Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "humanist" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "humanist" till svenska språket

EnglishSwedish

Humanist

[Humanist]
/hjumənɪst/

noun

1. A classical scholar or student of the liberal arts

  synonym:
 • humanist

1. En klassisk forskare eller student i liberal arts

  synonym:
 • humanist

2. An advocate of the principles of humanism

 • Someone concerned with the interests and welfare of humans
  synonym:
 • humanist
 • ,
 • humanitarian

2. En förespråkare för humanismens principer

 • Någon som sysslar med människors intressen och välfärd
  synonym:
 • humanist
 • ,
 • humanitär

adjective

1. Of or pertaining to renaissance humanism

 • "The humanistic revival of learning"
  synonym:
 • humanistic
 • ,
 • humanist

1. Av eller hänför sig till renässanshumanismen

 • "Lärandets humanistiska återupplivande"
  synonym:
 • humanistisk
 • ,
 • humanist

2. Of or pertaining to a philosophy asserting human dignity and man's capacity for fulfillment through reason and scientific method and often rejecting religion

 • "The humanist belief in continuous emergent evolution"- wendell thomas
  synonym:
 • humanist
 • ,
 • humanistic

2. Av eller hänför sig till en filosofi som hävdar mänsklig värdighet och människans förmåga till uppfyllelse genom förnuft och vetenskaplig metod och ofta avvisar religion

 • "Den humanistiska tron på kontinuerlig emergent evolution" - wendell thomas
  synonym:
 • humanist
 • ,
 • humanistisk

3. Pertaining to or concerned with the humanities

 • "Humanistic studies"
 • "A humane education"
  synonym:
 • humanist
 • ,
 • humanistic
 • ,
 • humane

3. Hänför sig till eller berör humaniora

 • "Humanistiska studier"
 • "En human utbildning"
  synonym:
 • humanist
 • ,
 • humanistisk
 • ,
 • human

4. Marked by humanistic values and devotion to human welfare

 • "A humane physician"
 • "Released the prisoner for humanitarian reasons"
 • "Respect and humanistic regard for all members of our species"
  synonym:
 • human-centered
 • ,
 • human-centred
 • ,
 • humanist
 • ,
 • humanistic
 • ,
 • humanitarian

4. Präglas av humanistiska värderingar och hängivenhet för mänsklig välfärd

 • "En human läkare"
 • "Släppte fången av humanitära skäl"
 • "Respekt och humanistisk respekt för alla medlemmar av vår art"
  synonym:
 • människocentrerad
 • ,
 • humanist
 • ,
 • humanistisk
 • ,
 • humanitär