Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "impulse" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "impuls" till svenska språket

EnglishSwedish

Impulse

[Impuls]
/ɪmpəls/

noun

1. An instinctive motive

 • "Profound religious impulses"
  synonym:
 • urge
 • ,
 • impulse

1. Ett instinktivt motiv

 • "Djupa religiösa impulser"
  synonym:
 • uppmana
 • ,
 • impuls

2. A sudden desire

 • "He bought it on an impulse"
  synonym:
 • caprice
 • ,
 • impulse
 • ,
 • whim

2. En plötslig önskan

 • "Han köpte den på en impuls"
  synonym:
 • nyckfullhet
 • ,
 • impuls
 • ,
 • infall

3. The electrical discharge that travels along a nerve fiber

 • "They demonstrated the transmission of impulses from the cortex to the hypothalamus"
  synonym:
 • nerve impulse
 • ,
 • nervous impulse
 • ,
 • neural impulse
 • ,
 • impulse

3. Den elektriska urladdningen som färdas längs en nervfiber

 • "De visade överföringen av impulser från cortex till hypotalamus"
  synonym:
 • nervimpuls
 • ,
 • nervös impuls
 • ,
 • neuralimpuls
 • ,
 • impuls

4. (electronics) a sharp transient wave in the normal electrical state (or a series of such transients)

 • "The pulsations seemed to be coming from a star"
  synonym:
 • pulsation
 • ,
 • pulsing
 • ,
 • pulse
 • ,
 • impulse

4. (elektronik) en skarp transientvåg i normalt elektriskt tillstånd (eller en serie sådana transienter)

 • "Pulsationerna verkade komma från en stjärna"
  synonym:
 • pulsering
 • ,
 • pulserande
 • ,
 • puls
 • ,
 • impuls

5. The act of applying force suddenly

 • "The impulse knocked him over"
  synonym:
 • impulse
 • ,
 • impulsion
 • ,
 • impetus

5. Handlingen att applicera kraft plötsligt

 • "Impulsen slog omkull honom"
  synonym:
 • impuls
 • ,
 • impulsivering
 • ,
 • drivkraft

6. An impelling force or strength

 • "The car's momentum carried it off the road"
  synonym:
 • momentum
 • ,
 • impulse

6. En drivande kraft eller styrka

 • "Bilens fart förde den av vägen"
  synonym:
 • momentum
 • ,
 • impuls

Examples of using

He went out, yielding to a sudden impulse.
Han gick ut och gav efter för en plötslig impuls.
It was hard to resist the impulse to wring Tom's neck.
Det var svårt att motstå impulsen att vrida Toms hals.
He told his wife not to buy on impulse.
Han sa åt sin fru att inte köpa på impuls.