Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "guard" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vakt" till svenska språket

EnglishSwedish

Guard

[Vakt]
/gɑrd/

noun

1. A person who keeps watch over something or someone

  synonym:
 • guard

1. En person som håller vakt över något eller någon

  synonym:
 • vakt

2. The person who plays that position on a football team

 • "The left guard was injured on the play"
  synonym:
 • guard

2. Personen som spelar den positionen i ett fotbollslag

 • "Vänstervakten skadades på pjäsen"
  synonym:
 • vakt

3. A device designed to prevent injury or accidents

  synonym:
 • guard
 • ,
 • safety
 • ,
 • safety device

3. En anordning som är utformad för att förhindra skador eller olyckor

  synonym:
 • vakt
 • ,
 • säkerhet
 • ,
 • säkerhetsanordning

4. A posture of defence in boxing or fencing

 • "Keep your guard up"
  synonym:
 • guard

4. En hållning av försvar i boxning eller fäktning

 • "Håll upp din vakt"
  synonym:
 • vakt

5. The person who plays the position of guard on a basketball team

  synonym:
 • guard

5. Personen som spelar vaktpositionen i ett basketlag

  synonym:
 • vakt

6. A military unit serving to protect some place or person

  synonym:
 • guard

6. En militär enhet som tjänar till att skydda någon plats eller person

  synonym:
 • vakt

7. A precautionary measure warding off impending danger or damage or injury etc.

 • "He put an ice pack on the injury as a precaution"
 • "An insurance policy is a good safeguard"
 • "We let our guard down"
  synonym:
 • precaution
 • ,
 • safeguard
 • ,
 • guard

7. En försiktighetsåtgärd som avvärjer överhängande fara eller skada eller skada etc.

 • "Han satte en ispåse på skadan som en försiktighetsåtgärd"
 • "En försäkring är ett bra skydd"
 • "Vi sviker vår vakt"
  synonym:
 • försiktighetsåtgärd
 • ,
 • skydda
 • ,
 • vakt

8. The duty of serving as a sentry

 • "He was on guard that night"
  synonym:
 • guard duty
 • ,
 • guard
 • ,
 • sentry duty
 • ,
 • sentry go

8. Plikten att tjänstgöra som vaktpost

 • "Han var på vakt den natten"
  synonym:
 • vakttjänst
 • ,
 • vakt
 • ,
 • vaktpost
 • ,
 • vaktpost gå

9. (american football) a position on the line of scrimmage

 • "Guards must be good blockers"
  synonym:
 • guard

9. (amerikansk fotboll) en position på scrimmagelinjen

 • "Vakter måste vara bra blockerare"
  synonym:
 • vakt

10. A position on a basketball team

  synonym:
 • guard

10. En position i ett basketlag

  synonym:
 • vakt

verb

1. To keep watch over

 • "There would be men guarding the horses"
  synonym:
 • guard

1. Att hålla vakt över

 • "Det skulle finnas män som vaktar hästarna"
  synonym:
 • vakt

2. Watch over or shield from danger or harm

 • Protect
 • "Guard my possessions while i'm away"
  synonym:
 • guard
 • ,
 • ward

2. Vaka över eller skydda från fara eller skada

 • Skydda
 • "Bevaka mina ägodelar medan jag är borta"
  synonym:
 • vakt
 • ,
 • avdelning

3. Protect against a challenge or attack

 • "Hold that position behind the trees!"
 • "Hold the bridge against the enemy's attacks"
  synonym:
 • defend
 • ,
 • guard
 • ,
 • hold

3. Skydda mot en utmaning eller attack

 • "Håll den positionen bakom träden!"
 • "Håll bron mot fiendens attacker"
  synonym:
 • försvara
 • ,
 • vakt
 • ,
 • håll

4. Take precautions in order to avoid some unwanted consequence

 • "Guard against becoming too friendly with the staff"
 • "Guard against infection"
  synonym:
 • guard

4. Vidta försiktighetsåtgärder för att undvika oönskade konsekvenser

 • "Vakta dig för att bli för vänlig med personalen"
 • "Vakt mot infektion"
  synonym:
 • vakt

Examples of using

Tom was a prison guard.
Tom var fångvaktare.
"Hello." "..." "Are you on guard duty again today?" "Yes." "You don't talk much, right?" "No. ...Listen, I am a samurai. People expect noble reservation and iron self-discipline of me. That just leaves no room for small talk..."
"Hej." "..." "Är du i vakttjänst idag igen?" "Ja." "Du pratar inte så mycket, eller hur?" "Nej. ...Lyssna, jag är en samuraj. Folk förväntar sig ädel reservation och järn självdisciplin av mig. Det lämnar bara inget utrymme för småprat..."
You can never catch Tom off guard.
Du kan aldrig överrumpla Tom.