Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inferior" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "inferior" till svenska språket

EnglishSwedish

Inferior

[Underlägsen]
/ɪnfɪriər/

noun

1. One of lesser rank or station or quality

  synonym:
 • inferior

1. En av mindre rang eller station eller kvalitet

  synonym:
 • underlägsen

2. A character or symbol set or printed or written beneath or slightly below and to the side of another character

  synonym:
 • subscript
 • ,
 • inferior

2. En tecken- eller symboluppsättning eller tryckt eller skriven under eller något under och vid sidan av ett annat tecken

  synonym:
 • nedsänkt
 • ,
 • underlägsen

adjective

1. Of or characteristic of low rank or importance

  synonym:
 • inferior

1. Av eller kännetecknande för låg rang eller betydelse

  synonym:
 • underlägsen

2. Of low or inferior quality

  synonym:
 • inferior

2. Av låg eller sämre kvalitet

  synonym:
 • underlägsen

3. Written or printed below and to one side of another character

  synonym:
 • subscript
 • ,
 • inferior

3. Skrivet eller tryckt nedan och på ena sidan av ett annat tecken

  synonym:
 • nedsänkt
 • ,
 • underlägsen

4. Having an orbit between the sun and the earth's orbit

 • "Mercury and venus are inferior planets"
  synonym:
 • inferior

4. Att ha en bana mellan solen och jordens bana

 • "Merkurius och venus är underlägsna planeter"
  synonym:
 • underlägsen

5. Lower than a given reference point

 • "Inferior alveolar artery"
  synonym:
 • inferior

5. Lägre än en given referenspunkt

 • "Sämre alveolär artär"
  synonym:
 • underlägsen

6. Falling short of some prescribed norm

 • "Substandard housing"
  synonym:
 • deficient
 • ,
 • inferior
 • ,
 • substandard

6. Saknar någon föreskriven norm

 • "Undermåliga bostäder"
  synonym:
 • bristfällig
 • ,
 • underlägsen
 • ,
 • undermålig

Examples of using

We have to admit that our team is inferior to that of the American one.
Vi måste erkänna att vårt team är underlägset det amerikanska.
He is inferior to me in learning.
Han är underlägsen mig i lärandet.
My stereo set is inferior to yours in sound quality.
Min stereouppsättning är sämre än din i ljudkvalitet.