Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "give" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ge" till svenska språket

EnglishSwedish

Give

[Ge]
/gɪv/

noun

1. The elasticity of something that can be stretched and returns to its original length

  synonym:
 • give
 • ,
 • spring
 • ,
 • springiness

1. Elasticiteten hos något som kan sträckas och återgår till sin ursprungliga längd

  synonym:
 • ge
 • ,
 • vår
 • ,
 • springighet

verb

1. Cause to have, in the abstract sense or physical sense

 • "She gave him a black eye"
 • "The draft gave me a cold"
  synonym:
 • give

1. Orsak att ha, i abstrakt mening eller fysisk mening

 • "Hon gav honom ett blått öga"
 • "Utkastet gav mig en förkylning"
  synonym:
 • ge

2. Be the cause or source of

 • "He gave me a lot of trouble"
 • "Our meeting afforded much interesting information"
  synonym:
 • yield
 • ,
 • give
 • ,
 • afford

2. Vara orsaken eller källan till

 • "Han gav mig mycket problem"
 • "Vårt möte gav mycket intressant information"
  synonym:
 • avkastning
 • ,
 • ge
 • ,
 • råd

3. Transfer possession of something concrete or abstract to somebody

 • "I gave her my money"
 • "Can you give me lessons?"
 • "She gave the children lots of love and tender loving care"
  synonym:
 • give

3. Överför innehav av något konkret eller abstrakt till någon

 • "Jag gav henne mina pengar"
 • "Kan du ge mig lektioner?"
 • "Hon gav barnen massor av kärlek och öm kärleksfull omsorg"
  synonym:
 • ge

4. Convey or reveal information

 • "Give one's name"
  synonym:
 • give

4. Förmedla eller avslöja information

 • "Ge sitt namn"
  synonym:
 • ge

5. Convey, as of a compliment, regards, attention, etc.

 • Bestow
 • "Don't pay him any mind"
 • "Give the orders"
 • "Give him my best regards"
 • "Pay attention"
  synonym:
 • give
 • ,
 • pay

5. Förmedla, som en komplimang, hälsningar, uppmärksamhet, etc.

 • Skänka
 • "Var inte honom något sinne"
 • "Ge orderna"
 • "Ge honom mina bästa hälsningar"
 • "Var uppmärksam"
  synonym:
 • ge
 • ,
 • betala

6. Organize or be responsible for

 • "Hold a reception"
 • "Have, throw, or make a party"
 • "Give a course"
  synonym:
 • hold
 • ,
 • throw
 • ,
 • have
 • ,
 • make
 • ,
 • give

6. Organisera eller ansvara för

 • "Håll en mottagning"
 • "Ha, kasta eller göra en fest"
 • "Ge en kurs"
  synonym:
 • håll
 • ,
 • kasta
 • ,
 • har
 • ,
 • göra
 • ,
 • ge

7. Convey or communicate

 • Of a smile, a look, a physical gesture
 • "Throw a glance"
 • "She gave me a dirty look"
  synonym:
 • give
 • ,
 • throw

7. Förmedla eller kommunicera

 • Av ett leende, en blick, en fysisk gest
 • "Kasta en blick"
 • "Hon gav mig en smutsig blick"
  synonym:
 • ge
 • ,
 • kasta

8. Give as a present

 • Make a gift of
 • "What will you give her for her birthday?"
  synonym:
 • give
 • ,
 • gift
 • ,
 • present

8. Ge i present

 • Göra en gåva av
 • "Vad ska du ge henne på hennes födelsedag?"
  synonym:
 • ge
 • ,
 • gåva
 • ,
 • närvarande

9. Cause to happen or be responsible for

 • "His two singles gave the team the victory"
  synonym:
 • give
 • ,
 • yield

9. Orsaka att hända eller vara ansvarig för

 • "Hans två singlar gav laget segern"
  synonym:
 • ge
 • ,
 • avkastning

10. Dedicate

 • "Give thought to"
 • "Give priority to"
 • "Pay attention to"
  synonym:
 • give
 • ,
 • pay
 • ,
 • devote

