Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "incompetent" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "inkompetent" till svenska språket

EnglishSwedish

Incompetent

[Inkompetent]
/ɪnkɑmpətənt/

noun

1. Someone who is not competent to take effective action

  synonym:
 • incompetent
 • ,
 • incompetent person

1. Någon som inte är behörig att vidta effektiva åtgärder

  synonym:
 • inkompetent
 • ,
 • inkompetent person

adjective

1. Legally not qualified or sufficient

 • "A wife is usually considered unqualified to testify against her husband"
 • "Incompetent witnesses"
  synonym:
 • incompetent
 • ,
 • unqualified

1. Juridiskt inte kvalificerad eller tillräcklig

 • "En hustru anses vanligtvis vara okvalificerad att vittna mot sin man"
 • "Inkompetenta vittnen"
  synonym:
 • inkompetent
 • ,
 • okvalificerad

2. Not qualified or suited for a purpose

 • "An incompetent secret service"
 • "The filming was hopeless incompetent"
  synonym:
 • incompetent

2. Inte kvalificerad eller lämpad för ett ändamål

 • "En inkompetent underrättelsetjänst"
 • "Filmningen var hopplös inkompetent"
  synonym:
 • inkompetent

3. Showing lack of skill or aptitude

 • "A bungling workman"
 • "Did a clumsy job"
 • "His fumbling attempt to put up a shelf"
  synonym:
 • bungling
 • ,
 • clumsy
 • ,
 • fumbling
 • ,
 • incompetent

3. Visar bristande skicklighet eller begåvning

 • "En klurande arbetare"
 • "Gjorde ett klumpigt jobb"
 • "Hans fumlande försök att sätta upp en hylla"
  synonym:
 • bungling
 • ,
 • klumpig
 • ,
 • fumlande
 • ,
 • inkompetent

4. Not doing a good job

 • "Incompetent at chess"
  synonym:
 • incompetent
 • ,
 • unskilled

4. Att inte göra ett bra jobb

 • "Inkompetent i schack"
  synonym:
 • inkompetent
 • ,
 • okvalificerad

5. Not meeting requirements

 • "Unequal to the demands put upon him"
  synonym:
 • incapable
 • ,
 • incompetent
 • ,
 • unequal to(p)

5. Uppfyller inte kraven

 • "Ojämlikt med de krav som ställs på honom"
  synonym:
 • oförmögen
 • ,
 • inkompetent
 • ,
 • ojämlik till(p)

Examples of using

He was fired for being an incompetent worker.
Han fick sparken för att vara en inkompetent arbetare.
The world is full of incompetent doctors.
Världen är full av inkompetenta läkare.