Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "heel" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "häl" till svenska språket

EnglishSwedish

Heel

[Häl]
/hil/

noun

1. The bottom of a shoe or boot

 • The back part of a shoe or boot that touches the ground and provides elevation
  synonym:
 • heel

1. Botten av en sko eller stövel

 • Den bakre delen av en sko eller stövel som vidrör marken och ger höjd
  synonym:
 • häl

2. The back part of the human foot

  synonym:
 • heel

2. Den bakre delen av den mänskliga foten

  synonym:
 • häl

3. Someone who is morally reprehensible

 • "You dirty dog"
  synonym:
 • cad
 • ,
 • bounder
 • ,
 • blackguard
 • ,
 • dog
 • ,
 • hound
 • ,
 • heel

3. Någon som är moraliskt förkastlig

 • "Din smutsiga hund"
  synonym:
 • cad
 • ,
 • bounder
 • ,
 • svartvakt
 • ,
 • hund
 • ,
 • häl

4. One of the crusty ends of a loaf of bread

  synonym:
 • heel

4. En av de knapriga ändarna på ett bröd

  synonym:
 • häl

5. The lower end of a ship's mast

  synonym:
 • heel

5. Den nedre änden av en fartygsmast

  synonym:
 • häl

6. (golf) the part of the clubhead where it joins the shaft

  synonym:
 • heel

6. (golf) den del av klubbhuvudet där det förenas med schaktet

  synonym:
 • häl

verb

1. Tilt to one side

 • "The balloon heeled over"
 • "The wind made the vessel heel"
 • "The ship listed to starboard"
  synonym:
 • list
 • ,
 • heel

1. Luta åt ena sidan

 • "Ballongen krängde över"
 • "Vinden fick fartyget att kränga"
 • "Fartyget listat styrbord"
  synonym:
 • lista
 • ,
 • häl

2. Follow at the heels of a person

  synonym:
 • heel

2. Följ i hälarna på en person

  synonym:
 • häl

3. Perform with the heels

 • "Heel that dance"
  synonym:
 • heel

3. Utför med hälarna

 • "Häl den där dansen"
  synonym:
 • häl

4. Strike with the heel of the club

 • "Heel a golf ball"
  synonym:
 • heel

4. Slå med hälen på klubben

 • "Häl en golfboll"
  synonym:
 • häl

5. Put a new heel on

 • "Heel shoes"
  synonym:
 • heel
 • ,
 • reheel

5. Sätt på en ny häl

 • "Hälskor"
  synonym:
 • häl
 • ,
 • reheel