Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "free" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fri" till svenska språket

EnglishSwedish

Free

[Gratis]
/fri/

noun

1. People who are free

 • "The home of the free and the brave"
  synonym:
 • free
 • ,
 • free people

1. Människor som är fria

 • "De frias och de modigas hem"
  synonym:
 • gratis
 • ,
 • fria människor

verb

1. Grant freedom to

 • Free from confinement
  synonym:
 • free
 • ,
 • liberate
 • ,
 • release
 • ,
 • unloose
 • ,
 • unloosen
 • ,
 • loose

1. Ge frihet att

 • Fri från instängdhet
  synonym:
 • gratis
 • ,
 • befria
 • ,
 • släpp
 • ,
 • lossa
 • ,
 • lös

2. Relieve from

 • "Rid the house of pests"
  synonym:
 • rid
 • ,
 • free
 • ,
 • disembarrass

2. Avlasta från

 • "Gjorde huset av skadedjur"
  synonym:
 • befria
 • ,
 • gratis
 • ,
 • skämma bort

3. Remove or force out from a position

 • "The dentist dislodged the piece of food that had been stuck under my gums"
 • "He finally could free the legs of the earthquake victim who was buried in the rubble"
  synonym:
 • dislodge
 • ,
 • free

3. Ta bort eller tvinga ut från en position

 • "Tandläkaren lossade matbiten som hade fastnat under mitt tandkött"
 • "Han kunde äntligen befria benen på jordbävningsoffret som begravdes i spillrorna"
  synonym:
 • förskjuta
 • ,
 • gratis

4. Grant relief or an exemption from a rule or requirement to

 • "She exempted me from the exam"
  synonym:
 • exempt
 • ,
 • relieve
 • ,
 • free

4. Bevilja befrielse eller undantag från en regel eller ett krav på att

 • "Hon befriade mig från provet"
  synonym:
 • undanta
 • ,
 • lindra
 • ,
 • gratis

5. Make (information) available for publication

 • "Release the list with the names of the prisoners"
  synonym:
 • free
 • ,
 • release

5. Göra (information) tillgänglig för publicering

 • "Släpp listan med namnen på fångarna"
  synonym:
 • gratis
 • ,
 • släpp

6. Free from obligations or duties

  synonym:
 • free
 • ,
 • discharge

6. Fri från förpliktelser eller plikter

  synonym:
 • gratis
 • ,
 • utsläpp

7. Free or remove obstruction from

 • "Free a path across the cluttered floor"
  synonym:
 • free
 • ,
 • disengage

7. Frigör eller ta bort hinder från

 • "Befria en stig över det röriga golvet"
  synonym:
 • gratis
 • ,
 • koppla ur

8. Let off the hook

 • "I absolve you from this responsibility"
  synonym:
 • absolve
 • ,
 • justify
 • ,
 • free

8. Släpp kroken

 • "Jag befriar dig från detta ansvar"
  synonym:
 • frikänna
 • ,
 • motivera
 • ,
 • gratis

9. Part with a possession or right

 • "I am relinquishing my bedroom to the long-term house guest"
 • "Resign a claim to the throne"
  synonym:
 • release
 • ,
 • relinquish
 • ,
 • resign
 • ,
 • free
 • ,
 • give up

9. Del med besittning eller rätt

 • "Jag överlämnar mitt sovrum till den långvariga husgästen"
 • "Avgå ett anspråk på tronen"
  synonym:
 • släpp
 • ,
 • avstå
 • ,
 • avgå
 • ,
 • gratis
 • ,
 • ge upp

10. Release (gas or energy) as a result of a chemical reaction or physical decomposition

  synonym:
 • release
 • ,
 • free
 • ,
 • liberate

10. Utsläpp (gas eller energi) till följd av en kemisk reaktion eller fysikalisk nedbrytning

  synonym:
 • släpp
 • ,
 • gratis
 • ,
 • befria

11. Make (assets) available

 • "Release the holdings in the dictator's bank account"
  synonym:
 • unblock
 • ,
 • unfreeze
 • ,
 • free
 • ,
 • release

11. Göra (tillgångar) tillgängliga

 • "Släpp innehavet på diktatorns bankkonto"
  synonym:
 • avblockera
 • ,
 • frigöra
 • ,
 • gratis
 • ,
 • släpp

adjective

1. Able to act at will

 • Not hampered
 • Not under compulsion or restraint
 • "Free enterprise"
 • "A free port"
 • "A free country"
 • "I have an hour free"
 • "Free will"
 • "Free of racism"
 • "Feel free to stay as long as you wish"
 • "A free choice"
  synonym:
 • free

