Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "have" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ha" till svenska språket

EnglishSwedish

Have

[Har]
/hæv/

noun

1. A person who possesses great material wealth

  synonym:
 • rich person
 • ,
 • wealthy person
 • ,
 • have

1. En person som besitter stor materiell rikedom

  synonym:
 • rik person
 • ,
 • förmögen person
 • ,
 • har

verb

1. Have or possess, either in a concrete or an abstract sense

 • "She has $1,000 in the bank"
 • "He has got two beautiful daughters"
 • "She holds a master's degree from harvard"
  synonym:
 • have
 • ,
 • have got
 • ,
 • hold

1. Ha eller äga, antingen i konkret eller abstrakt mening

 • "Hon har $1 000 på banken"
 • "Han har två vackra döttrar"
 • "Hon har en magisterexamen från harvard"
  synonym:
 • har
 • ,
 • har fått
 • ,
 • håll

2. Have as a feature

 • "This restaurant features the most famous chefs in france"
  synonym:
 • have
 • ,
 • feature

2. Har som inslag

 • "Denna restaurang har de mest kända kockarna i frankrike"
  synonym:
 • har
 • ,
 • funktion

3. Go through (mental or physical states or experiences)

 • "Get an idea"
 • "Experience vertigo"
 • "Get nauseous"
 • "Receive injuries"
 • "Have a feeling"
  synonym:
 • experience
 • ,
 • receive
 • ,
 • have
 • ,
 • get

3. Gå igenom (mentala eller fysiska tillstånd eller upplevelser)

 • "Få en idé"
 • "Upplev svindel"
 • "Bli illamående"
 • "Ta emot skador"
 • "Ha en känsla"
  synonym:
 • erfarenhet
 • ,
 • ta emot
 • ,
 • har
 • ,

4. Have ownership or possession of

 • "He owns three houses in florida"
 • "How many cars does she have?"
  synonym:
 • own
 • ,
 • have
 • ,
 • possess

4. Ha äganderätt eller besittning av

 • "Han äger tre hus i florida"
 • "Hur många bilar har hon?"
  synonym:
 • egen
 • ,
 • har
 • ,
 • besitta

5. Cause to move

 • Cause to be in a certain position or condition
 • "He got his squad on the ball"
 • "This let me in for a big surprise"
 • "He got a girl into trouble"
  synonym:
 • get
 • ,
 • let
 • ,
 • have

5. Orsak att flytta

 • Orsak att vara i en viss position eller tillstånd
 • "Han fick sin trupp på bollen"
 • "Detta släppte in mig för en stor överraskning"
 • "Han fick en tjej i trubbel"
  synonym:
 • ,
 • låta
 • ,
 • har

6. Serve oneself to, or consume regularly

 • "Have another bowl of chicken soup!"
 • "I don't take sugar in my coffee"
  synonym:
 • consume
 • ,
 • ingest
 • ,
 • take in
 • ,
 • take
 • ,
 • have

6. Tjäna sig själv till, eller konsumera regelbundet

 • "Ta en skål till med kycklingsoppa!"
 • "Jag tar inte socker i mitt kaffe"
  synonym:
 • konsumera
 • ,
 • inta
 • ,
 • ta in
 • ,
 • ta
 • ,
 • har

7. Have a personal or business relationship with someone

 • "Have a postdoc"
 • "Have an assistant"
 • "Have a lover"
  synonym:
 • have

7. Ha en personlig eller affärsmässig relation med någon

 • "Ha en postdoc"
 • "Ha en assistent"
 • "Ha en älskare"
  synonym:
 • har

8. Organize or be responsible for

 • "Hold a reception"
 • "Have, throw, or make a party"
 • "Give a course"
  synonym:
 • hold
 • ,
 • throw
 • ,
 • have
 • ,
 • make
 • ,
 • give

8. Organisera eller ansvara för

 • "Håll en mottagning"
 • "Ha, kasta eller göra en fest"
 • "Ge en kurs"
  synonym:
 • håll
 • ,
 • kasta
 • ,
 • har
 • ,
 • göra
 • ,
 • ge

9. Have left

 • "I have two years left"
 • "I don't have any money left"
 • "They have two more years before they retire"
  synonym:
 • have

9. Har lämnat

 • "Jag har två år kvar"
 • "Jag har inga pengar kvar"
 • "De har två år på sig till innan de går i pension"
  synonym:
 • har

