Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inheritance" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "arv" till svenska språket

EnglishSwedish

Inheritance

[Arv]
/ɪnhɛrətəns/

noun

1. Hereditary succession to a title or an office or property

  synonym:
 • inheritance
 • ,
 • heritage

1. Ärftlig arv efter en titel eller ett ämbete eller egendom

  synonym:
 • arv

2. That which is inherited

 • A title or property or estate that passes by law to the heir on the death of the owner
  synonym:
 • inheritance
 • ,
 • heritage

2. Det som är ärvt

 • En äganderätt eller egendom eller kvarlåtenskap som enligt lag övergår till arvingen vid ägarens död
  synonym:
 • arv

3. (genetics) attributes acquired via biological heredity from the parents

  synonym:
 • inheritance
 • ,
 • hereditary pattern

3. (genetik) attribut som förvärvats via biologisk ärftlighet från föräldrarna

  synonym:
 • arv
 • ,
 • ärftligt mönster

4. Any attribute or immaterial possession that is inherited from ancestors

 • "My only inheritance was my mother's blessing"
 • "The world's heritage of knowledge"
  synonym:
 • inheritance
 • ,
 • heritage

4. Varje egenskap eller immateriell besittning som ärvs från förfäder

 • "Mitt enda arv var min mors välsignelse"
 • "Världens kunskapsarv"
  synonym:
 • arv

Examples of using

Tom claimed the inheritance
Tom gjorde anspråk på arvet
My father left me a large inheritance.
Min far lämnade mig ett stort arv.
My father left me a large inheritance.
Min far lämnade mig ett stort arv.