Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "get" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "get" till svenska språket

EnglishSwedish

Get

[Få]
/gɛt/

noun

1. A return on a shot that seemed impossible to reach and would normally have resulted in a point for the opponent

  synonym:
 • get

1. En retur på ett skott som verkade omöjligt att nå och normalt skulle ha resulterat i en poäng för motståndaren

  synonym:

verb

1. Come into the possession of something concrete or abstract

 • "She got a lot of paintings from her uncle"
 • "They acquired a new pet"
 • "Get your results the next day"
 • "Get permission to take a few days off from work"
  synonym:
 • get
 • ,
 • acquire

1. Komma i besittning av något konkret eller abstrakt

 • "Hon fick många målningar av sin farbror"
 • "De skaffade ett nytt husdjur"
 • "Få dina resultat nästa dag"
 • "Få tillstånd att ta ledigt några dagar från jobbet"
  synonym:
 • ,
 • förvärva

2. Enter or assume a certain state or condition

 • "He became annoyed when he heard the bad news"
 • "It must be getting more serious"
 • "Her face went red with anger"
 • "She went into ecstasy"
 • "Get going!"
  synonym:
 • become
 • ,
 • go
 • ,
 • get

2. Ange eller anta ett visst tillstånd eller villkor

 • "Han blev irriterad när han hörde de dåliga nyheterna"
 • "Det måste bli allvarligare"
 • "Hennes ansikte blev rött av ilska"
 • "Hon gick i extas"
 • "Kom igång!"
  synonym:
 • bli
 • ,
 • ,

3. Cause to move

 • Cause to be in a certain position or condition
 • "He got his squad on the ball"
 • "This let me in for a big surprise"
 • "He got a girl into trouble"
  synonym:
 • get
 • ,
 • let
 • ,
 • have

3. Orsak att flytta

 • Orsak att vara i en viss position eller tillstånd
 • "Han fick sin trupp på bollen"
 • "Detta släppte in mig för en stor överraskning"
 • "Han fick en tjej i trubbel"
  synonym:
 • ,
 • låta
 • ,
 • har

4. Receive a specified treatment (abstract)

 • "These aspects of civilization do not find expression or receive an interpretation"
 • "His movie received a good review"
 • "I got nothing but trouble for my good intentions"
  synonym:
 • receive
 • ,
 • get
 • ,
 • find
 • ,
 • obtain
 • ,
 • incur

4. Få en specificerad behandling (abstrakt)

 • "Dessa aspekter av civilisationen kommer inte till uttryck eller får en tolkning"
 • "Hans film fick en bra recension"
 • "Jag har inget annat än problem för mina goda avsikter"
  synonym:
 • ta emot
 • ,
 • ,
 • hitta
 • ,
 • erhålla
 • ,
 • ådra sig

5. Reach a destination

 • Arrive by movement or progress
 • "She arrived home at 7 o'clock"
 • "She didn't get to chicago until after midnight"
  synonym:
 • arrive
 • ,
 • get
 • ,
 • come

5. Nå en destination

 • Anlända genom rörelse eller framsteg
 • "Hon kom hem klockan 7"
 • "Hon kom inte till chicago förrän efter midnatt"
  synonym:
 • anlända
 • ,
 • ,
 • kom

6. Go or come after and bring or take back

 • "Get me those books over there, please"
 • "Could you bring the wine?"
 • "The dog fetched the hat"
  synonym:
 • bring
 • ,
 • get
 • ,
 • convey
 • ,
 • fetch

6. Gå eller kom efter och ta med eller ta tillbaka

 • "Få mig de där böckerna där borta, snälla"
 • "Kan du ta med vinet?"
 • "Hunden hämtade hatten"
  synonym:
 • föra
 • ,
 • ,
 • förmedla
 • ,
 • hämta

7. Go through (mental or physical states or experiences)

 • "Get an idea"
 • "Experience vertigo"
 • "Get nauseous"
 • "Receive injuries"
 • "Have a feeling"
  synonym:
 • experience
 • ,
 • receive
 • ,
 • have
 • ,
 • get

7. Gå igenom (mentala eller fysiska tillstånd eller upplevelser)

 • "Få en idé"
 • "Upplev svindel"
 • "Bli illamående"
 • "Ta emot skador"
 • "Ha en känsla"
  synonym:
 • erfarenhet
 • ,
 • ta emot
 • ,
 • har
 • ,

