Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gross" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "brutto" till svenska språket

EnglishSwedish

Gross

[Brutto]
/groʊs/

noun

1. Twelve dozen

  synonym:
 • gross
 • ,
 • 144

1. Tolv dussin

  synonym:
 • brutto
 • ,
 • 144

2. The entire amount of income before any deductions are made

  synonym:
 • gross
 • ,
 • revenue
 • ,
 • receipts

2. Hela inkomstbeloppet innan några avdrag görs

  synonym:
 • brutto
 • ,
 • intäkter
 • ,
 • kvitton

verb

1. Earn before taxes, expenses, etc.

  synonym:
 • gross

1. Tjäna före skatter, utgifter etc.

  synonym:
 • brutto

adjective

1. Before any deductions

 • "Gross income"
  synonym:
 • gross

1. Före eventuella avdrag

 • "Bruttoinkomst"
  synonym:
 • brutto

2. Lacking fine distinctions or detail

 • "The gross details of the structure appear reasonable"
  synonym:
 • gross

2. Saknar fina distinktioner eller detaljer

 • "De grova detaljerna i strukturen verkar rimliga"
  synonym:
 • brutto

3. Repellently fat

 • "A bald porcine old man"
  synonym:
 • gross
 • ,
 • porcine

3. Avstötande fett

 • "En skallig svingubbe"
  synonym:
 • brutto
 • ,
 • svin

4. Visible to the naked eye (especially of rocks and anatomical features)

  synonym:
 • megascopic
 • ,
 • gross

4. Synlig för blotta ögat (särskilt av stenar och anatomiska egenskaper)

  synonym:
 • megaskopisk
 • ,
 • brutto

5. Without qualification

 • Used informally as (often pejorative) intensifiers
 • "An arrant fool"
 • "A complete coward"
 • "A consummate fool"
 • "A double-dyed villain"
 • "Gross negligence"
 • "A perfect idiot"
 • "Pure folly"
 • "What a sodding mess"
 • "Stark staring mad"
 • "A thoroughgoing villain"
 • "Utter nonsense"
 • "The unadulterated truth"
  synonym:
 • arrant(a)
 • ,
 • complete(a)
 • ,
 • consummate(a)
 • ,
 • double-dyed(a)
 • ,
 • everlasting(a)
 • ,
 • gross(a)
 • ,
 • perfect(a)
 • ,
 • pure(a)
 • ,
 • sodding(a)
 • ,
 • stark(a)
 • ,
 • staring(a)
 • ,
 • thoroughgoing(a)
 • ,
 • utter(a)
 • ,
 • unadulterated

5. Utan kvalifikation

 • Används informellt som (ofta nedsättande) förstärkare
 • "En arrangerande dåre"
 • "En fullständig fegis"
 • "En fulländad dåre"
 • "En dubbelfärgad skurk"
 • "Grov vårdslöshet"
 • "En perfekt idiot"
 • "Ren dårskap"
 • "Vilken sodding röra"
 • "Starkt stirrande galen"
 • "En grundlig skurk"
 • "Fullständigt nonsens"
 • "Den oförfalskade sanningen"
  synonym:
 • arrant(a)
 • ,
 • slutföra(a)
 • ,
 • fullborda(a)
 • ,
 • dubbelfärgad(a)
 • ,
 • evig(a)
 • ,
 • brutto(a)
 • ,
 • perfekt(a)
 • ,
 • ren(a)
 • ,
 • sodding(a)
 • ,
 • stark(a)
 • ,
 • stirrande(a)
 • ,
 • grundlig(a)
 • ,
 • uttala(a)
 • ,
 • oförfalskad

6. Conspicuously and tastelessly indecent

 • "Coarse language"
 • "A crude joke"
 • "Crude behavior"
 • "An earthy sense of humor"
 • "A revoltingly gross expletive"
 • "A vulgar gesture"
 • "Full of language so vulgar it should have been edited"
  synonym:
 • crude
 • ,
 • earthy
 • ,
 • gross
 • ,
 • vulgar

6. Påfallande och smaklöst oanständigt

 • "Grovt språk"
 • "Ett grovt skämt"
 • "Råbeteende"
 • "Ett jordnära sinne för humor"
 • "En upprörande grov sprängverkan"
 • "En vulgär gest"
 • "Fullt av språk så vulgärt att det borde ha redigerats"
  synonym:
 • ,
 • jordnära
 • ,
 • brutto
 • ,
 • vulgär

7. Conspicuously and outrageously bad or reprehensible

 • "A crying shame"
 • "An egregious lie"
 • "Flagrant violation of human rights"
 • "A glaring error"
 • "Gross ineptitude"
 • "Gross injustice"
 • "Rank treachery"
  synonym:
 • crying(a)
 • ,
 • egregious
 • ,
 • flagrant
 • ,
 • glaring
 • ,
 • gross
 • ,
 • rank

7. Påfallande och skandalöst dåligt eller förkastligt

 • "En gråtande skam"
 • "En oerhörd lögn"
 • "Flagrant kränkning av mänskliga rättigheter"
 • "Ett bländande fel"
 • "Grov oduglighet"
 • "Grov orättvisa"
 • "Rankförräderi"
  synonym:
 • gråtande(a)
 • ,
 • ohygglig
 • ,
 • flagrant
 • ,
 • bländande
 • ,
 • brutto
 • ,
 • rang

Examples of using

That's a gross mistake.
Det är ett grovt misstag.
Tom's gross income last year was over thirty thousand dollars.
Toms bruttoinkomst förra året var över trettio tusen dollar.
It's a gross distortion of the truth.
Det är en grov förvrängning av sanningen.