Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "good" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "bra" till svenska språket

EnglishSwedish

Good

[Bra]
/gʊd/

noun

1. Benefit

 • "For your own good"
 • "What's the good of worrying?"
  synonym:
 • good

1. Förmån

 • "För ditt eget bästa"
 • "Vad är fördelen med att oroa sig?"
  synonym:
 • bra

2. Moral excellence or admirableness

 • "There is much good to be found in people"
  synonym:
 • good
 • ,
 • goodness

2. Moralisk förträfflighet eller beundransvärdhet

 • "Det finns mycket gott att hitta hos människor"
  synonym:
 • bra
 • ,
 • godhet

3. That which is pleasing or valuable or useful

 • "Weigh the good against the bad"
 • "Among the highest goods of all are happiness and self-realization"
  synonym:
 • good
 • ,
 • goodness

3. Det som är tilltalande eller värdefullt eller användbart

 • "Väg det goda mot det onda"
 • "Bland de högsta varorna av alla är lycka och självförverkligande"
  synonym:
 • bra
 • ,
 • godhet

4. Articles of commerce

  synonym:
 • commodity
 • ,
 • trade good
 • ,
 • good

4. Handelsvaror

  synonym:
 • råvara
 • ,
 • handla bra
 • ,
 • bra

adjective

1. Having desirable or positive qualities especially those suitable for a thing specified

 • "Good news from the hospital"
 • "A good report card"
 • "When she was good she was very very good"
 • "A good knife is one good for cutting"
 • "This stump will make a good picnic table"
 • "A good check"
 • "A good joke"
 • "A good exterior paint"
 • "A good secretary"
 • "A good dress for the office"
  synonym:
 • good

1. Har önskvärda eller positiva egenskaper, särskilt de som är lämpliga för en specificerad sak

 • "Goda nyheter från sjukhuset"
 • "Ett bra rapportkort"
 • "När hon var bra var hon väldigt bra"
 • "En bra kniv är en bra för att skära"
 • "Den här stubben kommer att bli ett bra picknickbord"
 • "En bra check"
 • "Ett bra skämt"
 • "En bra exteriörfärg"
 • "En bra sekreterare"
 • "En bra klänning för kontoret"
  synonym:
 • bra

2. Having the normally expected amount

 • "Gives full measure"
 • "Gives good measure"
 • "A good mile from here"
  synonym:
 • full
 • ,
 • good

2. Att ha det normalt förväntade beloppet

 • "Ger fullt mått"
 • "Ger gott mått"
 • "En bra mil härifrån"
  synonym:
 • full
 • ,
 • bra

3. Morally admirable

  synonym:
 • good

3. Moraliskt beundransvärt

  synonym:
 • bra

4. Deserving of esteem and respect

 • "All respectable companies give guarantees"
 • "Ruined the family's good name"
  synonym:
 • estimable
 • ,
 • good
 • ,
 • honorable
 • ,
 • respectable

4. Förtjänar aktning och respekt

 • "Alla respektabla företag ger garantier"
 • "Förstörde familjens goda namn"
  synonym:
 • uppskattningsbar
 • ,
 • bra
 • ,
 • hedervärd
 • ,
 • respektabel

5. Promoting or enhancing well-being

 • "An arms limitation agreement beneficial to all countries"
 • "The beneficial effects of a temperate climate"
 • "The experience was good for her"
  synonym:
 • beneficial
 • ,
 • good

5. Främja eller förbättra välbefinnande

 • "Ett vapenbegränsningsavtal som är fördelaktigt för alla länder"
 • "De gynnsamma effekterna av ett tempererat klimat"
 • "Upplevelsen var bra för henne"
  synonym:
 • fördelaktigt
 • ,
 • bra

6. Agreeable or pleasing

 • "We all had a good time"
 • "Good manners"
  synonym:
 • good

6. Behaglig eller tilltalande

 • "Vi hade det bra allihop"
 • "Bra uppförande"
  synonym:
 • bra

7. Of moral excellence

 • "A genuinely good person"
 • "A just cause"
 • "An upright and respectable man"
  synonym:
 • good
 • ,
 • just
 • ,
 • upright

7. Av moralisk förträfflighet

 • "En genuint bra person"
 • "En rättvis orsak"
 • "En rättrådig och respektabel man"
  synonym:
 • bra
 • ,
 • bara
 • ,
 • upprätt

8. Having or showing knowledge and skill and aptitude

 • "Adept in handicrafts"
 • "An adept juggler"
 • "An expert job"
 • "A good mechanic"
 • "A practiced marksman"
 • "A proficient engineer"
 • "A lesser-known but no less skillful composer"
 • "The effect was achieved by skillful retouching"
  synonym:
 • adept
 • ,
 • expert
 • ,
 • good
 • ,
 • practiced
 • ,
 • proficient
 • ,
 • skillful
 • ,
 • skilful

8. Att ha eller visa kunskap och skicklighet och begåvning

 • "Skicklig inom hantverk"
 • "En skicklig jonglör"
 • "Ett expertjobb"
 • "En bra mekaniker"
 • "En praktiserad skytt"
 • "En skicklig ingenjör"
 • "En mindre känd men inte mindre skicklig kompositör"
 • "Effekten uppnåddes genom skicklig retuschering"
  synonym:
 • skicklig
 • ,
 • expert
 • ,
 • bra
 • ,
 • övade

9. Thorough

 • "Had a good workout"
 • "Gave the house a good cleaning"
  synonym:
 • good

9. Grundlig

 • "Hade ett bra träningspass"
 • "Gav huset en bra städning"
  synonym:
 • bra

10. With or in a close or intimate relationship

 • "A good friend"
 • "My sisters and brothers are near and dear"
  synonym:
 • dear
 • ,
 • good
 • ,
 • near