8. Take vengeance on or get even

 • "We'll get them!"
 • "That'll fix him good!"
 • "This time i got him"
  synonym:
 • pay back
 • ,
 • pay off
 • ,
 • get
 • ,
 • fix

8. Ta hämnd på eller bli jämn

 • "Vi hämtar dem!"
 • "Det fixar honom bra!"
 • "Den här gången fick jag honom"
  synonym:
 • betala tillbaka
 • ,
 • betala av
 • ,
 • ,
 • fixa

9. Achieve a point or goal

 • "Nicklaus had a 70"
 • "The brazilian team got 4 goals"
 • "She made 29 points that day"
  synonym:
 • have
 • ,
 • get
 • ,
 • make

9. Uppnå en punkt eller ett mål

 • "Nicklaus hade en 70"
 • "Det brasilianska laget fick 4 mål"
 • "Hon gjorde 29 poäng den dagen"
  synonym:
 • har
 • ,
 • ,
 • göra

10. Cause to do

 • Cause to act in a specified manner
 • "The ads induced me to buy a vcr"
 • "My children finally got me to buy a computer"
 • "My wife made me buy a new sofa"
  synonym:
 • induce
 • ,
 • stimulate
 • ,
 • cause
 • ,
 • have
 • ,
 • get
 • ,
 • make

10. Orsak att göra

 • Orsak att agera på ett angivet sätt
 • "Annonserna fick mig att köpa en videobandspelare"
 • "Mina barn fick mig äntligen att köpa en dator"
 • "Min fru fick mig att köpa en ny soffa"
  synonym:
 • inducera
 • ,
 • stimulera
 • ,
 • orsak
 • ,
 • har
 • ,
 • ,
 • göra

11. Succeed in catching or seizing, especially after a chase

 • "We finally got the suspect"
 • "Did you catch the thief?"
  synonym:
 • get
 • ,
 • catch
 • ,
 • capture

11. Lyckas fånga eller gripa, särskilt efter en jakt

 • "Vi fick äntligen den misstänkte"
 • "Fångade du tjuven?"
  synonym:
 • ,
 • fånga

12. Come to have or undergo a change of (physical features and attributes)

 • "He grew a beard"
 • "The patient developed abdominal pains"
 • "I got funny spots all over my body"
 • "Well-developed breasts"
  synonym:
 • grow
 • ,
 • develop
 • ,
 • produce
 • ,
 • get
 • ,
 • acquire

12. Komma att ha eller genomgå en förändring av (fysiska egenskaper och attribut)

 • "Han odlade skägg"
 • "Patienten utvecklade buksmärtor"
 • "Jag har roliga fläckar över hela kroppen"
 • "Välutvecklade bröst"
  synonym:
 • växa
 • ,
 • utveckla
 • ,
 • producera
 • ,
 • ,
 • förvärva

13. Be stricken by an illness, fall victim to an illness

 • "He got aids"
 • "She came down with pneumonia"
 • "She took a chill"
  synonym:
 • contract
 • ,
 • take
 • ,
 • get

13. Drabbas av en sjukdom, falla offer för en sjukdom

 • "Han fick aids"
 • "Hon fick lunginflammation"
 • "Hon tog en frossa"
  synonym:
 • kontrakt
 • ,
 • ta
 • ,

14. Communicate with a place or person

 • Establish communication with, as if by telephone
 • "Bill called this number and he got mary"
 • "The operator couldn't get kobe because of the earthquake"
  synonym:
 • get

14. Kommunicera med en plats eller person

 • Upprätta kommunikation med, som per telefon
 • "Bill ringde det här numret och han fick mary"
 • "Operatören kunde inte få kobe på grund av jordbävningen"
  synonym:

15. Give certain properties to something

 • "Get someone mad"
 • "She made us look silly"
 • "He made a fool of himself at the meeting"
 • "Don't make this into a big deal"
 • "This invention will make you a millionaire"
 • "Make yourself clear"
  synonym:
 • make
 • ,
 • get

15. Ge vissa egenskaper till något

 • "Bli någon arg"
 • "Hon fick oss att se fåniga ut"
 • "Han gjorde sig narr på mötet"
 • "Gör inte det här till en stor sak"
 • "Denna uppfinning kommer att göra dig till miljonär"
 • "Gör dig tydlig"
  synonym:
 • göra
 • ,

