Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ground" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "grund" till svenska språket

EnglishSwedish

Ground

[Mark]
/graʊnd/

noun

1. The solid part of the earth's surface

 • "The plane turned away from the sea and moved back over land"
 • "The earth shook for several minutes"
 • "He dropped the logs on the ground"
  synonym:
 • land
 • ,
 • dry land
 • ,
 • earth
 • ,
 • ground
 • ,
 • solid ground
 • ,
 • terra firma

1. Den fasta delen av jordytan

 • "Planet vände sig bort från havet och flyttade tillbaka över land"
 • "Jorden skakade i flera minuter"
 • "Han tappade stockarna på marken"
  synonym:
 • landa
 • ,
 • torr mark
 • ,
 • jord
 • ,
 • grund
 • ,
 • fast grund
 • ,
 • terra firma

2. A rational motive for a belief or action

 • "The reason that war was declared"
 • "The grounds for their declaration"
  synonym:
 • reason
 • ,
 • ground

2. Ett rationellt motiv för en tro eller handling

 • "Anledningen till att krig förklarades"
 • "Grunderna för deras förklaring"
  synonym:
 • anledning
 • ,
 • grund

3. The loose soft material that makes up a large part of the land surface

 • "They dug into the earth outside the church"
  synonym:
 • earth
 • ,
 • ground

3. Det lösa mjuka materialet som utgör en stor del av landytan

 • "De grävde ner sig i jorden utanför kyrkan"
  synonym:
 • jord
 • ,
 • grund

4. A relation that provides the foundation for something

 • "They were on a friendly footing"
 • "He worked on an interim basis"
  synonym:
 • footing
 • ,
 • basis
 • ,
 • ground

4. En relation som ger grunden för något

 • "De var på en vänlig fot"
 • "Han arbetade på interimsbasis"
  synonym:
 • fotfäste
 • ,
 • grund

5. A position to be won or defended in battle (or as if in battle)

 • "They gained ground step by step"
 • "They fought to regain the lost ground"
  synonym:
 • ground

5. En position som ska vinnas eller försvaras i strid (eller som i strid)

 • "De vann mark steg för steg"
 • "De kämpade för att återta den förlorade marken"
  synonym:
 • grund

6. The part of a scene (or picture) that lies behind objects in the foreground

 • "He posed her against a background of rolling hills"
  synonym:
 • background
 • ,
 • ground

6. Den del av en scen (eller bild) som ligger bakom föremål i förgrunden

 • "Han ställde henne mot en bakgrund av böljande kullar"
  synonym:
 • bakgrund
 • ,
 • grund

7. Material in the top layer of the surface of the earth in which plants can grow (especially with reference to its quality or use)

 • "The land had never been plowed"
 • "Good agricultural soil"
  synonym:
 • land
 • ,
 • ground
 • ,
 • soil

7. Material i det översta lagret av jordens yta där växter kan växa (särskilt med hänvisning till dess kvalitet eller användning)

 • "Landet hade aldrig plöjts"
 • "God jordbruksjord"
  synonym:
 • landa
 • ,
 • grund
 • ,
 • jord

8. A relatively homogeneous percept extending back of the figure on which attention is focused

  synonym:
 • ground

8. En relativt homogen uppfattning som sträcker sig tillbaka till figuren som uppmärksamheten fokuseras på

  synonym:
 • grund

9. A connection between an electrical device and a large conducting body, such as the earth (which is taken to be at zero voltage)

  synonym:
 • ground
 • ,
 • earth

9. En anslutning mellan en elektrisk anordning och en stor ledande kropp, såsom jorden (som anses vara vid nollspänning)

  synonym:
 • grund
 • ,
 • jord

10. (art) the surface (as a wall or canvas) prepared to take the paint for a painting

  synonym:
 • ground

10. (konst) ytan (som vägg eller duk) förberedd för att ta färgen för en målning

  synonym:
 • grund

11. The first or preliminary coat of paint or size applied to a surface

  synonym:
 • flat coat
 • ,
 • ground
 • ,
 • primer
 • ,
 • priming
 • ,
 • primer coat
 • ,
 • priming coat
 • ,
 • undercoat

11. Det första eller preliminära färgskiktet eller storleken applicerad på en yta

  synonym:
 • plattrock
 • ,
 • grund
 • ,
 • primer
 • ,
 • priming
 • ,
 • primerrock
 • ,
 • primingrock
 • ,
 • underull

verb

1. Fix firmly and stably

 • "Anchor the lamppost in concrete"
  synonym:
 • anchor
 • ,
 • ground

1. Fixera stadigt och stabilt

 • "Ankra lyktstolpen i betong"
  synonym:
 • ankare
 • ,
 • grund

2. Confine or restrict to the ground

 • "After the accident, they grounded the plane and the pilot"
  synonym:
 • ground

2. Begränsa eller begränsa till marken

 • "Efter olyckan jordade de planet och piloten"
  synonym:
 • grund

3. Place or put on the ground

  synonym:
 • ground

3. Placera eller lägg på marken

  synonym:
 • grund

4. Instruct someone in the fundamentals of a subject

  synonym:
 • ground

4. Instruera någon i grunderna i ett ämne

  synonym:
 • grund

5. Bring to the ground

 • "The storm grounded the ship"
  synonym:
 • ground
 • ,
 • strand
 • ,
 • run aground

5. Ta med till marken

 • "Stormen grundstöt skeppet"
  synonym:
 • grund
 • ,
 • sträng
 • ,
 • gå på grund

6. Hit or reach the ground

  synonym:
 • ground
 • ,
 • run aground

6. Slå eller nå marken

  synonym:
 • grund
 • ,
 • gå på grund

7. Throw to the ground in order to stop play and avoid being tackled behind the line of scrimmage

  synonym:
 • ground

7. Kasta till marken för att stoppa spelet och undvika att bli tacklad bakom scrimmagelinjen

  synonym:
 • grund

8. Hit a groundball

 • "He grounded to the second baseman"
  synonym:
 • ground

8. Slå en groundball

 • "Han jordade till andra baseman"
  synonym:
 • grund

9. Hit onto the ground

  synonym:
 • ground

9. Slå ner på marken

  synonym:
 • grund

10. Cover with a primer

 • Apply a primer to
  synonym:
 • prime
 • ,
 • ground
 • ,
 • undercoat

10. Täck med en primer

 • Applicera en primer på
  synonym:
 • prime
 • ,
 • grund
 • ,
 • underull

11. Connect to a ground

 • "Ground the electrical connections for safety reasons"
  synonym:
 • ground

11. Anslut till en mark

 • "Jorda de elektriska anslutningarna av säkerhetsskäl"
  synonym:
 • grund

12. Use as a basis for

 • Found on
 • "Base a claim on some observation"
  synonym:
 • establish
 • ,
 • base
 • ,
 • ground
 • ,
 • found

12. Användning som grund för

 • Hittade på
 • "Basera ett påstående på någon observation"
  synonym:
 • etablera
 • ,
 • bas
 • ,
 • grund
 • ,
 • hittade

Examples of using

This coat is so long it reaches the ground.
Denna päls är så lång att den når marken.
Let the ground be wool to you, father!
Låt marken vara ull för dig, far!
The tree fell to the ground.
Trädet föll till marken.