10. Ägna

 • "Tänk på"
 • "Ge prioritet till"
 • "Var uppmärksam på"
  synonym:
 • ge
 • ,
 • betala
 • ,
 • ägna

11. Give or supply

 • "The cow brings in 5 liters of milk"
 • "This year's crop yielded 1,000 bushels of corn"
 • "The estate renders some revenue for the family"
  synonym:
 • render
 • ,
 • yield
 • ,
 • return
 • ,
 • give
 • ,
 • generate

11. Ge eller leverera

 • "Kon tar in 5 liter mjölk"
 • "Årets skörd gav 1 000 bushels majs"
 • "Godset ger en del intäkter för familjen"
  synonym:
 • göra
 • ,
 • avkastning
 • ,
 • återvända
 • ,
 • ge
 • ,
 • generera

12. Transmit (knowledge or skills)

 • "Give a secret to the russians"
 • "Leave your name and address here"
 • "Impart a new skill to the students"
  synonym:
 • impart
 • ,
 • leave
 • ,
 • give
 • ,
 • pass on

12. Överföra (kunskaper eller färdigheter)

 • "Ge en hemlighet till ryssarna"
 • "Lämna ditt namn och adress här"
 • "Förmedla en ny färdighet till eleverna"
  synonym:
 • förmedla
 • ,
 • lämna
 • ,
 • ge
 • ,
 • skicka vidare

13. Bring about

 • "The trompe l'oeil-illusion establishes depth"
  synonym:
 • establish
 • ,
 • give

13. Åstadkomma

 • "Trompe l'oeil-illusionen etablerar djup"
  synonym:
 • etablera
 • ,
 • ge

14. Leave with

 • Give temporarily
 • "Can i give you my keys while i go in the pool?"
 • "Can i give you the children for the weekend?"
  synonym:
 • give

14. Lämna med

 • Ge tillfälligt
 • "Kan jag ge dig mina nycklar medan jag går i poolen?"
 • "Kan jag ge er barnen till helgen?"
  synonym:
 • ge

15. Emit or utter

 • "Give a gulp"
 • "Give a yelp"
  synonym:
 • give

15. Avge eller uttala

 • "Ge en klunk"
 • "Ge ett skrik"
  synonym:
 • ge

16. Endure the loss of

 • "He gave his life for his children"
 • "I gave two sons to the war"
  synonym:
 • sacrifice
 • ,
 • give

16. Uthärda förlusten av

 • "Han gav sitt liv för sina barn"
 • "Jag gav två söner till kriget"
  synonym:
 • offra
 • ,
 • ge

17. Place into the hands or custody of

 • "Hand me the spoon, please"
 • "Turn the files over to me, please"
 • "He turned over the prisoner to his lawyers"
  synonym:
 • pass
 • ,
 • hand
 • ,
 • reach
 • ,
 • pass on
 • ,
 • turn over
 • ,
 • give

17. Placera i händerna eller vårdnaden om

 • "Ge mig skeden, snälla"
 • "Vänd över filerna till mig, snälla"
 • "Han överlämnade fången till sina advokater"
  synonym:
 • passera
 • ,
 • hand
 • ,
 • ,
 • skicka vidare
 • ,
 • vända om
 • ,
 • ge

18. Give entirely to a specific person, activity, or cause

 • "She committed herself to the work of god"
 • "Give one's talents to a good cause"
 • "Consecrate your life to the church"
  synonym:
 • give
 • ,
 • dedicate
 • ,
 • consecrate
 • ,
 • commit
 • ,
 • devote

18. Ge helt och hållet till en specifik person, aktivitet eller orsak

 • "Hon engagerade sig i guds verk"
 • "Ge sina talanger till en god sak"
 • "Invig ditt liv till kyrkan"
  synonym:
 • ge
 • ,
 • ägna
 • ,
 • helga
 • ,
 • begå

19. Give (as medicine)

 • "I gave him the drug"
  synonym:
 • give

19. Ge (som läkemedel)

 • "Jag gav honom drogen"
  synonym:
 • ge

20. Give or convey physically

 • "She gave him first aid"
 • "I gave him a punch in the nose"
  synonym:
 • give
 • ,
 • apply

