Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "identification" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "identifikation" till svenska språket

EnglishSwedish

Identification

[Identifiering]
/aɪdɛntəfəkeʃən/

noun

1. The act of designating or identifying something

  synonym:
 • designation
 • ,
 • identification

1. Handlingen att utse eller identifiera något

  synonym:
 • beteckning
 • ,
 • identifiering

2. Evidence of identity

 • Something that identifies a person or thing
  synonym:
 • identification

2. Bevis på identitet

 • Något som identifierar en person eller sak
  synonym:
 • identifiering

3. The condition of having the identity (of a person or object) established

 • "The thief's identification was followed quickly by his arrest"
 • "Identification of the gun was an important clue"
  synonym:
 • identification

3. Villkoret för att få identiteten (för en person eller ett föremål) fastställd

 • "Tjuvens identifiering följdes snabbt av hans arrestering"
 • "Identifiering av pistolen var en viktig ledtråd"
  synonym:
 • identifiering

4. The process of recognizing something or someone by remembering

 • "A politician whose recall of names was as remarkable as his recognition of faces"
 • "Experimental psychologists measure the elapsed time from the onset of the stimulus to its recognition by the observer"
  synonym:
 • recognition
 • ,
 • identification

4. Processen att känna igen något eller någon genom att minnas

 • "En politiker vars återkallande av namn var lika anmärkningsvärt som hans erkännande av ansikten"
 • "Experimentella psykologer mäter den förflutna tiden från början av stimulansen till dess igenkänning av observatören"
  synonym:
 • erkännande
 • ,
 • identifiering

5. The attribution to yourself (consciously or unconsciously) of the characteristics of another person (or group of persons)

  synonym:
 • identification

5. Tillskrivningen till dig själv (medvetet eller omedvetet) av egenskaperna hos en annan person (eller grupp av personer)

  synonym:
 • identifiering

Examples of using

You'll need a photograph of yourself for identification.
Du behöver ett fotografi av dig själv för identifiering.
In the U.S., you usually have to show identification in order to buy alcohol.
I USA måste man vanligtvis visa legitimation för att köpa alkohol.