Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "infinite" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "oändlig" till svenska språket

EnglishSwedish

Infinite

[Oändlig]
/ɪnfənət/

noun

1. The unlimited expanse in which everything is located

 • "They tested his ability to locate objects in space"
 • "The boundless regions of the infinite"
  synonym:
 • space
 • ,
 • infinite

1. Den obegränsade vidden där allt finns

 • "De testade hans förmåga att lokalisera föremål i rymden"
 • "De gränslösa regionerna i det oändliga"
  synonym:
 • rymd
 • ,
 • oändlig

adjective

1. Having no limits or boundaries in time or space or extent or magnitude

 • "The infinite ingenuity of man"
 • "Infinite wealth"
  synonym:
 • infinite

1. Att inte ha några gränser eller gränser i tid eller rum eller omfattning eller storlek

 • "Människans oändliga uppfinningsrikedom"
 • "Oändlig rikedom"
  synonym:
 • oändlig

2. Of verbs

 • Having neither person nor number nor mood (as a participle or gerund or infinitive)
 • "Infinite verb form"
  synonym:
 • infinite
 • ,
 • non-finite

2. Av verb

 • Att varken ha person eller nummer eller humör (som particip eller gerund eller infinitiv)
 • "Oändlig verbform"
  synonym:
 • oändlig
 • ,
 • icke-ändlig

3. Too numerous to be counted

 • "Incalculable riches"
 • "Countless hours"
 • "An infinite number of reasons"
 • "Innumerable difficulties"
 • "The multitudinous seas"
 • "Myriad stars"
 • "Untold thousands"
  synonym:
 • countless
 • ,
 • infinite
 • ,
 • innumerable
 • ,
 • innumerous
 • ,
 • multitudinous
 • ,
 • myriad
 • ,
 • numberless
 • ,
 • uncounted
 • ,
 • unnumberable
 • ,
 • unnumbered
 • ,
 • unnumerable

3. För många för att räknas

 • "Oöverskådliga rikedomar"
 • "Oräkneliga timmar"
 • "Ett oändligt antal skäl"
 • "Oräkneliga svårigheter"
 • "De mångfaldiga haven"
 • "Myriad stjärnor"
 • "Oberättade tusentals"
  synonym:
 • oräknelig
 • ,
 • oändlig
 • ,
 • otaliga
 • ,
 • mångfaldig
 • ,
 • myriad
 • ,
 • oräknat
 • ,
 • onumerbar
 • ,
 • onumrerad

4. Total and all-embracing

 • "God's infinite wisdom"
  synonym:
 • infinite

4. Totalt och allomfattande

 • "Guds oändliga visdom"
  synonym:
 • oändlig

Examples of using

He has infinite resources.
Han har oändliga resurser.
I love you in spite of your many, but so many, infinite mental problems.
Jag älskar dig trots dina många, men så många, oändliga psykiska problem.
I hate infinite scrolling, because I strongly believe that users should have a right to choose if they want to load the next page or not.
Jag hatar oändlig rullning, eftersom jag är övertygad om att användare bör ha rätt att välja om de vill ladda nästa sida eller inte.