Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hit" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hit" till svenska språket

EnglishSwedish

Hit

[Träffa]
/hɪt/

noun

1. (baseball) a successful stroke in an athletic contest (especially in baseball)

 • "He came all the way around on williams' hit"
  synonym:
 • hit

1. (baseboll) ett framgångsrikt slag i en atletisk tävling (särskilt i baseboll)

 • "Han kom hela vägen runt på williams hit"
  synonym:
 • träffad

2. The act of contacting one thing with another

 • "Repeated hitting raised a large bruise"
 • "After three misses she finally got a hit"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • hitting
 • ,
 • striking

2. Handlingen att kontakta en sak med en annan

 • "Upprepad träff väckte ett stort blåmärke"
 • "Efter tre missar fick hon äntligen en hit"
  synonym:
 • träffad
 • ,
 • träffande
 • ,
 • slående

3. A conspicuous success

 • "That song was his first hit and marked the beginning of his career"
 • "That new broadway show is a real smasher"
 • "The party went with a bang"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • smash
 • ,
 • smasher
 • ,
 • strike
 • ,
 • bang

3. En iögonfallande framgång

 • "Den låten var hans första hit och markerade början på hans karriär"
 • "Den där nya broadway-showen är en riktig smasher"
 • "Festen gick med en smäll"
  synonym:
 • träffad
 • ,
 • smash
 • ,
 • smasher
 • ,
 • strejk
 • ,
 • smäll

4. (physics) a brief event in which two or more bodies come together

 • "The collision of the particles resulted in an exchange of energy and a change of direction"
  synonym:
 • collision
 • ,
 • hit

4. (fysik) en kort händelse där två eller flera kroppar möts

 • "Kollisionen av partiklarna resulterade i ett utbyte av energi och en riktningsändring"
  synonym:
 • kollision
 • ,
 • träffad

5. A dose of a narcotic drug

  synonym:
 • hit

5. En dos av ett narkotiskt läkemedel

  synonym:
 • träffad

6. A murder carried out by an underworld syndicate

 • "It has all the earmarks of a mafia hit"
  synonym:
 • hit

6. Ett mord utfört av ett underjordiskt syndikat

 • "Den har alla öronmärken för en maffiahit"
  synonym:
 • träffad

7. A connection made via the internet to another website

 • "Wordnet gets many hits from users worldwide"
  synonym:
 • hit

7. En anslutning som görs via internet till en annan webbplats

 • "Wordnet får många träffar från användare över hela världen"
  synonym:
 • träffad

verb

1. Cause to move by striking

 • "Hit a ball"
  synonym:
 • hit

1. Orsaka att röra sig genom att slå

 • "Slå en boll"
  synonym:
 • träffad

2. Hit against

 • Come into sudden contact with
 • "The car hit a tree"
 • "He struck the table with his elbow"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • strike
 • ,
 • impinge on
 • ,
 • run into
 • ,
 • collide with

2. Slå mot

 • Komma i plötslig kontakt med
 • "Bilen träffade ett träd"
 • "Han slog i bordet med armbågen"
  synonym:
 • träffad
 • ,
 • strejk
 • ,
 • inkräkta på
 • ,
 • springa in
 • ,
 • kollidera med

3. Deal a blow to, either with the hand or with an instrument

 • "He hit her hard in the face"
  synonym:
 • hit

3. Utdela ett slag mot, antingen med handen eller med ett instrument

 • "Han slog henne hårt i ansiktet"
  synonym:
 • träffad

4. Reach a destination, either real or abstract

 • "We hit detroit by noon"
 • "The water reached the doorstep"
 • "We barely made it to the finish line"
 • "I have to hit the mac machine before the weekend starts"
  synonym:
 • reach
 • ,
 • make
 • ,
 • attain
 • ,
 • hit
 • ,
 • arrive at
 • ,
 • gain

4. Nå en destination, antingen verklig eller abstrakt

 • "Vi slog detroit vid middagstid"
 • "Vattnet nådde tröskeln"
 • "Vi kom knappt i mål"
 • "Jag måste slå mac-maskinen innan helgen börjar"
  synonym:
 • ,
 • göra
 • ,
 • uppnå
 • ,
 • träffad
 • ,
 • anlända vid
 • ,
 • vinna

5. Affect or afflict suddenly, usually adversely

 • "We were hit by really bad weather"
 • "He was stricken with cancer when he was still a teenager"
 • "The earthquake struck at midnight"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • strike

5. Påverka eller plåga plötsligt, vanligtvis negativt

 • "Vi drabbades av riktigt dåligt väder"
 • "Han drabbades av cancer när han fortfarande var tonåring"
 • "Skavlen inträffade vid midnatt"
  synonym:
 • träffad
 • ,
 • strejk

6. Hit with a missile from a weapon

  synonym:
 • shoot
 • ,
 • hit
 • ,
 • pip

6. Träffad med en missil från ett vapen

  synonym:
 • skjuta
 • ,
 • träffad
 • ,
 • pip

7. Encounter by chance

 • "I stumbled across a long-lost cousin last night in a restaurant"
  synonym:
 • stumble
 • ,
 • hit

