Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "frame" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "ram" till svenska språket

EnglishSwedish

Frame

[Ram]
/frem/

noun

1. The framework for a pair of eyeglasses

  synonym:
 • frame

1. Ramen för ett par glasögon

  synonym:
 • ram

2. A single one of a series of still transparent pictures forming a cinema, television or video film

  synonym:
 • frame

2. En enda av en serie fortfarande genomskinliga bilder som bildar en biograf, tv eller videofilm

  synonym:
 • ram

3. Alternative names for the body of a human being

 • "Leonardo studied the human body"
 • "He has a strong physique"
 • "The spirit is willing but the flesh is weak"
  synonym:
 • human body
 • ,
 • physical body
 • ,
 • material body
 • ,
 • soma
 • ,
 • build
 • ,
 • figure
 • ,
 • physique
 • ,
 • anatomy
 • ,
 • shape
 • ,
 • bod
 • ,
 • chassis
 • ,
 • frame
 • ,
 • form
 • ,
 • flesh

3. Alternativa namn för en människas kropp

 • "Leonardo studerade människokroppen"
 • "Han har en stark fysik"
 • "Anden är villig men köttet är svagt"
  synonym:
 • människokropp
 • ,
 • fysisk kropp
 • ,
 • materialkropp
 • ,
 • soma
 • ,
 • bygga
 • ,
 • figur
 • ,
 • fysik
 • ,
 • anatomi
 • ,
 • form
 • ,
 • bod
 • ,
 • chassi
 • ,
 • ram
 • ,
 • kött

4. (baseball) one of nine divisions of play during which each team has a turn at bat

  synonym:
 • inning
 • ,
 • frame

4. (baseboll) en av nio speldivisioner under vilka varje lag har en tur på slagträ

  synonym:
 • inning
 • ,
 • ram

5. A single drawing in a comic strip

  synonym:
 • frame

5. En enda teckning i en serie

  synonym:
 • ram

6. An application that divides the user's display into two or more windows that can be scrolled independently

  synonym:
 • frame

6. En applikation som delar upp användarens display i två eller flera fönster som kan rullas oberoende av varandra

  synonym:
 • ram

7. A system of assumptions and standards that sanction behavior and give it meaning

  synonym:
 • frame of reference
 • ,
 • frame

7. Ett system av antaganden och standarder som sanktionerar beteende och ger det mening

  synonym:
 • referensram
 • ,
 • ram

8. The hard structure (bones and cartilages) that provides a frame for the body of an animal

  synonym:
 • skeletal system
 • ,
 • skeleton
 • ,
 • frame
 • ,
 • systema skeletale

8. Den hårda strukturen (ben och brosk) som ger en ram för kroppen av ett djur

  synonym:
 • skelettsystem
 • ,
 • skelett
 • ,
 • ram
 • ,
 • systema skelett

9. The internal supporting structure that gives an artifact its shape

 • "The building has a steel skeleton"
  synonym:
 • skeleton
 • ,
 • skeletal frame
 • ,
 • frame
 • ,
 • underframe

9. Den inre bärande strukturen som ger en artefakt dess form

 • "Byggnaden har ett stålskelett"
  synonym:
 • skelett
 • ,
 • skelettram
 • ,
 • ram
 • ,
 • underram

10. A framework that supports and protects a picture or a mirror

 • "The frame enhances but is not itself the subject of attention"
 • "The frame was much more valuable than the miror it held"
  synonym:
 • frame
 • ,
 • framing

10. Ett ramverk som stöder och skyddar en bild eller en spegel

 • "Ramen förstärker men är inte i sig föremål för uppmärksamhet"
 • "Ramen var mycket mer värdefull än spegeln den höll"
  synonym:
 • ram
 • ,
 • inramning

11. One of the ten divisions into which bowling is divided

  synonym:
 • frame

11. En av de tio divisioner som bowling är uppdelad i

  synonym:
 • ram

verb

1. Enclose in or as if in a frame

 • "Frame a picture"
  synonym:
 • frame
 • ,
 • frame in
 • ,
 • border

1. Innesluta i eller som i en ram

 • "Rama in en bild"
  synonym:
 • ram
 • ,
 • ram i
 • ,
 • gräns

2. Enclose in a frame, as of a picture

  synonym:
 • frame

2. Innesluta i en ram, som av en bild

  synonym:
 • ram

3. Take or catch as if in a snare or trap

 • "I was set up!"
 • "The innocent man was framed by the police"
  synonym:
 • ensnare
 • ,
 • entrap
 • ,
 • frame
 • ,
 • set up

3. Ta eller fånga som i en snara eller fälla

 • "Jag var inställd!"
 • "Den oskyldige mannen blev inramad av polisen"
  synonym:
 • snärja
 • ,
 • fånga in
 • ,
 • ram
 • ,
 • ställa upp

4. Formulate in a particular style or language

 • "I wouldn't put it that way"
 • "She cast her request in very polite language"
  synonym:
 • frame
 • ,
 • redact
 • ,
 • cast
 • ,
 • put
 • ,
 • couch

4. Formulera i en viss stil eller språk

 • "Jag skulle inte uttrycka det så"
 • "Hon kastade sin begäran på ett mycket artigt språk"
  synonym:
 • ram
 • ,
 • redigera
 • ,
 • rollbesättning
 • ,
 • sätta
 • ,
 • soffa

5. Make up plans or basic details for

 • "Frame a policy"
  synonym:
 • frame
 • ,
 • compose
 • ,
 • draw up

5. Göra upp planer eller grundläggande detaljer för

 • "Frame a policy"
  synonym:
 • ram
 • ,
 • komponera
 • ,
 • rita upp

6. Construct by fitting or uniting parts together

  synonym:
 • frame
 • ,
 • frame up

6. Konstruera genom att montera eller förena delar

  synonym:
 • ram
 • ,
 • rama in

Examples of using

The frame of the house should be finished in a day or two.
Husets stomme ska vara färdig på en dag eller två.
It's best for Tom not to be left alone in that frame of mind.
Det är bäst för Tom att inte lämnas ensam i den sinnesstämningen.
These are two pictures with a nice frame.
Det är två bilder med fin ram.