10. Be confronted with

 • "What do we have here?"
 • "Now we have a fine mess"
  synonym:
 • have

10. Konfronteras med

 • "Vad har vi här?"
 • "Nu har vi en fin röra"
  synonym:
 • har

11. Undergo

 • "The stocks had a fast run-up"
  synonym:
 • have
 • ,
 • experience

11. Genomgå

 • "Aktierna hade en snabb upptakt"
  synonym:
 • har
 • ,
 • erfarenhet

12. Suffer from

 • Be ill with
 • "She has arthritis"
  synonym:
 • have

12. Lida av

 • Vara sjuk med
 • "Hon har artrit"
  synonym:
 • har

13. Cause to do

 • Cause to act in a specified manner
 • "The ads induced me to buy a vcr"
 • "My children finally got me to buy a computer"
 • "My wife made me buy a new sofa"
  synonym:
 • induce
 • ,
 • stimulate
 • ,
 • cause
 • ,
 • have
 • ,
 • get
 • ,
 • make

13. Orsak att göra

 • Orsak att agera på ett angivet sätt
 • "Annonserna fick mig att köpa en videobandspelare"
 • "Mina barn fick mig äntligen att köpa en dator"
 • "Min fru fick mig att köpa en ny soffa"
  synonym:
 • inducera
 • ,
 • stimulera
 • ,
 • orsak
 • ,
 • har
 • ,
 • ,
 • göra

14. Receive willingly something given or offered

 • "The only girl who would have him was the miller's daughter"
 • "I won't have this dog in my house!"
 • "Please accept my present"
  synonym:
 • accept
 • ,
 • take
 • ,
 • have

14. Ta villigt emot något givet eller erbjudet

 • "Den enda flickan som skulle ha honom var mjölnarens dotter"
 • "Jag kommer inte att ha den här hunden i mitt hus!"
 • "Snälla acceptera min present"
  synonym:
 • acceptera
 • ,
 • ta
 • ,
 • har

15. Get something

 • Come into possession of
 • "Receive payment"
 • "Receive a gift"
 • "Receive letters from the front"
  synonym:
 • receive
 • ,
 • have

15. Hämta något

 • Komma i besittning av
 • "Ta emot betalning"
 • "Ta emot en gåva"
 • "Ta emot brev framifrån"
  synonym:
 • ta emot
 • ,
 • har

16. Undergo (as of injuries and illnesses)

 • "She suffered a fracture in the accident"
 • "He had an insulin shock after eating three candy bars"
 • "She got a bruise on her leg"
 • "He got his arm broken in the scuffle"
  synonym:
 • suffer
 • ,
 • sustain
 • ,
 • have
 • ,
 • get

16. Genomgå (från och med skador och sjukdomar)

 • "Hon fick en fraktur i olyckan"
 • "Han fick en insulinchock efter att ha ätit tre godisbitar"
 • "Hon fick ett blåmärke på benet"
 • "Han fick armen bruten i handgemängen"
  synonym:
 • lida
 • ,
 • upprätthålla
 • ,
 • har
 • ,

17. Achieve a point or goal

 • "Nicklaus had a 70"
 • "The brazilian team got 4 goals"
 • "She made 29 points that day"
  synonym:
 • have
 • ,
 • get
 • ,
 • make

17. Uppnå en punkt eller ett mål

 • "Nicklaus hade en 70"
 • "Det brasilianska laget fick 4 mål"
 • "Hon gjorde 29 poäng den dagen"
  synonym:
 • har
 • ,
 • ,
 • göra

18. Cause to be born

 • "My wife had twins yesterday!"
  synonym:
 • give birth
 • ,
 • deliver
 • ,
 • bear
 • ,
 • birth
 • ,
 • have

18. Orsak att födas

 • "Min fru hade tvillingar igår!"
  synonym:
 • föda
 • ,
 • leverera
 • ,
 • björn
 • ,
 • födelse
 • ,
 • har

19. Have sex with

 • Archaic use
 • "He had taken this woman when she was most vulnerable"
  synonym:
 • take
 • ,
 • have

19. Ha sex med

 • Arkaisk användning
 • "Han hade tagit den här kvinnan när hon var som mest sårbar"
  synonym:
 • ta
 • ,
 • har

Examples of using

I have to be back home by seven.
Jag måste vara hemma igen vid sju.
I have no leisure for reading.
Jag har ingen fritid för läsning.
I have no leisure for reading.
Jag har ingen fritid för läsning.