Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "implement" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "implement" i svenska språket

EnglishSwedish

Implement

[Genomföra]
/ɪmpləmənt/

noun

1. Instrumentation (a piece of equipment or tool) used to effect an end

  synonym:
 • implement

1. Instrumentering (en utrustning eller verktyg) som används för att åstadkomma ett slut

  synonym:
 • genomföra

verb

1. Apply in a manner consistent with its purpose or design

 • "Implement a procedure"
  synonym:
 • implement

1. Tillämpa på ett sätt som överensstämmer med dess syfte eller utformning

 • "Genomföra ett förfarande"
  synonym:
 • genomföra

2. Ensure observance of laws and rules

 • "Apply the rules to everyone"
  synonym:
 • enforce
 • ,
 • implement
 • ,
 • apply

2. Säkerställa efterlevnad av lagar och regler

 • "Tillämpa reglerna på alla"
  synonym:
 • verkställa
 • ,
 • genomföra
 • ,
 • tillämpa

3. Pursue to a conclusion or bring to a successful issue

 • "Did he go through with the treatment?"
 • "He implemented a new economic plan"
 • "She followed up his recommendations with a written proposal"
  synonym:
 • follow through
 • ,
 • follow up
 • ,
 • follow out
 • ,
 • carry out
 • ,
 • implement
 • ,
 • put through
 • ,
 • go through

3. Fortsätta till en slutsats eller ta till en framgångsrik fråga

 • "Gick han igenom behandlingen?"
 • "Han genomförde en ny ekonomisk plan"
 • "Hon följde upp hans rekommendationer med ett skriftligt förslag"
  synonym:
 • följa igenom
 • ,
 • följa upp
 • ,
 • följ ut
 • ,
 • utföra
 • ,
 • genomföra
 • ,
 • sätta igenom
 • ,
 • gå igenom