Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hand" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hand" till svenska språket

EnglishSwedish

Hand

[Hand]
/hænd/

noun

1. The (prehensile) extremity of the superior limb

 • "He had the hands of a surgeon"
 • "He extended his mitt"
  synonym:
 • hand
 • ,
 • manus
 • ,
 • mitt
 • ,
 • paw

1. Den (gripbara) extremiteten av den övre extremiteten

 • "Han hade händerna på en kirurg"
 • "Han förlängde sin vante"
  synonym:
 • hand
 • ,
 • manus
 • ,
 • mitt
 • ,
 • tass

2. A hired laborer on a farm or ranch

 • "The hired hand fixed the railing"
 • "A ranch hand"
  synonym:
 • hired hand
 • ,
 • hand
 • ,
 • hired man

2. En inhyrd arbetare på en gård eller ranch

 • "Den hyrda handen fixade räcket"
 • "En ranchhand"
  synonym:
 • inhyrd hand
 • ,
 • hand
 • ,
 • inhyrd man

3. Something written by hand

 • "She recognized his handwriting"
 • "His hand was illegible"
  synonym:
 • handwriting
 • ,
 • hand
 • ,
 • script

3. Något skrivet för hand

 • "Hon kände igen hans handstil"
 • "Hans hand var oläslig"
  synonym:
 • handstil
 • ,
 • hand
 • ,
 • manus

4. Ability

 • "He wanted to try his hand at singing"
  synonym:
 • hand

4. Förmåga

 • "Han ville försöka sig på att sjunga"
  synonym:
 • hand

5. A position given by its location to the side of an object

 • "Objections were voiced on every hand"
  synonym:
 • hand

5. En position som ges av dess placering vid sidan av ett objekt

 • "Invändningar framfördes på varje hand"
  synonym:
 • hand

6. The cards held in a card game by a given player at any given time

 • "I didn't hold a good hand all evening"
 • "He kept trying to see my hand"
  synonym:
 • hand
 • ,
 • deal

6. Korten som hålls i ett kortspel av en given spelare vid varje given tidpunkt

 • "Jag höll inte en bra hand hela kvällen"
 • "Han fortsatte att försöka se min hand"
  synonym:
 • hand
 • ,
 • handla

7. One of two sides of an issue

 • "On the one hand..., but on the other hand..."
  synonym:
 • hand

7. En av två sidor av en fråga

 • "Å ena sidan..., men å andra sidan..."
  synonym:
 • hand

8. A rotating pointer on the face of a timepiece

 • "The big hand counts the minutes"
  synonym:
 • hand

8. En roterande pekare på framsidan av en klocka

 • "Den stora handen räknar minuterna"
  synonym:
 • hand

9. A unit of length equal to 4 inches

 • Used in measuring horses
 • "The horse stood 20 hands"
  synonym:
 • hand

9. En längdenhet lika med 4 tum

 • Används vid mätning av hästar
 • "Hästen stod 20 händer"
  synonym:
 • hand

10. A member of the crew of a ship

 • "All hands on deck"
  synonym:
 • hand

10. En medlem av besättningen på ett fartyg

 • "Alla händer på däck"
  synonym:
 • hand

11. A card player in a game of bridge

 • "We need a 4th hand for bridge"
  synonym:
 • bridge player
 • ,
 • hand

11. En kortspelare i ett spel bridge

 • "Vi behöver en 4:e hand för bridge"
  synonym:
 • bridgespelare
 • ,
 • hand

12. A round of applause to signify approval

 • "Give the little lady a great big hand"
  synonym:
 • hand

12. En applåd för att beteckna godkännande

 • "Ge den lilla damen en stor stor hand"
  synonym:
 • hand

13. Terminal part of the forelimb in certain vertebrates (e.g. apes or kangaroos)

 • "The kangaroo's forearms seem undeveloped but the powerful five-fingered hands are skilled at feinting and clouting"- springfield (mass.) union
  synonym:
 • hand

13. Terminal del av frambenen hos vissa ryggradsdjur (t. ex. apor eller kängurur)

 • "Känguruns underarmar verkar outvecklade men de kraftfulla femfingrade händerna är skickliga på att finta och skrika" - springfield (mass.) union
  synonym:
 • hand

14. Physical assistance

 • "Give me a hand with the chores"
  synonym:
 • hand
 • ,
 • helping hand

14. Fysisk hjälp

 • "Ge mig en hand med sysslorna"
  synonym:
 • hand
 • ,
 • hjälpande hand

verb

1. Place into the hands or custody of

 • "Hand me the spoon, please"
 • "Turn the files over to me, please"
 • "He turned over the prisoner to his lawyers"
  synonym:
 • pass
 • ,
 • hand
 • ,
 • reach
 • ,
 • pass on
 • ,
 • turn over
 • ,
 • give

1. Placera i händerna eller vårdnaden om

 • "Ge mig skeden, snälla"
 • "Vänd över filerna till mig, snälla"
 • "Han överlämnade fången till sina advokater"
  synonym:
 • passera
 • ,
 • hand
 • ,
 • ,
 • skicka vidare
 • ,
 • vända om
 • ,
 • ge

2. Guide or conduct or usher somewhere

 • "Hand the elderly lady into the taxi"
  synonym:
 • hand

2. Guide eller uppförande eller inled någonstans

 • "Lämna in den äldre damen i taxin"
  synonym:
 • hand

Examples of using

I had a jack, a king and three queens in my hand.
Jag hade en knekt, en kung och tre drottningar i handen.
If you want a ticket, please raise your hand.
Om du vill ha en biljett, räck upp handen.
Don't put your hand out the window.
Lägg inte ut handen genom fönstret.