Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "growth" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "tillväxt" till svenska språket

EnglishSwedish

Growth

[Tillväxt]
/groʊθ/

noun

1. (biology) the process of an individual organism growing organically

 • A purely biological unfolding of events involved in an organism changing gradually from a simple to a more complex level
 • "He proposed an indicator of osseous development in children"
  synonym:
 • growth
 • ,
 • growing
 • ,
 • maturation
 • ,
 • development
 • ,
 • ontogeny
 • ,
 • ontogenesis

1. (biologi) processen för en enskild organism som växer organiskt

 • En rent biologisk utveckling av händelser involverade i en organism som gradvis förändras från en enkel till en mer komplex nivå
 • "Han föreslog en indikator på benutveckling hos barn"
  synonym:
 • tillväxt
 • ,
 • växande
 • ,
 • mognad
 • ,
 • utveckling
 • ,
 • ontogeni
 • ,
 • ontogenes

2. A progression from simpler to more complex forms

 • "The growth of culture"
  synonym:
 • growth

2. En utveckling från enklare till mer komplexa former

 • "Kulturens tillväxt"
  synonym:
 • tillväxt

3. A process of becoming larger or longer or more numerous or more important

 • "The increase in unemployment"
 • "The growth of population"
  synonym:
 • increase
 • ,
 • increment
 • ,
 • growth

3. En process för att bli större eller längre eller fler eller viktigare

 • "Ökningen av arbetslösheten"
 • "Befolkningens tillväxt"
  synonym:
 • öka
 • ,
 • ökning
 • ,
 • tillväxt

4. Vegetation that has grown

 • "A growth of trees"
 • "The only growth was some salt grass"
  synonym:
 • growth

4. Vegetation som har växt

 • "En tillväxt av träd"
 • "Den enda tillväxten var lite saltgräs"
  synonym:
 • tillväxt

5. The gradual beginning or coming forth

 • "Figurines presage the emergence of sculpture in greece"
  synonym:
 • emergence
 • ,
 • outgrowth
 • ,
 • growth

5. Den gradvisa början eller framkomsten

 • "Figurer förebådar framväxten av skulptur i grekland"
  synonym:
 • uppkomst
 • ,
 • utväxt
 • ,
 • tillväxt

6. (pathology) an abnormal proliferation of tissue (as in a tumor)

  synonym:
 • growth

6. (patologi) en onormal spridning av vävnad (som i en tumör)

  synonym:
 • tillväxt

7. Something grown or growing

 • "A growth of hair"
  synonym:
 • growth

7. Något som vuxit eller växer

 • "En tillväxt av hår"
  synonym:
 • tillväxt

Examples of using

This growth ought to be removed immediately.
Denna tillväxt bör omedelbart tas bort.
Tom has a growth on his arm.
Tom har en utväxt på armen.
Tom has a two days' growth of beard.
Tom har två dagars skäggväxt.