20. Ge eller förmedla fysiskt

 • "Hon gav honom första hjälpen"
 • "Jag gav honom ett slag i näsan"
  synonym:
 • ge
 • ,
 • tillämpa

21. Bestow

 • "Give homage"
 • "Render thanks"
  synonym:
 • give
 • ,
 • render

21. Skänka

 • "Ge hyllning"
 • "Tack"
  synonym:
 • ge
 • ,
 • göra

22. Bestow, especially officially

 • "Grant a degree"
 • "Give a divorce"
 • "This bill grants us new rights"
  synonym:
 • grant
 • ,
 • give

22. Skänka, särskilt officiellt

 • "Bevilja en examen"
 • "Ge skilsmässa"
 • "Detta lagförslag ger oss nya rättigheter"
  synonym:
 • bevilja
 • ,
 • ge

23. Move in order to make room for someone for something

 • "The park gave way to a supermarket"
 • "`move over,' he told the crowd"
  synonym:
 • move over
 • ,
 • give way
 • ,
 • give
 • ,
 • ease up
 • ,
 • yield

23. Flytta för att ge plats åt någon för något

 • "Parken gav plats för en stormarknad"
 • "`move over", sa han till publiken"
  synonym:
 • flytta över
 • ,
 • ge vika
 • ,
 • ge
 • ,
 • lätta upp
 • ,
 • avkastning

24. Give food to

 • "Feed the starving children in india"
 • "Don't give the child this tough meat"
  synonym:
 • feed
 • ,
 • give

24. Ge mat till

 • "Föda de svältande barnen i indien"
 • "Ge inte barnet detta tuffa kött"
  synonym:
 • foder
 • ,
 • ge

25. Contribute to some cause

 • "I gave at the office"
  synonym:
 • contribute
 • ,
 • give
 • ,
 • chip in
 • ,
 • kick in

25. Bidra till någon orsak

 • "Jag gav på kontoret"
  synonym:
 • bidra
 • ,
 • ge
 • ,
 • chippa in
 • ,
 • sparka in

26. Break down, literally or metaphorically

 • "The wall collapsed"
 • "The business collapsed"
 • "The dam broke"
 • "The roof collapsed"
 • "The wall gave in"
 • "The roof finally gave under the weight of the ice"
  synonym:
 • collapse
 • ,
 • fall in
 • ,
 • cave in
 • ,
 • give
 • ,
 • give way
 • ,
 • break
 • ,
 • founder

26. Bryt ner, bokstavligt eller metaforiskt

 • "Muren rasade"
 • "Affären kollapsade"
 • "Dammen gick sönder"
 • "Taket rasade"
 • "Muren gav efter"
 • "Taket gav till slut under isens tyngd"
  synonym:
 • kollapsa
 • ,
 • falla in
 • ,
 • grotta i
 • ,
 • ge
 • ,
 • ge vika
 • ,
 • bryta
 • ,
 • grundare

27. Estimate the duration or outcome of something

 • "He gave the patient three months to live"
 • "I gave him a very good chance at success"
  synonym:
 • give

27. Uppskatta varaktigheten eller resultatet av något

 • "Han gav patienten tre månader kvar att leva"
 • "Jag gav honom en mycket bra chans att lyckas"
  synonym:
 • ge

28. Execute and deliver

 • "Give bond"
  synonym:
 • give

28. Utför och leverera

 • "Ge band"
  synonym:
 • ge

29. Deliver in exchange or recompense

 • "I'll give you three books for four cds"
  synonym:
 • give

29. Leverera i utbyte eller ersättning

 • "Jag ger dig tre böcker för fyra cd-skivor"
  synonym:
 • ge

30. Afford access to

 • "The door opens to the patio"
 • "The french doors give onto a terrace"
  synonym:
 • afford
 • ,
 • open
 • ,
 • give