7. Möte av en slump

 • "Jag snubblade över en sedan länge förlorad kusin igår kväll på en restaurang"
  synonym:
 • snubbla
 • ,
 • träffad

8. Gain points in a game

 • "The home team scored many times"
 • "He hit a home run"
 • "He hit .300 in the past season"
  synonym:
 • score
 • ,
 • hit
 • ,
 • tally
 • ,
 • rack up

8. Få poäng i ett spel

 • "Hemmalaget gjorde många mål"
 • "Han slog ett homerun"
 • "Han slog 0,300 under den senaste säsongen"
  synonym:
 • poäng
 • ,
 • träffad
 • ,
 • räkna
 • ,
 • racka upp

9. Cause to experience suddenly

 • "Panic struck me"
 • "An interesting idea hit her"
 • "A thought came to me"
 • "The thought struck terror in our minds"
 • "They were struck with fear"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • strike
 • ,
 • come to

9. Orsak att uppleva plötsligt

 • "Panik slog mig"
 • "En intressant idé slog henne"
 • "En tanke kom till mig"
 • "Tanken slog skräck i våra sinnen"
 • "De slogs av rädsla"
  synonym:
 • träffad
 • ,
 • strejk
 • ,
 • kom till

10. Make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target

 • "The germans struck poland on sept. 1, 1939"
 • "We must strike the enemy's oil fields"
 • "In the fifth inning, the giants struck, sending three runners home to win the game 5 to 2"
  synonym:
 • strike
 • ,
 • hit

10. Gör en strategisk, offensiv, attack mot en fiende, motståndare eller ett mål

 • "Tyskarna slog polen den 1 september 1939"
 • "Vi måste slå fiendens oljefält"
 • "I den femte inningen slog giants till och skickade hem tre löpare för att vinna matchen med 5 till 2"
  synonym:
 • strejk
 • ,
 • träffad

11. Kill intentionally and with premeditation

 • "The mafia boss ordered his enemies murdered"
  synonym:
 • murder
 • ,
 • slay
 • ,
 • hit
 • ,
 • dispatch
 • ,
 • bump off
 • ,
 • off
 • ,
 • polish off
 • ,
 • remove

11. Döda avsiktligt och med överlag

 • "Maffiabossen beordrade att hans fiender skulle mördas"
  synonym:
 • mord
 • ,
 • döda
 • ,
 • träffad
 • ,
 • avsändning
 • ,
 • stöta av
 • ,
 • av
 • ,
 • polska av
 • ,
 • avlägsna

12. Drive something violently into a location

 • "He hit his fist on the table"
 • "She struck her head on the low ceiling"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • strike

12. Kör något våldsamt in på en plats

 • "Han slog näven i bordet"
 • "Hon slog huvudet i det låga taket"
  synonym:
 • träffad
 • ,
 • strejk

13. Reach a point in time, or a certain state or level

 • "The thermometer hit 100 degrees"
 • "This car can reach a speed of 140 miles per hour"
  synonym:
 • reach
 • ,
 • hit
 • ,
 • attain

13. Nå en tidpunkt, eller en viss stat eller nivå

 • "Termometern träffade 100 grader"
 • "Den här bilen kan nå en hastighet på 140 miles per timme"
  synonym:
 • ,
 • träffad
 • ,
 • uppnå

14. Produce by manipulating keys or strings of musical instruments, also metaphorically

 • "The pianist strikes a middle c"
 • "Strike `z' on the keyboard"
 • "Her comments struck a sour note"
  synonym:
 • strike
 • ,
 • hit

14. Producera genom att manipulera tangenter eller strängar av musikinstrument, även metaforiskt

 • "Pianisten slår ett mitt c"
 • "Strike `z' on the keyboard"
 • "Hennes kommentarer slog en sur ton"
  synonym:
 • strejk
 • ,
 • träffad

15. Consume to excess

 • "Hit the bottle"
  synonym:
 • hit

15. Konsumera till överskott

 • "Slå på flaskan"
  synonym:
 • träffad

16. Hit the intended target or goal

  synonym:
 • hit

16. Träffa det avsedda målet eller målet

  synonym:
 • träffad

17. Pay unsolicited and usually unwanted sexual attention to

 • "He tries to hit on women in bars"
  synonym:
 • hit

17. Betala oönskad och vanligtvis oönskad sexuell uppmärksamhet till

 • "Han försöker slå på kvinnor i barer"
  synonym:
 • träffad

Examples of using

He hit me on the shoulder.
Han slog mig på axeln.
He hit me twice.
Han slog mig två gånger.
Being a healthy eater will not stop you gaining weight once you hit middle age, Australian researchers have found.
Att vara en hälsosam ätare kommer inte att stoppa dig att gå upp i vikt när du väl når medelåldern, har australiensiska forskare funnit.