10. Med eller i ett nära eller intimt förhållande

 • "En god vän"
 • "Mina systrar och bröder är nära och kära"
  synonym:
 • kära
 • ,
 • bra
 • ,
 • nära

11. Financially sound

 • "A good investment"
 • "A secure investment"
  synonym:
 • dependable
 • ,
 • good
 • ,
 • safe
 • ,
 • secure

11. Ekonomiskt sund

 • "En bra investering"
 • "En säker investering"
  synonym:
 • pålitlig
 • ,
 • bra
 • ,
 • säker

12. Most suitable or right for a particular purpose

 • "A good time to plant tomatoes"
 • "The right time to act"
 • "The time is ripe for great sociological changes"
  synonym:
 • good
 • ,
 • right
 • ,
 • ripe

12. Lämpligast eller rätt för ett visst ändamål

 • "En bra tid att plantera tomater"
 • "Rätt tid att agera"
 • "Tiden är mogen för stora sociologiska förändringar"
  synonym:
 • bra
 • ,
 • rätt
 • ,
 • mogen

13. Resulting favorably

 • "It's a good thing that i wasn't there"
 • "It is good that you stayed"
 • "It is well that no one saw you"
 • "All's well that ends well"
  synonym:
 • good
 • ,
 • well(p)

13. Resulterar gynnsamt

 • "Det är bra att jag inte var där"
 • "Det är bra att du stannade"
 • "Det är bra att ingen såg dig"
 • "Allt är bra som slutar bra"
  synonym:
 • bra
 • ,
 • väl(p)

14. Exerting force or influence

 • "The law is effective immediately"
 • "A warranty good for two years"
 • "The law is already in effect (or in force)"
  synonym:
 • effective
 • ,
 • good
 • ,
 • in effect(p)
 • ,
 • in force(p)

14. Utöva kraft eller inflytande

 • "Lagen träder i kraft omedelbart"
 • "En garanti bra i två år"
 • "Lagen är redan i kraft (eller i kraft)"
  synonym:
 • effektiv
 • ,
 • bra
 • ,
 • i kraft(p)

15. Capable of pleasing

 • "Good looks"
  synonym:
 • good

15. Kan glädja

 • "Snygga drag"
  synonym:
 • bra

16. Appealing to the mind

 • "Good music"
 • "A serious book"
  synonym:
 • good
 • ,
 • serious

16. Tilltalande för sinnet

 • "Bra musik"
 • "En seriös bok"
  synonym:
 • bra
 • ,
 • allvarlig

17. In excellent physical condition

 • "Good teeth"
 • "I still have one good leg"
 • "A sound mind in a sound body"
  synonym:
 • good
 • ,
 • sound

17. I utmärkt fysiskt tillstånd

 • "Bra tänder"
 • "Jag har fortfarande ett bra ben"
 • "Ett sunt sinne i en sund kropp"
  synonym:
 • bra
 • ,
 • ljud

18. Tending to promote physical well-being

 • Beneficial to health
 • "Beneficial effects of a balanced diet"
 • "A good night's sleep"
 • "The salutary influence of pure air"
  synonym:
 • good
 • ,
 • salutary

18. Tenderar att främja fysiskt välbefinnande

 • Fördelaktigt för hälsan
 • "Nyttiga effekter av en balanserad kost"
 • "En god natts sömn"
 • "Den rena luftens välgörande inflytande"
  synonym:
 • bra
 • ,
 • välgörande

19. Not forged

 • "A good dollar bill"
  synonym:
 • good
 • ,
 • honest

19. Inte smidd

 • "En bra dollarsedel"
  synonym:
 • bra
 • ,
 • ärlig

20. Not left to spoil

 • "The meat is still good"
  synonym:
 • good
 • ,
 • undecomposed
 • ,
 • unspoiled
 • ,
 • unspoilt

20. Inte kvar att förstöra

 • "Köttet är fortfarande gott"
  synonym:
 • bra
 • ,
 • oupplöst
 • ,
 • oförstörd

21. Generally admired

 • "Good taste"
  synonym:
 • good

21. Allmänt beundrad

 • "God smak"
  synonym:
 • bra

adverb

1. (often used as a combining form) in a good or proper or satisfactory manner or to a high standard (`good' is a nonstandard dialectal variant for `well')

 • "The children behaved well"
 • "A task well done"
 • "The party went well"
 • "He slept well"
 • "A well-argued thesis"
 • "A well-seasoned dish"
 • "A well-planned party"
 • "The baby can walk pretty good"
  synonym:
 • well
 • ,
 • good

1. (används ofta som en kombinerande form) på ett bra eller korrekt eller tillfredsställande sätt eller till en hög standard (`good' är en icke-standard dialektal variant för `well')

 • "Barnen skötte sig bra"
 • "En väl utförd uppgift"
 • "Festen gick bra"
 • "Han sov gott"
 • "En välargumenterad tes"
 • "En välkryddad rätt"
 • "En välplanerad fest"
 • "Bebisen kan gå ganska bra"
  synonym:
 • väl
 • ,
 • bra

2. Completely and absolutely (`good' is sometimes used informally for `thoroughly')

 • "He was soundly defeated"
 • "We beat him good"
  synonym:
 • thoroughly
 • ,
 • soundly
 • ,
 • good

2. Helt och absolut (`good' används ibland informellt för `thoroughly')

 • "Han var ordentligt besegrad"
 • "Vi slog honom bra"
  synonym:
 • grundligt
 • ,
 • bra

Examples of using

I hope you get a good rest.
Jag hoppas att du får en bra vila.
I understand Tom salted away a good deal for his old age.
Jag förstår att Tom saltade bort en hel del för sin ålderdom.
Red doesn't look good on Mary.
Rött ser inte bra ut på Mary.