Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hammer" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "hammare" till svenska språket

EnglishSwedish

Hammer

[Hammar]
/hæmər/

noun

1. The part of a gunlock that strikes the percussion cap when the trigger is pulled

  synonym:
 • hammer
 • ,
 • cock

1. Den del av ett gunlock som träffar slagkåpan när avtryckaren trycks in

  synonym:
 • hammare
 • ,
 • kuk

2. A hand tool with a heavy rigid head and a handle

 • Used to deliver an impulsive force by striking
  synonym:
 • hammer

2. Ett handverktyg med ett tungt styvt huvud och ett handtag

 • Används för att leverera en impulsiv kraft genom att slå
  synonym:
 • hammare

3. The ossicle attached to the eardrum

  synonym:
 • malleus
 • ,
 • hammer

3. Ossikeln fäst vid trumhinnan

  synonym:
 • malleus
 • ,
 • hammare

4. A light drumstick with a rounded head that is used to strike such percussion instruments as chimes, kettledrums, marimbas, glockenspiels, etc.

  synonym:
 • mallet
 • ,
 • hammer

4. En lätt trumpinne med rundat huvud som används för att slå till mot sådana slagverksinstrument som klockspel, trumhinnor, marimbas, klockspel m. m.

  synonym:
 • klubba
 • ,
 • hammare

5. A heavy metal sphere attached to a flexible wire

 • Used in the hammer throw
  synonym:
 • hammer

5. En tungmetallsfär fäst vid en flexibel tråd

 • Används i släggkastningen
  synonym:
 • hammare

6. A striker that is covered in felt and that causes the piano strings to vibrate

  synonym:
 • hammer

6. En anfallare som är täckt av filt och som får pianosträngarna att vibrera

  synonym:
 • hammare

7. A power tool for drilling rocks

  synonym:
 • hammer
 • ,
 • power hammer

7. Ett elverktyg för borrning av bergarter

  synonym:
 • hammare
 • ,
 • krafthammare

8. The act of pounding (delivering repeated heavy blows)

 • "The sudden hammer of fists caught him off guard"
 • "The pounding of feet on the hallway"
  synonym:
 • hammer
 • ,
 • pound
 • ,
 • hammering
 • ,
 • pounding

8. Handlingen att dunka (leverera upprepade tunga slag)

 • "Den plötsliga knytnävshammaren överrumplade honom"
 • "Fötternas dunkande i korridoren"
  synonym:
 • hammare
 • ,
 • pund
 • ,
 • hamring
 • ,
 • bultande

verb

1. Beat with or as if with a hammer

 • "Hammer the metal flat"
  synonym:
 • hammer

1. Slå med eller som om med en hammare

 • "Hamra metallen platt"
  synonym:
 • hammare

2. Create by hammering

 • "Hammer the silver into a bowl"
 • "Forge a pair of tongues"
  synonym:
 • forge
 • ,
 • hammer

2. Skapa genom att hamra

 • "Hamra silvret i en skål"
 • "Smida ett par tungor"
  synonym:
 • smida
 • ,
 • hammare

Examples of using

Could I borrow a hammer?
Skulle jag kunna få låna en hammare?
Give me a hammer.
Ge mig en hammare.
She hit him with a hammer.
Hon slog honom med en hammare.