Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hollow" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ihålig" till svenska språket

EnglishSwedish

Hollow

[Ihålig]
/hɑloʊ/

noun

1. A cavity or space in something

 • "Hunger had caused the hollows in their cheeks"
  synonym:
 • hollow

1. Ett hålrum eller utrymme i något

 • "Hunger hade orsakat hålorna i kinderna"
  synonym:
 • ihålig

2. A small valley between mountains

 • "He built himself a cabin in a hollow high up in the appalachians"
  synonym:
 • hollow
 • ,
 • holler

2. En liten dal mellan berg

 • "Han byggde sig en stuga i en hålighet högt uppe i appalacherna"
  synonym:
 • ihålig
 • ,
 • holler

3. A depression hollowed out of solid matter

  synonym:
 • hole
 • ,
 • hollow

3. En fördjupning urholkad av fast materia

  synonym:
 • hål
 • ,
 • ihålig

verb

1. Remove the inner part or the core of

 • "The mining company wants to excavate the hillside"
  synonym:
 • excavate
 • ,
 • dig
 • ,
 • hollow

1. Ta bort den inre delen eller kärnan av

 • "Gruvbolaget vill gräva ut sluttningen"
  synonym:
 • gräva ut
 • ,
 • gräva
 • ,
 • ihålig

2. Remove the interior of

 • "Hollow out a tree trunk"
  synonym:
 • hollow
 • ,
 • hollow out
 • ,
 • core out

2. Ta bort inredningen av

 • "Urholka en trädstam"
  synonym:
 • ihålig
 • ,
 • urholka
 • ,
 • kärna ut

adjective

1. Not solid

 • Having a space or gap or cavity
 • "A hollow wall"
 • "A hollow tree"
 • "Hollow cheeks"
 • "His face became gaunter and more hollow with each year"
  synonym:
 • hollow

1. Inte fast

 • Att ha ett utrymme eller gap eller hålighet
 • "En ihålig vägg"
 • "Ett ihåligt träd"
 • "Ihåliga kinder"
 • "Hans ansikte blev magrare och mer ihåligt för varje år"
  synonym:
 • ihålig

2. As if echoing in a hollow space

 • "The hollow sound of footsteps in the empty ballroom"
  synonym:
 • hollow

2. Som om ekar i ett hålrum

 • "Det ihåliga ljudet av fotsteg i den tomma balsalen"
  synonym:
 • ihålig

3. Devoid of significance or point

 • "Empty promises"
 • "A hollow victory"
 • "Vacuous comments"
  synonym:
 • empty
 • ,
 • hollow
 • ,
 • vacuous

3. Saknar betydelse eller poäng

 • "Tomma löften"
 • "En ihålig seger"
 • "Vakuösa kommentarer"
  synonym:
 • tom
 • ,
 • ihålig

Examples of using

Without honor, victory is hollow.
Utan heder är segern ihålig.
When a book and a head collide and a hollow sound is heard, must it always have come from the book?
När en bok och ett huvud kolliderar och ett ihåligt ljud hörs, måste det då alltid ha kommit från boken?
A man without ideals is hollow.
En man utan ideal är ihålig.