30. Råd tillgång till

 • "Dörren öppnas till uteplatsen"
 • "De franska dörrarna ger ut på en terrass"
  synonym:
 • råd
 • ,
 • öppna
 • ,
 • ge

31. Present to view

 • "He gave the sign to start"
  synonym:
 • give

31. Närvarande att beskåda

 • "Han gav tecknet för att börja"
  synonym:
 • ge

32. Perform for an audience

 • "Pollini is giving another concert in new york"
  synonym:
 • give

32. Uppträda för en publik

 • "Pollini ger ännu en konsert i new york"
  synonym:
 • ge

33. Be flexible under stress of physical force

 • "This material doesn't give"
  synonym:
 • give
 • ,
 • yield

33. Var flexibel under påfrestning av fysisk kraft

 • "Det här materialet ger inte"
  synonym:
 • ge
 • ,
 • avkastning

34. Propose

 • "He gave the first of many toasts at the birthday party"
  synonym:
 • give

34. Föreslå

 • "Han skålade den första av många på födelsedagsfesten"
  synonym:
 • ge

35. Accord by verdict

 • "Give a decision for the plaintiff"
  synonym:
 • give

35. Överensstämmelse genom dom

 • "Ge ett beslut för käranden"
  synonym:
 • ge

36. Manifest or show

 • "This student gives promise of real creativity"
 • "The office gave evidence of tampering"
  synonym:
 • give

36. Manifestera eller visa

 • "Den här eleven lovar verklig kreativitet"
 • "Kontoret gav bevis på manipulering"
  synonym:
 • ge

37. Offer in good faith

 • "He gave her his word"
  synonym:
 • give

37. Erbjudande i god tro

 • "Han gav henne sitt ord"
  synonym:
 • ge

38. Submit for consideration, judgment, or use

 • "Give one's opinion"
 • "Give an excuse"
  synonym:
 • give

38. Lämna in för övervägande, bedömning eller användning

 • "Ge sin åsikt"
 • "Ge en ursäkt"
  synonym:
 • ge

39. Guide or direct, as by behavior of persuasion

 • "You gave me to think that you agreed with me"
  synonym:
 • give

39. Guide eller direkt, som genom övertalningsbeteende

 • "Du gav mig att tro att du höll med mig"
  synonym:
 • ge

40. Allow to have or take

 • "I give you two minutes to respond"
  synonym:
 • give

40. Tillåta att ha eller ta

 • "Jag ger dig två minuter på dig att svara"
  synonym:
 • ge

41. Inflict as a punishment

 • "She gave the boy a good spanking"
 • "The judge gave me 10 years"
  synonym:
 • give

41. Tillfoga som ett straff

 • "Hon gav pojken ett bra smisk"
 • "Domaren gav mig 10 år"
  synonym:
 • ge

42. Occur

 • "What gives?"
  synonym:
 • give

42. Inträffa

 • "Vad ger?"
  synonym:
 • ge

43. Consent to engage in sexual intercourse with a man

 • "She gave herself to many men"
  synonym:
 • give

43. Samtycke till sexuellt umgänge med en man

 • "Hon gav sig själv till många män"
  synonym:
 • ge

44. Proffer (a body part)

 • "She gave her hand to her little sister"
  synonym:
 • give

44. Proffer (en kroppsdel)

 • "Hon gav sin hand till sin lillasyster"
  synonym:
 • ge

Examples of using

It doesn't give me any satisfaction to prove you wrong.
Det ger mig ingen tillfredsställelse att bevisa att du har fel.
This will give you a rough idea.
Detta kommer att ge dig en grov idé.
The English articles are bread-and-butter important. For instance, if I ask my English friend to hold my bag for a while, and then ask to give it back by saying "Give me bag", he'll probably steal the bag of the man standing around because he didn't understand which bag was meant.
De engelska artiklarna är bröd-och-smör viktiga. Till exempel, om jag ber min engelska vän att hålla min väska ett tag och sedan ber om att få ge tillbaka den genom att säga "Ge mig väska", kommer han förmodligen att stjäla väskan till mannen som står runt för att han inte förstod vilken väska som avsågs.