Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "immediate" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "omedelbar" till svenska språket

EnglishSwedish

Immediate

[Omedelbart]
/ɪmidiət/

adjective

1. Of the present time and place

 • "The immediate revisions"
  synonym:
 • immediate

1. Av nutid och plats

 • "De omedelbara revideringarna"
  synonym:
 • omedelbar

2. Very close or connected in space or time

 • "Contiguous events"
 • "Immediate contact"
 • "The immediate vicinity"
 • "The immediate past"
  synonym:
 • contiguous
 • ,
 • immediate

2. Mycket nära eller ansluten i rum eller tid

 • "Sammanhängande händelser"
 • "Omedelbar kontakt"
 • "Den omedelbara närheten"
 • "Det omedelbara förflutna"
  synonym:
 • sammanhängande
 • ,
 • omedelbar

3. Having no intervening medium

 • "An immediate influence"
  synonym:
 • immediate

3. Har inget mellanliggande medium

 • "Ett omedelbart inflytande"
  synonym:
 • omedelbar

4. Immediately before or after as in a chain of cause and effect

 • "The immediate result"
 • "The immediate cause of the trouble"
  synonym:
 • immediate

4. Omedelbart före eller efter som i en kedja av orsak och verkan

 • "Det omedelbara resultatet"
 • "Den omedelbara orsaken till besväret"
  synonym:
 • omedelbar

5. Performed with little or no delay

 • "An immediate reply to my letter"
 • "A prompt reply"
 • "Was quick to respond"
 • "A straightaway denial"
  synonym:
 • immediate
 • ,
 • prompt
 • ,
 • quick
 • ,
 • straightaway

5. Utförs med liten eller ingen fördröjning

 • "Ett omedelbart svar på mitt brev"
 • "Ett snabbt svar"
 • "Var snabb att svara"
 • "Ett direkt förnekande"
  synonym:
 • omedelbar
 • ,
 • prompt
 • ,
 • snabb
 • ,
 • direkt

Examples of using

This man is my immediate superior.
Den här mannen är min närmaste överordnade.
Only an immediate operation can save the patient's life.
Endast en omedelbar operation kan rädda patientens liv.
People called for an immediate invasion of Cuba.
Folk krävde en omedelbar invasion av Kuba.