Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "influence" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "påverkan" till svenska språket

EnglishSwedish

Influence

[Påverkan]
/ɪnfluəns/

noun

1. A power to affect persons or events especially power based on prestige etc

 • "Used her parents' influence to get the job"
  synonym:
 • influence

1. En makt att påverka personer eller händelser särskilt makt baserad på prestige etc

 • "Använde sina föräldrars inflytande för att få jobbet"
  synonym:
 • påverka

2. Causing something without any direct or apparent effort

  synonym:
 • influence

2. Att orsaka något utan någon direkt eller uppenbar ansträngning

  synonym:
 • påverka

3. A cognitive factor that tends to have an effect on what you do

 • "Her wishes had a great influence on his thinking"
  synonym:
 • influence

3. En kognitiv faktor som tenderar att ha en effekt på vad du gör

 • "Hennes önskningar hade ett stort inflytande på hans tänkande"
  synonym:
 • påverka

4. The effect of one thing (or person) on another

 • "The influence of mechanical action"
  synonym:
 • influence

4. Effekten av en sak (eller person) på en annan

 • "Påverkan av mekanisk verkan"
  synonym:
 • påverka

5. One having power to influence another

 • "She was the most important influence in my life"
 • "He was a bad influence on the children"
  synonym:
 • influence

5. En som har makt att påverka en annan

 • "Hon var det viktigaste inflytandet i mitt liv"
 • "Han hade dåligt inflytande på barnen"
  synonym:
 • påverka

verb

1. Have and exert influence or effect

 • "The artist's work influenced the young painter"
 • "She worked on her friends to support the political candidate"
  synonym:
 • influence
 • ,
 • act upon
 • ,
 • work

1. Ha och utöva inflytande eller verkan

 • "Konstnärens arbete påverkade den unge målaren"
 • "Hon arbetade på sina vänner för att stödja den politiska kandidaten"
  synonym:
 • påverka
 • ,
 • agera på
 • ,
 • arbete

2. Shape or influence

 • Give direction to
 • "Experience often determines ability"
 • "Mold public opinion"
  synonym:
 • determine
 • ,
 • shape
 • ,
 • mold
 • ,
 • influence
 • ,
 • regulate

2. Form eller inflytande

 • Ge riktning till
 • "Erfarenhet avgör ofta förmåga"
 • "Formera den allmänna opinionen"
  synonym:
 • bestämma
 • ,
 • form
 • ,
 • forma
 • ,
 • påverka
 • ,
 • reglera

3. Induce into action by using one's charm

 • "She charmed him into giving her all his money"
  synonym:
 • charm
 • ,
 • influence
 • ,
 • tempt

3. Inducera till handling genom att använda sin charm

 • "Hon charmade honom att ge henne alla sina pengar"
  synonym:
 • charm
 • ,
 • påverka
 • ,
 • fresta

Examples of using

Never swim while under the influence of alcohol.
Simma aldrig medan du är påverkad av alkohol.
Tom is a bad influence.
Tom har dåligt inflytande.
Make a good translation of the sentence that you are translating. Don't let translations into other languages influence you.
Gör en bra översättning av meningen som du översätter. Låt inte översättningar till andra språk påverka dig.