Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "green" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "grön" till svenska språket

EnglishSwedish

Green

[Grön]
/grin/

noun

1. Green color or pigment

 • Resembling the color of growing grass
  synonym:
 • green
 • ,
 • greenness
 • ,
 • viridity

1. Grön färg eller pigment

 • Liknar färgen på växande gräs
  synonym:
 • grön
 • ,
 • grönska
 • ,
 • viriditet

2. A piece of open land for recreational use in an urban area

 • "They went for a walk in the park"
  synonym:
 • park
 • ,
 • commons
 • ,
 • common
 • ,
 • green

2. En bit öppen mark för rekreationsbruk i en tätort

 • "De gick en promenad i parken"
  synonym:
 • parkera
 • ,
 • allmänningar
 • ,
 • vanlig
 • ,
 • grön

3. United states labor leader who was president of the american federation of labor from 1924 to 1952 and who led the struggle with the congress of industrial organizations (1873-1952)

  synonym:
 • Green
 • ,
 • William Green

3. Usa: s arbetarledare som var president för american federation of labor från 1924 till 1952 och som ledde kampen med congress of industrial organizations (1873-1952)

  synonym:
 • Grön
 • ,
 • William Green

4. An environmentalist who belongs to the green party

  synonym:
 • Green

4. En miljöpartist som tillhör miljöpartiet

  synonym:
 • Grön

5. A river that rises in western wyoming and flows southward through utah to become a tributary of the colorado river

  synonym:
 • Green
 • ,
 • Green River

5. En flod som rinner upp i västra wyoming och rinner söderut genom utah för att bli en biflod till coloradofloden

  synonym:
 • Grön
 • ,
 • Green River

6. An area of closely cropped grass surrounding the hole on a golf course

 • "The ball rolled across the green and into the bunker"
  synonym:
 • green
 • ,
 • putting green
 • ,
 • putting surface

6. Ett område med tätt beskuret gräs som omger hålet på en golfbana

 • "Bollen rullade över greenen och in i bunkern"
  synonym:
 • grön
 • ,
 • putting green
 • ,
 • sättyta

7. Any of various leafy plants or their leaves and stems eaten as vegetables

  synonym:
 • greens
 • ,
 • green
 • ,
 • leafy vegetable

7. Någon av olika bladväxter eller deras blad och stjälkar äts som grönsaker

  synonym:
 • gröna
 • ,
 • grön
 • ,
 • bladgrönsak

8. Street names for ketamine

  synonym:
 • K
 • ,
 • jet
 • ,
 • super acid
 • ,
 • special K
 • ,
 • honey oil
 • ,
 • green
 • ,
 • cat valium
 • ,
 • super C

8. Gatunamn för ketamin

  synonym:
 • K
 • ,
 • jet
 • ,
 • supersyra
 • ,
 • särskilda K
 • ,
 • honungsolja
 • ,
 • grön
 • ,
 • kattvalium
 • ,
 • super C

verb

1. Turn or become green

 • "The trees are greening"
  synonym:
 • green

1. Vänd eller bli grön

 • "Träden grönskar"
  synonym:
 • grön

adjective

1. Of the color between blue and yellow in the color spectrum

 • Similar to the color of fresh grass
 • "A green tree"
 • "Green fields"
 • "Green paint"
  synonym:
 • green
 • ,
 • greenish
 • ,
 • light-green
 • ,
 • dark-green

1. Av färgen mellan blått och gult i färgspektrumet

 • Liknar färgen på färskt gräs
 • "Ett grönt träd"
 • "Gröna fält"
 • "Grön färg"
  synonym:
 • grön
 • ,
 • grönaktig
 • ,
 • ljusgrön
 • ,
 • mörkgrön

2. Concerned with or supporting or in conformity with the political principles of the green party

  synonym:
 • green

2. Bekymrad över eller stödja eller i överensstämmelse med miljöpartiets politiska principer

  synonym:
 • grön

3. Not fully developed or mature

 • Not ripe
 • "Unripe fruit"
 • "Fried green tomatoes"
 • "Green wood"
  synonym:
 • green
 • ,
 • unripe
 • ,
 • unripened
 • ,
 • immature

3. Inte fullt utvecklad eller mogen

 • Inte mogen
 • "Omogen frukt"
 • "Stekta gröna tomater"
 • "Grönt trä"
  synonym:
 • grön
 • ,
 • omogen

4. Looking pale and unhealthy

 • "You're looking green"
 • "Green around the gills"
  synonym:
 • green

4. Ser blek och ohälsosam ut

 • "Du ser grön ut"
 • "Grönt runt gälarna"
  synonym:
 • grön

5. Naive and easily deceived or tricked

 • "At that early age she had been gullible and in love"
  synonym:
 • fleeceable
 • ,
 • green
 • ,
 • gullible

5. Naiv och lättlurad eller lurad

 • "I den tidiga åldern hade hon varit godtrogen och kär"
  synonym:
 • fleeceable
 • ,
 • grön
 • ,
 • godtrogen

Examples of using

Siberia is one of the earth's "green lungs".
Sibirien är en av jordens "gröna lungor".
We took a walk in a beautiful green valley.
Vi tog en promenad i en vacker grön dal.
He is wearing a green women's robe.
Han har på sig en grön damrock.