1. Kunna agera efter behag

 • Inte försvårad
 • Inte under tvång eller återhållsamhet
 • "Fritt företagande"
 • "En frihamn"
 • "Ett fritt land"
 • "Jag har en timme ledig"
 • "Fri vilja"
 • "Fri från rasism"
 • "Stanna gärna så länge du vill"
 • "Ett fritt val"
  synonym:
 • gratis

2. Unconstrained or not chemically bound in a molecule or not fixed and capable of relatively unrestricted motion

 • "Free expansion"
 • "Free oxygen"
 • "A free electron"
  synonym:
 • free

2. Obegränsad eller inte kemiskt bunden i en molekyl eller inte fixerad och kapabel till relativt obegränsad rörelse

 • "Fri expansion"
 • "Fritt syre"
 • "En fri elektron"
  synonym:
 • gratis

3. Costing nothing

 • "Complimentary tickets"
 • "Free admission"
  synonym:
 • complimentary
 • ,
 • costless
 • ,
 • free
 • ,
 • gratis(p)
 • ,
 • gratuitous

3. Kostar ingenting

 • "Gratis biljetter"
 • "Fri entré"
  synonym:
 • gratis
 • ,
 • kostlös
 • ,
 • gratis(p)
 • ,
 • vederlagsfri

4. Not occupied or in use

 • "A free locker"
 • "A free lane"
  synonym:
 • free

4. Inte upptagen eller i bruk

 • "Ett gratis skåp"
 • "Ett fritt körfält"
  synonym:
 • gratis

5. Not fixed in position

 • "The detached shutter fell on him"
 • "He pulled his arm free and ran"
  synonym:
 • detached
 • ,
 • free

5. Ej fixerad i läge

 • "Den fristående luckan föll på honom"
 • "Han drog armen fri och sprang"
  synonym:
 • fristående
 • ,
 • gratis

6. Not held in servitude

 • "After the civil war he was a free man"
  synonym:
 • free

6. Inte hålls i träldom

 • "Efter inbördeskriget var han en fri man"
  synonym:
 • gratis

7. Not taken up by scheduled activities

 • "A free hour between classes"
 • "Spare time on my hands"
  synonym:
 • spare
 • ,
 • free

7. Tas inte upp av schemalagda aktiviteter

 • "En ledig timme mellan lektionerna"
 • "Spare time on my hands"
  synonym:
 • reserv
 • ,
 • gratis

8. Completely wanting or lacking

 • "Writing barren of insight"
 • "Young recruits destitute of experience"
 • "Innocent of literary merit"
 • "The sentence was devoid of meaning"
  synonym:
 • barren
 • ,
 • destitute
 • ,
 • devoid
 • ,
 • free
 • ,
 • innocent

8. Helt vill eller saknar

 • "Skriva ofruktbart av insikt"
 • "Unga rekryter utan erfarenhet"
 • "Oskyldig till litterär förtjänst"
 • "Satsen saknade betydelse"
  synonym:
 • karg
 • ,
 • utblottad
 • ,
 • sakna
 • ,
 • gratis
 • ,
 • oskyldig

9. Not literal

 • "A loose interpretation of what she had been told"
 • "A free translation of the poem"
  synonym:
 • free
 • ,
 • loose
 • ,
 • liberal

9. Inte bokstavligt

 • "En lös tolkning av vad hon hade fått höra"
 • "En fri översättning av dikten"
  synonym:
 • gratis
 • ,
 • lös
 • ,
 • liberal

adverb

1. Without restraint

 • "Cows in india are running loose"
  synonym:
 • loose
 • ,
 • free

1. Utan återhållsamhet

 • "Kor i indien springer lösa"
  synonym:
 • lös
 • ,
 • gratis

Examples of using

I want to be free.
Jag vill vara fri.
Do you have any free time on Monday?
Har du någon fritid på måndag?
"Hey, why is the window open?" "I just opened it to let in a little air. If you're cold, feel free to close it."
"Hej, varför är fönstret öppet?" "Jag öppnade den precis för att släppa in lite luft. Om du fryser, stäng den gärna."