16. Move into a desired direction of discourse

 • "What are you driving at?"
  synonym:
 • drive
 • ,
 • get
 • ,
 • aim

16. Gå in i en önskad diskursriktning

 • "Vad kör du på?"
  synonym:
 • driva
 • ,
 • ,
 • syfte

17. Grasp with the mind or develop an understanding of

 • "Did you catch that allusion?"
 • "We caught something of his theory in the lecture"
 • "Don't catch your meaning"
 • "Did you get it?"
 • "She didn't get the joke"
 • "I just don't get him"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • get

17. Greppa med sinnet eller utveckla en förståelse för

 • "Fångade du den anspelningen?"
 • "Vi fångade något av hans teori i föreläsningen"
 • "Fånga inte din mening"
 • "Fick du det?"
 • "Hon fattade inte skämtet"
 • "Jag får honom bara inte"
  synonym:
 • fånga
 • ,

18. Attract and fix

 • "His look caught her"
 • "She caught his eye"
 • "Catch the attention of the waiter"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • arrest
 • ,
 • get

18. Attrahera och fixa

 • "Hans blick fångade henne"
 • "Hon fångade hans blick"
 • "Fånga servitörens uppmärksamhet"
  synonym:
 • fånga
 • ,
 • arrestera
 • ,

19. Reach with a blow or hit in a particular spot

 • "The rock caught her in the back of the head"
 • "The blow got him in the back"
 • "The punch caught him in the stomach"
  synonym:
 • get
 • ,
 • catch

19. Nå med ett slag eller träffa på en viss plats

 • "Klippan fångade henne i bakhuvudet"
 • "Slaget fick honom i ryggen"
 • "Slaget fångade honom i magen"
  synonym:
 • ,
 • fånga

20. Reach by calculation

 • "What do you get when you add up these numbers?"
  synonym:
 • get

20. Nå genom beräkning

 • "Vad får du när du lägger ihop dessa siffror?"
  synonym:

21. Acquire as a result of some effort or action

 • "You cannot get water out of a stone"
 • "Where did she get these news?"
  synonym:
 • get

21. Förvärva som ett resultat av någon ansträngning eller åtgärd

 • "Du kan inte få vatten ur en sten"
 • "Var fick hon dessa nyheter?"
  synonym:

22. Purchase

 • "What did you get at the toy store?"
  synonym:
 • get

22. Köp

 • "Vad fick du i leksaksaffären?"
  synonym:

23. Perceive by hearing

 • "I didn't catch your name"
 • "She didn't get his name when they met the first time"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • get

23. Uppfatta genom att höra

 • "Jag fångade inte ditt namn"
 • "Hon fick inte hans namn när de träffades första gången"
  synonym:
 • fånga
 • ,

24. Suffer from the receipt of

 • "She will catch hell for this behavior!"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • get

24. Lida av mottagandet av

 • "Hon kommer att fånga helvetet för detta beteende!"
  synonym:
 • fånga
 • ,

25. Receive as a retribution or punishment

 • "He got 5 years in prison"
  synonym:
 • get
 • ,
 • receive

25. Ta emot som vedergällning eller straff

 • "Han fick 5 års fängelse"
  synonym:
 • ,
 • ta emot

26. Leave immediately

 • Used usually in the imperative form
 • "Scram!"
  synonym:
 • scram
 • ,
 • buzz off
 • ,
 • fuck off
 • ,
 • get
 • ,
 • bugger off

26. Lämna omedelbart

 • Används vanligtvis i imperativform
 • "Scram!"
  synonym:
 • scram
 • ,
 • surra av
 • ,
 • knulla av
 • ,
 • ,
 • bugger av

27. Reach and board

 • "She got the bus just as it was leaving"
  synonym:
 • get

27. Räckvidd och styrelse

 • "Hon fick bussen precis när den skulle gå"
  synonym:

28. Irritate

 • "Her childish behavior really get to me"
 • "His lying really gets me"
  synonym:
 • get
 • ,
 • get under one's skin

28. Irritera

 • "Hennes barnsliga beteende kommer verkligen till mig"
 • "Hans lögn får mig verkligen"
  synonym:
 • ,
 • gå under huden på en

29. Evoke an emotional response

 • "Brahms's `requiem' gets me every time"
  synonym:
 • get

29. Framkalla en känslomässig reaktion

 • "Brahms `requiem' får mig varje gång"
  synonym:

30. Apprehend and reproduce accurately

 • "She really caught the spirit of the place in her drawings"
 • "She got the mood just right in her photographs"
  synonym:
 • catch
 • ,
 • get

