Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "form" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "form" till svenska språket

EnglishSwedish

Form

[Form]
/fɔrm/

noun

1. The phonological or orthographic sound or appearance of a word that can be used to describe or identify something

 • "The inflected forms of a word can be represented by a stem and a list of inflections to be attached"
  synonym:
 • form
 • ,
 • word form
 • ,
 • signifier
 • ,
 • descriptor

1. Det fonologiska eller ortografiska ljudet eller utseendet hos ett ord som kan användas för att beskriva eller identifiera något

 • "De böjda formerna av ett ord kan representeras av en stam och en lista över böjningar som ska bifogas"
  synonym:
 • form
 • ,
 • ordform
 • ,
 • betecknare
 • ,
 • deskriptor

2. A category of things distinguished by some common characteristic or quality

 • "Sculpture is a form of art"
 • "What kinds of desserts are there?"
  synonym:
 • kind
 • ,
 • sort
 • ,
 • form
 • ,
 • variety

2. En kategori av saker som kännetecknas av någon gemensam egenskap eller kvalitet

 • "Skulptur är en form av konst"
 • "Vilka sorters desserter finns det?"
  synonym:
 • snäll
 • ,
 • sortera
 • ,
 • form
 • ,
 • variation

3. A perceptual structure

 • "The composition presents problems for students of musical form"
 • "A visual pattern must include not only objects but the spaces between them"
  synonym:
 • form
 • ,
 • shape
 • ,
 • pattern

3. En perceptuell struktur

 • "Kompositionen ställer till problem för elever i musikalisk form"
 • "Ett visuellt mönster måste inte bara innehålla föremål utan mellanrummen mellan dem"
  synonym:
 • form
 • ,
 • mönster

4. Any spatial attributes (especially as defined by outline)

 • "He could barely make out their shapes"
  synonym:
 • shape
 • ,
 • form
 • ,
 • configuration
 • ,
 • contour
 • ,
 • conformation

4. Eventuella rumsliga attribut (särskilt enligt definitionen i kontur)

 • "Han kunde knappt urskilja deras former"
  synonym:
 • form
 • ,
 • konfiguration
 • ,
 • kontur
 • ,
 • konformation

5. Alternative names for the body of a human being

 • "Leonardo studied the human body"
 • "He has a strong physique"
 • "The spirit is willing but the flesh is weak"
  synonym:
 • human body
 • ,
 • physical body
 • ,
 • material body
 • ,
 • soma
 • ,
 • build
 • ,
 • figure
 • ,
 • physique
 • ,
 • anatomy
 • ,
 • shape
 • ,
 • bod
 • ,
 • chassis
 • ,
 • frame
 • ,
 • form
 • ,
 • flesh

5. Alternativa namn för en människas kropp

 • "Leonardo studerade människokroppen"
 • "Han har en stark fysik"
 • "Anden är villig men köttet är svagt"
  synonym:
 • människokropp
 • ,
 • fysisk kropp
 • ,
 • materialkropp
 • ,
 • soma
 • ,
 • bygga
 • ,
 • figur
 • ,
 • fysik
 • ,
 • anatomi
 • ,
 • form
 • ,
 • bod
 • ,
 • chassi
 • ,
 • ram
 • ,
 • kött

6. The spatial arrangement of something as distinct from its substance

 • "Geometry is the mathematical science of shape"
  synonym:
 • shape
 • ,
 • form

6. Det rumsliga arrangemanget av något som skiljer sig från dess substans

 • "Geometri är den matematiska vetenskapen om form"
  synonym:
 • form

7. The visual appearance of something or someone

 • "The delicate cast of his features"
  synonym:
 • form
 • ,
 • shape
 • ,
 • cast

7. Det visuella utseendet på något eller någon

 • "Den känsliga skådespelaren av hans drag"
  synonym:
 • form
 • ,
 • rollbesättning

8. A printed document with spaces in which to write

 • "He filled out his tax form"
  synonym:
 • form

8. Ett tryckt dokument med mellanslag att skriva i

 • "Han fyllde i sin skatteblankett"
  synonym:
 • form

9. (biology) a group of organisms within a species that differ in trivial ways from similar groups

 • "A new strain of microorganisms"
  synonym:
 • form
 • ,
 • variant
 • ,
 • strain
 • ,
 • var.

9. (biologi) en grupp organismer inom en art som på triviala sätt skiljer sig från liknande grupper

 • "En ny stam av mikroorganismer"
  synonym:
 • form
 • ,
 • variant
 • ,
 • töjning
 • ,
 • var.

