Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "help" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hjälp" till svenska språket

EnglishSwedish

Help

[Hjälp]
/hɛlp/

noun

1. The activity of contributing to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose

 • "He gave me an assist with the housework"
 • "Could not walk without assistance"
 • "Rescue party went to their aid"
 • "Offered his help in unloading"
  synonym:
 • aid
 • ,
 • assist
 • ,
 • assistance
 • ,
 • help

1. Aktiviteten att bidra till att uppfylla ett behov eller främja en insats eller ett syfte

 • "Han gav mig hjälp med hushållsarbetet"
 • "Kunde inte gå utan hjälp"
 • "Räddningspartiet gick till deras hjälp"
 • "Erbjöd sin hjälp vid lossning"
  synonym:
 • bistånd
 • ,
 • bistå
 • ,
 • hjälp

2. A person who contributes to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose

 • "My invaluable assistant"
 • "They hired additional help to finish the work"
  synonym:
 • assistant
 • ,
 • helper
 • ,
 • help
 • ,
 • supporter

2. En person som bidrar till att uppfylla ett behov eller främja en insats eller ett syfte

 • "Min ovärderliga assistent"
 • "De anlitade ytterligare hjälp för att avsluta arbetet"
  synonym:
 • assistent
 • ,
 • hjälpare
 • ,
 • hjälp
 • ,
 • supporter

3. A resource

 • "Visual aids in teaching"
  synonym:
 • aid
 • ,
 • assistance
 • ,
 • help

3. En resurs

 • "Visuella hjälpmedel i undervisningen"
  synonym:
 • bistånd
 • ,
 • hjälp

4. A means of serving

 • "Of no avail"
 • "There's no help for it"
  synonym:
 • avail
 • ,
 • help
 • ,
 • service

4. Ett sätt att tjäna

 • "Utan resultat"
 • "Det finns ingen hjälp för det"
  synonym:
 • nytta
 • ,
 • hjälp
 • ,
 • tjänst

verb

1. Give help or assistance

 • Be of service
 • "Everyone helped out during the earthquake"
 • "Can you help me carry this table?"
 • "She never helps around the house"
  synonym:
 • help
 • ,
 • assist
 • ,
 • aid

1. Ge hjälp eller hjälp

 • Stå till tjänst
 • "Alla hjälpte till under jordbävningen"
 • "Kan du hjälpa mig att bära det här bordet?"
 • "Hon hjälper aldrig till i huset"
  synonym:
 • hjälp
 • ,
 • bistå
 • ,
 • bistånd

2. Improve the condition of

 • "These pills will help the patient"
  synonym:
 • help
 • ,
 • aid

2. Förbättra tillståndet för

 • "Dessa piller kommer att hjälpa patienten"
  synonym:
 • hjälp
 • ,
 • bistånd

3. Be of use

 • "This will help to prevent accidents"
  synonym:
 • help
 • ,
 • facilitate

3. Vara till nytta

 • "Detta kommer att bidra till att förebygga olyckor"
  synonym:
 • hjälp
 • ,
 • underlätta

4. Abstain from doing

 • Always used with a negative
 • "I can't help myself--i have to smoke"
 • "She could not help watching the sad spectacle"
  synonym:
 • help oneself
 • ,
 • help

4. Avstå från att göra

 • Används alltid med negativ
 • "Jag kan inte hjälpa mig själv--jag måste röka"
 • "Hon kunde inte låta bli att titta på det sorgliga spektaklet"
  synonym:
 • hjälpa sig själv
 • ,
 • hjälp

5. Help to some food

 • Help with food or drink
 • "I served him three times, and after that he helped himself"
  synonym:
 • serve
 • ,
 • help

5. Hjälp till lite mat

 • Hjälp med mat eller dryck
 • "Jag tjänade honom tre gånger, och efter det hjälpte han sig själv"
  synonym:
 • tjäna
 • ,
 • hjälp

6. Contribute to the furtherance of

 • "This money will help the development of literacy in developing countries"
  synonym:
 • help

6. Bidra till att främja

 • "Detta pengar kommer att hjälpa utvecklingen av läskunnighet i utvecklingsländer"
  synonym:
 • hjälp

7. Take or use

 • "She helped herself to some of the office supplies"
  synonym:
 • avail
 • ,
 • help

7. Ta eller använda

 • "Hon hjälpte sig själv med en del av kontorsmaterialen"
  synonym:
 • nytta
 • ,
 • hjälp

8. Improve

 • Change for the better
 • "New slipcovers will help the old living room furniture"
  synonym:
 • help

8. Förbättra

 • Förändring till det bättre
 • "Nya slipcovers kommer att hjälpa de gamla vardagsrumsmöblerna"
  synonym:
 • hjälp

Examples of using

Maybe someone else can help us.
Kanske någon annan kan hjälpa oss.
I'd like you to help me do this.
Jag vill att du hjälper mig att göra det här.
I think you can do it without my help.
Jag tror att du klarar det utan min hjälp.