjective

1. Free from evil or guilt

 • "An innocent child"
 • "The principle that one is innocent until proved guilty"
  synonym:
 • innocent
 • ,
 • guiltless
 • ,
 • clean-handed

1. Fri från ondska eller skuld

 • "Ett oskyldigt barn"
 • "Principen att man är oskyldig tills motsatsen bevisats"
  synonym:
 • oskyldig
 • ,
 • skuldlös
 • ,
 • renhänt

2. Lacking intent or capacity to injure

 • "An innocent prank"
  synonym:
 • innocent
 • ,
 • innocuous

2. Bristande avsikt eller förmåga att skada

 • "Ett oskyldigt spratt"
  synonym:
 • oskyldig
 • ,
 • ofarlig

3. Free from sin

  synonym:
 • impeccant
 • ,
 • innocent
 • ,
 • sinless

3. Fri från synd

  synonym:
 • oklanderlig
 • ,
 • oskyldig
 • ,
 • syndfri

4. Lacking in sophistication or worldliness

 • "A child's innocent stare"
 • "His ingenuous explanation that he would not have burned the church if he had not thought the bishop was in it"
  synonym:
 • innocent
 • ,
 • ingenuous

4. Saknar sofistikering eller världslighet

 • "Ett barns oskyldiga blick"
 • "Hans geniala förklaring att han inte skulle ha bränt kyrkan om han inte hade trott att biskopen var i den"
  synonym:
 • oskyldig
 • ,
 • genialisk

5. Not knowledgeable about something specified

 • "American tourists wholly innocent of french"
 • "A person unacquainted with our customs"
  synonym:
 • innocent(p)
 • ,
 • unacquainted(p)

5. Inte kunnig om något specificerat

 • "Amerikanska turister helt oskyldiga till franska"
 • "En person som inte känner till våra seder"
  synonym:
 • innocent(p)
 • ,
 • obekant(p)

6. Completely wanting or lacking

 • "Writing barren of insight"
 • "Young recruits destitute of experience"
 • "Innocent of literary merit"
 • "The sentence was devoid of meaning"
  synonym:
 • barren
 • ,
 • destitute
 • ,
 • devoid
 • ,
 • free
 • ,
 • innocent

6. Helt vill eller saknar

 • "Skriva ofruktbart av insikt"
 • "Unga rekryter utan erfarenhet"
 • "Oskyldig till litterär förtjänst"
 • "Satsen saknade betydelse"
  synonym:
 • karg
 • ,
 • utblottad
 • ,
 • sakna
 • ,
 • gratis
 • ,
 • oskyldig

7. (used of things) lacking sense or awareness

 • "Fine innocent weather"
  synonym:
 • innocent

7. (används av saker) saknar känsla eller medvetenhet

 • "Bra oskyldigt väder"
  synonym:
 • oskyldig

Examples of using

Tom was an innocent bystander.
Tom var en oskyldig åskådare.
Tom convinced me that Mary was innocent.
Tom övertygade mig om att Mary var oskyldig.
I'm quite innocent.
Jag är rätt oskyldig.