Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "gain" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vinst" till svenska språket

EnglishSwedish

Gain

[Vinna]
/gen/

noun

1. A quantity that is added

 • "There was an addition to property taxes this year"
 • "They recorded the cattle's gain in weight over a period of weeks"
  synonym:
 • addition
 • ,
 • increase
 • ,
 • gain

1. En kvantitet som tillsätts

 • "Det kom ett tillägg till fastighetsskatten i år"
 • "De registrerade boskapens viktökning under en period av veckor"
  synonym:
 • tillägg
 • ,
 • öka
 • ,
 • vinna

2. The advantageous quality of being beneficial

  synonym:
 • profit
 • ,
 • gain

2. Den fördelaktiga egenskapen att vara fördelaktig

  synonym:
 • vinst
 • ,
 • vinna

3. The amount of increase in signal power or voltage or current expressed as the ratio of output to input

  synonym:
 • amplification
 • ,
 • gain

3. Mängden ökning av signaleffekt eller spänning eller ström uttryckt som förhållandet mellan utgång och ingång

  synonym:
 • förstärkning
 • ,
 • vinna

4. The amount by which the revenue of a business exceeds its cost of operating

  synonym:
 • gain

4. Det belopp med vilket ett företags intäkter överstiger dess driftskostnad

  synonym:
 • vinna

verb

1. Obtain

 • "Derive pleasure from one's garden"
  synonym:
 • derive
 • ,
 • gain

1. Erhålla

 • "Härled njutning från ens trädgård"
  synonym:
 • härleda
 • ,
 • vinna

2. Win something through one's efforts

 • "I acquired a passing knowledge of chinese"
 • "Gain an understanding of international finance"
  synonym:
 • acquire
 • ,
 • win
 • ,
 • gain

2. Vinn något genom ens ansträngningar

 • "Jag skaffade mig en övergående kunskap i kinesiska"
 • "Få en förståelse för internationell finans"
  synonym:
 • förvärva
 • ,
 • vinna

3. Derive a benefit from

 • "She profited from his vast experience"
  synonym:
 • profit
 • ,
 • gain
 • ,
 • benefit

3. Dra nytta av

 • "Hon tjänade på hans stora erfarenhet"
  synonym:
 • vinst
 • ,
 • vinna
 • ,
 • förmån

4. Reach a destination, either real or abstract

 • "We hit detroit by noon"
 • "The water reached the doorstep"
 • "We barely made it to the finish line"
 • "I have to hit the mac machine before the weekend starts"
  synonym:
 • reach
 • ,
 • make
 • ,
 • attain
 • ,
 • hit
 • ,
 • arrive at
 • ,
 • gain

4. Nå en destination, antingen verklig eller abstrakt

 • "Vi slog detroit vid middagstid"
 • "Vattnet nådde tröskeln"
 • "Vi kom knappt i mål"
 • "Jag måste slå mac-maskinen innan helgen börjar"
  synonym:
 • ,
 • göra
 • ,
 • uppnå
 • ,
 • träffad
 • ,
 • anlända vid
 • ,
 • vinna

5. Obtain advantages, such as points, etc.

 • "The home team was gaining ground"
 • "After defeating the knicks, the blazers pulled ahead of the lakers in the battle for the number-one playoff berth in the western conference"
  synonym:
 • gain
 • ,
 • advance
 • ,
 • win
 • ,
 • pull ahead
 • ,
 • make headway
 • ,
 • get ahead
 • ,
 • gain ground

5. Skaffa fördelar, såsom poäng osv.

 • "Hemmalaget vann mark"
 • "Efter att ha besegrat knicks, drog blazers före lakers i kampen om plats nummer ett i slutspelet i western conference"
  synonym:
 • vinna
 • ,
 • förskott
 • ,
 • dra framåt
 • ,
 • göra framsteg
 • ,
 • komma framåt
 • ,
 • vinna mark

6. Rise in rate or price

 • "The stock market gained 24 points today"
  synonym:
 • advance
 • ,
 • gain

6. Ökning av kurs eller pris

 • "Börsen fick 24 poäng idag"
  synonym:
 • förskott
 • ,
 • vinna

7. Increase or develop

 • "The peace movement gained momentum"
 • "The car gathers speed"
  synonym:
 • gain
 • ,
 • gather

7. Öka eller utveckla

 • "Fredsrörelsen tog fart"
 • "Bilen samlar fart"
  synonym:
 • vinna
 • ,
 • samla

8. Earn on some commercial or business transaction

 • Earn as salary or wages
 • "How much do you make a month in your new job?"
 • "She earns a lot in her new job"
 • "This merger brought in lots of money"
 • "He clears $5,000 each month"
  synonym:
 • gain
 • ,
 • take in
 • ,
 • clear
 • ,
 • make
 • ,
 • earn
 • ,
 • realize
 • ,
 • realise
 • ,
 • pull in
 • ,
 • bring in

8. Tjäna på någon kommersiell eller affärstransaktion

 • Tjäna som lön eller lön
 • "Hur mycket tjänar du en månad på ditt nya jobb?"
 • "Hon tjänar mycket på sitt nya jobb"
 • "Denna sammanslagning inbringade massor av pengar"
 • "Han rensar $5 000 varje månad"
  synonym:
 • vinna
 • ,
 • ta in
 • ,
 • rensa
 • ,
 • göra
 • ,
 • tjäna
 • ,
 • inse
 • ,
 • dra in
 • ,
 • föra in

9. Increase (one's body weight)

 • "She gained 20 pounds when she stopped exercising"
  synonym:
 • gain
 • ,
 • put on

9. Öka (ens kroppsvikt)

 • "Hon gick upp 20 pund när hon slutade träna"
  synonym:
 • vinna
 • ,
 • sätta på

Examples of using

Tom wants to know how he can gain weight.
Tom vill veta hur han kan gå upp i vikt.
To gain time we took the plane.
För att vinna tid tog vi planet.
For everything you gain, you lose something else.
För allt du vinner förlorar du något annat.