10. An arrangement of the elements in a composition or discourse

 • "The essay was in the form of a dialogue"
 • "He first sketches the plot in outline form"
  synonym:
 • form

10. Ett arrangemang av elementen i en komposition eller diskurs

 • "Uppsatsen var i form av en dialog"
 • "Han skissar först handlingen i konturform"
  synonym:
 • form

11. A particular mode in which something is manifested

 • "His resentment took the form of extreme hostility"
  synonym:
 • form

11. Ett särskilt läge där något manifesteras

 • "Hans förbittring tog formen av extrem fientlighet"
  synonym:
 • form

12. (physical chemistry) a distinct state of matter in a system

 • Matter that is identical in chemical composition and physical state and separated from other material by the phase boundary
 • "The reaction occurs in the liquid phase of the system"
  synonym:
 • phase
 • ,
 • form

12. (fysikalisk kemi) ett distinkt tillstånd av materia i ett system

 • Materia som är identisk i kemisk sammansättning och fysikaliskt tillstånd och separerad från annat material genom fasgränsen
 • "Reaktionen sker i systemets flytande fas"
  synonym:
 • fas
 • ,
 • form

13. A body of students who are taught together

 • "Early morning classes are always sleepy"
  synonym:
 • class
 • ,
 • form
 • ,
 • grade
 • ,
 • course

13. En grupp elever som undervisas tillsammans

 • "Tidiga morgonlektioner är alltid sömniga"
  synonym:
 • klass
 • ,
 • form
 • ,
 • betyg
 • ,
 • kurs

14. An ability to perform well

 • "He was at the top of his form"
 • "The team was off form last night"
  synonym:
 • form

14. En förmåga att prestera bra

 • "Han var på toppen av sin form"
 • "Laget var ur form i går kväll"
  synonym:
 • form

15. A life-size dummy used to display clothes

  synonym:
 • mannequin
 • ,
 • manikin
 • ,
 • mannikin
 • ,
 • manakin
 • ,
 • form

15. En dummy i naturlig storlek som används för att visa kläder

  synonym:
 • skyltdocka
 • ,
 • docka
 • ,
 • mannikin
 • ,
 • manakin
 • ,
 • form

16. A mold for setting concrete

 • "They built elaborate forms for pouring the foundation"
  synonym:
 • form

16. En form för inställning av betong

 • "De byggde utarbetade former för att hälla grunden"
  synonym:
 • form

verb

1. Create (as an entity)

 • "Social groups form everywhere"
 • "They formed a company"
  synonym:
 • form
 • ,
 • organize
 • ,
 • organise

1. Skapa (som en enhet)

 • "Sociala grupper bildas överallt"
 • "De bildade ett företag"
  synonym:
 • form
 • ,
 • organisera

2. To compose or represent:"this wall forms the background of the stage setting"

 • "The branches made a roof"
 • "This makes a fine introduction"
  synonym:
 • form
 • ,
 • constitute
 • ,
 • make

2. Att komponera eller representera:"denna vägg utgör bakgrunden till sceninställningen"

 • "Grenarna gjorde ett tak"
 • "Detta gör en bra introduktion"
  synonym:
 • form
 • ,
 • utgöra
 • ,
 • göra

3. Develop into a distinctive entity

 • "Our plans began to take shape"
  synonym:
 • form
 • ,
 • take form
 • ,
 • take shape
 • ,
 • spring

3. Utvecklas till en särskiljande enhet

 • "Våra planer började ta form"
  synonym:
 • form
 • ,
 • ta form
 • ,
 • vår

4. Give shape or form to

 • "Shape the dough"
 • "Form the young child's character"
  synonym:
 • shape
 • ,
 • form

4. Ge form eller form åt

 • "Forma degen"
 • "Bilda det lilla barnets karaktär"
  synonym:
 • form

5. Make something, usually for a specific function

 • "She molded the rice balls carefully"
 • "Form cylinders from the dough"
 • "Shape a figure"
 • "Work the metal into a sword"
  synonym:
 • shape
 • ,
 • form
 • ,
 • work
 • ,
 • mold
 • ,
 • mould
 • ,
 • forge

5. Gör något, vanligtvis för en specifik funktion

 • "Hon formade risbollarna försiktigt"
 • "Formcylindrar från degen"
 • "Forma en figur"
 • "Arbeta metallen till ett svärd"
  synonym:
 • form
 • ,
 • arbete
 • ,
 • forma
 • ,
 • smida

6. Establish or impress firmly in the mind

 • "We imprint our ideas onto our children"
  synonym:
 • imprint
 • ,
 • form

6. Etablera eller imponera fast i sinnet

 • "Vi präglar våra idéer på våra barn"
  synonym:
 • avtryck
 • ,
 • form

7. Assume a form or shape

 • "The water formed little beads"
  synonym:
 • form

7. Anta en form eller form

 • "Vattnet bildade små pärlor"
  synonym:
 • form

Examples of using

Some people think that advertising is a form of brainwashing.
Vissa tror att reklam är en form av hjärntvätt.
Under the Tatoeba guidelines, it is recommended that members only add sentences in their native language and/or translate from a language they can understand into their native language. The reason for this is that it is much easier to form natural-sounding sentences in one's native language. When we write in a language other than our native language, it is very easy to produce sentences that sound strange. Please make sure you only translate the sentence if you are sure you know what it means.
Enligt Tatoeba-riktlinjerna rekommenderas att medlemmar endast lägger till meningar på sitt modersmål och/eller översätter från ett språk de kan förstå till sitt modersmål. Anledningen till detta är att det är mycket lättare att bilda naturligt klingande meningar på sitt modersmål. När vi skriver på ett annat språk än vårt modersmål är det väldigt lätt att få fram meningar som låter konstiga. Se till att du bara översätter meningen om du är säker på att du vet vad den betyder.
Please fill in this form.
Vänligen fyll i detta formulär.