30. Gripa och reproducera exakt

 • "Hon fångade verkligen platsens anda i sina teckningar"
 • "Hon fick stämningen helt rätt på sina fotografier"
  synonym:
 • fånga
 • ,

31. Earn or achieve a base by being walked by the pitcher

 • "He drew a base on balls"
  synonym:
 • draw
 • ,
 • get

31. Tjäna eller uppnå en bas genom att få promenad av pitchern

 • "Han ritade en bas på bollar"
  synonym:
 • rita
 • ,

32. Overcome or destroy

 • "The ice storm got my hibiscus"
 • "The cat got the goldfish"
  synonym:
 • get

32. Övervinna eller förstöra

 • "Isstormen fick min hibiskus"
 • "Katten fick guldfisken"
  synonym:

33. Be a mystery or bewildering to

 • "This beats me!"
 • "Got me--i don't know the answer!"
 • "A vexing problem"
 • "This question really stuck me"
  synonym:
 • perplex
 • ,
 • vex
 • ,
 • stick
 • ,
 • get
 • ,
 • puzzle
 • ,
 • mystify
 • ,
 • baffle
 • ,
 • beat
 • ,
 • pose
 • ,
 • bewilder
 • ,
 • flummox
 • ,
 • stupefy
 • ,
 • nonplus
 • ,
 • gravel
 • ,
 • amaze
 • ,
 • dumbfound

33. Vara ett mysterium eller förvirrande att

 • "Det här slår mig!"
 • "Fick mig--jag vet inte svaret!"
 • "Ett irriterande problem"
 • "Den här frågan fastnade mig verkligen"
  synonym:
 • förvirra
 • ,
 • vex
 • ,
 • stick
 • ,
 • ,
 • pussel
 • ,
 • mystifiera
 • ,
 • förbrylla
 • ,
 • slå
 • ,
 • posera
 • ,
 • förvirrare
 • ,
 • flummox
 • ,
 • bedövad
 • ,
 • nonplus
 • ,
 • grus
 • ,
 • häpna
 • ,
 • förstummad

34. Take the first step or steps in carrying out an action

 • "We began working at dawn"
 • "Who will start?"
 • "Get working as soon as the sun rises!"
 • "The first tourists began to arrive in cambodia"
 • "He began early in the day"
 • "Let's get down to work now"
  synonym:
 • get down
 • ,
 • begin
 • ,
 • get
 • ,
 • start out
 • ,
 • start
 • ,
 • set about
 • ,
 • set out
 • ,
 • commence

34. Ta det första steget eller stegen för att utföra en åtgärd

 • "Vi började jobba i gryningen"
 • "Vem ska börja?"
 • "Få jobba så fort solen går upp!"
 • "De första turisterna började anlända till kambodja"
 • "Han började tidigt på dagen"
 • "Låt oss börja jobba nu"
  synonym:
 • gå ner
 • ,
 • börja
 • ,
 • ,
 • sätta igång
 • ,
 • sätta ut

35. Undergo (as of injuries and illnesses)

 • "She suffered a fracture in the accident"
 • "He had an insulin shock after eating three candy bars"
 • "She got a bruise on her leg"
 • "He got his arm broken in the scuffle"
  synonym:
 • suffer
 • ,
 • sustain
 • ,
 • have
 • ,
 • get

35. Genomgå (från och med skador och sjukdomar)

 • "Hon fick en fraktur i olyckan"
 • "Han fick en insulinchock efter att ha ätit tre godisbitar"
 • "Hon fick ett blåmärke på benet"
 • "Han fick armen bruten i handgemängen"
  synonym:
 • lida
 • ,
 • upprätthålla
 • ,
 • har
 • ,

36. Make children

 • "Abraham begot isaac"
 • "Men often father children but don't recognize them"
  synonym:
 • beget
 • ,
 • get
 • ,
 • engender
 • ,
 • father
 • ,
 • mother
 • ,
 • sire
 • ,
 • generate
 • ,
 • bring forth

36. Göra barn

 • "Abraham födde isaac"
 • "Män får ofta barn men känner inte igen dem"
  synonym:
 • föda
 • ,
 • ,
 • framkalla
 • ,
 • far
 • ,
 • mamma
 • ,
 • fader
 • ,
 • generera
 • ,
 • föra fram

Examples of using

Be careful that you don't get lost.
Var försiktig så att du inte går vilse.
How much of a return did you get on your investment?
Hur stor avkastning fick du på din investering?
I get more homesick as the months roll by.
Jag får mer hemlängtan när månaderna rullar förbi.