Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "incompatible" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "inkompatibel" till svenska språket

EnglishSwedish

Incompatible

[Inkompatibel]
/ɪnkəmpætəbəl/

adjective

1. Not compatible

 • "Incompatible personalities"
 • "Incompatible colors"
  synonym:
 • incompatible

1. Inte kompatibel

 • "Inkompatibla personligheter"
 • "Inkompatibla färger"
  synonym:
 • oförenlig

2. Used especially of drugs or muscles that counteract or neutralize each other's effect

  synonym:
 • antagonistic
 • ,
 • incompatible

2. Används särskilt av läkemedel eller muskler som motverkar eller neutraliserar varandras effekt

  synonym:
 • antagonistisk
 • ,
 • oförenlig

3. Not suitable to your tastes or needs

 • "The uncongenial roommates were always fighting"
 • "The task was uncongenial to one sensitive to rebuffs"
  synonym:
 • uncongenial
 • ,
 • incompatible

3. Inte lämplig för din smak eller behov

 • "De obehagliga rumskamraterna kämpade alltid"
 • "Uppgiften var obehaglig för en som var känslig för avslag"
  synonym:
 • obehaglig
 • ,
 • oförenlig

4. Incapable of being used with or connected to other devices or components without modification

  synonym:
 • incompatible

4. Kan inte användas med eller anslutas till andra enheter eller komponenter utan modifiering

  synonym:
 • oförenlig

5. Of words so related that one contrasts with the other

 • "`rich' and `hard-up' are contrastive terms"
  synonym:
 • contrastive
 • ,
 • incompatible

5. Av ord så besläktade att den ena kontrasterar mot den andra

 • "`rich" och `hard-up' är kontrastiva termer"
  synonym:
 • kontrastiv
 • ,
 • oförenlig

6. Not easy to combine harmoniously

  synonym:
 • ill-sorted
 • ,
 • incompatible
 • ,
 • mismated
 • ,
 • unsuited

6. Inte lätt att kombinera harmoniskt

  synonym:
 • dåligt sorterad
 • ,
 • oförenlig
 • ,
 • mismatiserad
 • ,
 • olämplig

7. Not compatible with other facts

  synonym:
 • discrepant
 • ,
 • incompatible

7. Inte förenligt med andra fakta

  synonym:
 • avvikande
 • ,
 • oförenlig

8. Not in keeping with what is correct or proper

 • "Completely inappropriate behavior"
  synonym:
 • inappropriate
 • ,
 • incompatible
 • ,
 • out or keeping(p)
 • ,
 • unfitting

8. Inte i linje med vad som är korrekt eller korrekt

 • "Fullständigt olämpligt beteende"
  synonym:
 • olämplig
 • ,
 • oförenlig
 • ,
 • ute eller förvarar(p)

9. Used especially of solids or solutions

 • Incapable of blending into a stable homogeneous mixture
  synonym:
 • incompatible

9. Används speciellt av fasta ämnen eller lösningar

 • Oförmögen att smälta in i en stabil homogen blandning
  synonym:
 • oförenlig