Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "idea" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "idé" till svenska språket

EnglishSwedish

Idea

[Idé]
/aɪdiə/

noun

1. The content of cognition

 • The main thing you are thinking about
 • "It was not a good idea"
 • "The thought never entered my mind"
  synonym:
 • idea
 • ,
 • thought

1. Kognitionens innehåll

 • Det viktigaste du tänker på
 • "Det var ingen bra idé"
 • "Tanken kom aldrig in i mitt sinne"
  synonym:
 • idé
 • ,
 • tänkte

2. Your intention

 • What you intend to do
 • "He had in mind to see his old teacher"
 • "The idea of the game is to capture all the pieces"
  synonym:
 • mind
 • ,
 • idea

2. Din avsikt

 • Vad du tänker göra
 • "Han hade i åtanke att träffa sin gamla lärare"
 • "Tanken med spelet är att fånga alla bitar"
  synonym:
 • sinne
 • ,
 • idé

3. A personal view

 • "He has an idea that we don't like him"
  synonym:
 • idea

3. En personlig utsikt

 • "Han har en idé om att vi inte gillar honom"
  synonym:
 • idé

4. An approximate calculation of quantity or degree or worth

 • "An estimate of what it would cost"
 • "A rough idea how long it would take"
  synonym:
 • estimate
 • ,
 • estimation
 • ,
 • approximation
 • ,
 • idea

4. En ungefärlig beräkning av kvantitet eller grad eller värde

 • "En uppskattning av vad det skulle kosta"
 • "En grov idé hur lång tid det skulle ta"
  synonym:
 • uppskattning
 • ,
 • tillnärmning
 • ,
 • idé

5. (music) melodic subject of a musical composition

 • "The theme is announced in the first measures"
 • "The accompanist picked up the idea and elaborated it"
  synonym:
 • theme
 • ,
 • melodic theme
 • ,
 • musical theme
 • ,
 • idea

5. (musik) melodiskt ämne för en musikalisk komposition

 • "Temat tillkännages i de första åtgärderna"
 • "Ackompanjatören tog upp idén och utvecklade den"
  synonym:
 • tema
 • ,
 • melodiskt tema
 • ,
 • musikaliskt tema
 • ,
 • idé

Examples of using

This will give you a rough idea.
Detta kommer att ge dig en grov idé.
I racked my brains for a new idea for an article.
Jag fick mina hjärnor för en ny idé till en artikel.
What do you think of my idea?
Vad tycker du om min idé?